Translation

hyperlinkmailpage|label1
English BmHDh
Context English Danish Actions
hyperlinkmailpage|extended_tip|addressbook Hides or shows the data source browser. Skjuler eller viser browseren Datakilde.
hyperlinkmailpage|subject_label _Subject: _Emne:
hyperlinkmailpage|extended_tip|subject Specifies the subject that is inserted in the subject line of the new message document. Angiver emnet, der indsættes i emnelinjen i det nye meddelelses-dokument.
hyperlinkmailpage|extended_tip|receiver Assigns the specified email address to the hyperlink. Tildeler hyperlinket den angivne e-mailadresse
hyperlinkmailpage|label2 Mail E-mail
hyperlinkmailpage|frame_label F_rame: _Ramme:
hyperlinkmailpage|indication_label Te_xt: Tekst:
hyperlinkmailpage|name_label N_ame: Navn:
hyperlinkmailpage|extended_tip|indication Specifies the visible text or button caption for the hyperlink. Specificerer den synlige tekst eller knap for hyperlinket.
hyperlinkmailpage|extended_tip|name Enter a name for the hyperlink. Indtast et navn til hyperlinket.
hyperlinkmailpage|form_label F_orm: Formular:
hyperlinkmailpage|extended_tip|form Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button. Angiver om hyperlinket skal indsættes som tekst eller som en knap.
hyperlinkmailpage|script|tooltip_text Events Hændelser
hyperlinkmailpage|extended_tip|script Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes. Åbner dialogen Tildel makro, hvor du kan tilknytte dine egne programkoder til hændelser såsom "Mus over objekt" eller "Udløs hyperlink".
hyperlinkmailpage|extended_tip|frame Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list. If you leave this box blank, the linked file opens in the current browser window. Indtast navnet på rammen, som du ønsker, den kædede fil skal åbne i, eller vælg en foruddefineret ramme fra listen. Hvis du lader denne boks være tom, åbnes den kædede fil i det aktuelle browser vindue.
hyperlinkmailpage|label1 Further Settings Yderligere indstillinger
hyperlinkmailpage|extended_tip|HyperlinkMailPage On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses. På siden Mail i dialogen Hyperlink, kan du redigere hyperlinks til e-mailadresser.
hyperlinkmarkdialog|HyperlinkMark Target in Document Mål i dokument
hyperlinkmarkdialog|apply _Apply Anvend
hyperlinkmarkdialog|close _Close L_uk
hyperlinkmarkdialog|extended_tip|close Once the hyperlink has been completely entered, click on Close to set the link and leave the dialog. Når hyperlinket er blevet fuldstændigt indtastet, klik på Luk for at gemme kæden og forlade dialogen.
hyperlinkmarkdialog|TreeListBox-atkobject Mark Tree Marker træ
hyperlinkmarkdialog|extended_tip|TreeListBox Specifies the position in the target document where you wish to jump to. Specificerer den placering i måldokumentet, hvor du ønsker at gå til.
hyperlinknewdocpage|editnow Edit _now Rediger nu
hyperlinknewdocpage|extended_tip|editnow Specifies that the new document is created and immediately opened for editing. Angiver at det nye dokument er oprettet og åbnet straks for redigering.
hyperlinknewdocpage|editlater Edit _later Rediger senere
hyperlinknewdocpage|extended_tip|editlater Specifies that the document is created but it is not immediately opened. Angiver at dokumentet er oprettet, men det åbnes ikke straks.
hyperlinknewdocpage|file_label _File: _Fil:
hyperlinknewdocpage|create|tooltip_text Select Path Vælg sti
hyperlinknewdocpage|extended_tip|create Opens the Select Path dialog, where you can select a path. Åbner Vælg sti dialogen, hvor du kan vælge en sti.
hyperlinknewdocpage|types_label File _type: Filtype:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Settings Indstillinger LibreOffice UI - master

String information

Context
hyperlinkmailpage|label1
Source string description
BmHDh
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
da/cui/messages.po, string 1825