Translation

hyperlinknewdocpage|extended_tip|frame
English rXaNm
Context English Danish Actions
hyperlinknewdocpage|create|tooltip_text Select Path Vælg sti
hyperlinknewdocpage|extended_tip|create Opens the Select Path dialog, where you can select a path. Åbner Vælg sti dialogen, hvor du kan vælge en sti.
hyperlinknewdocpage|types_label File _type: Filtype:
hyperlinknewdocpage|extended_tip|path Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. Indtast en URL til den fil, som du vil åbne, når du klikker på hyperlinket.
hyperlinknewdocpage|extended_tip|types Specifies the file type for the new document. Angiver filtypen for det nye dokument.
hyperlinknewdocpage|label2 New Document Tekstdokument
hyperlinknewdocpage|frame_label F_rame: _Ramme:
hyperlinknewdocpage|indication_label Te_xt: Tekst:
hyperlinknewdocpage|name_label N_ame: Navn:
hyperlinknewdocpage|extended_tip|indication Specifies the visible text or button caption for the hyperlink. Specificerer den synlige tekst eller knap for hyperlinket.
hyperlinknewdocpage|extended_tip|name Enter a name for the hyperlink. Indtast et navn til hyperlinket.
hyperlinknewdocpage|form_label F_orm: Formular:
hyperlinknewdocpage|extended_tip|form Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button. Angiver om hyperlinket skal indsættes som tekst eller som en knap.
hyperlinknewdocpage|script|tooltip_text Events Hændelser
hyperlinknewdocpage|extended_tip|script Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes. Åbner dialogen Tildel makro, hvor du kan tilknytte dine egne programkoder til hændelser såsom "Mus over objekt" eller "Udløs hyperlink".
hyperlinknewdocpage|extended_tip|frame Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list. If you leave this box blank, the linked file opens in the current browser window. Indtast navnet på rammen, som du ønsker, den kædede fil skal åbne i, eller vælg en foruddefineret ramme fra listen. Hvis du lader denne boks være tom, åbnes den kædede fil i det aktuelle browser vindue.
hyperlinknewdocpage|label1 Further Settings Yderligere indstillinger
hyperlinknewdocpage|extended_tip|HyperlinkNewDocPage Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously. Brug fanebladet Nyt dokument fra Hyperlink-dialogen for at sætte et hyperlink op til et nyt dokument og oprette det nye dokument samtidigt.
hyphenate|HyphenateDialog Hyphenation Orddeling
hyphenate|hyphall Hyphenate All Orddel alle
hyphenate|ok Hyphenate Del ord
hyphenate|extended_tip|ok Inserts the hyphen at the indicated position. Indsætter bindestregen på det viste sted.
hyphenate|continue Skip Spring over
hyphenate|extended_tip|continue Ignores the hyphenation suggestion and finds the next word to hyphenate. Ignorerer orddelingsforslag og finder det næste ord, der skal deles.
hyphenate|extended_tip|delete Removes the current hyphenation point from the displayed word. Fjerner den aktuelle bindestreg fra det viste ord.
hyphenate|label1 Word: Ord:
hyphenate|extended_tip|worded Displays the hyphenation suggestion(s) for the selected word. Viser orddelingsforslagene for det valgte ord.
hyphenate|extended_tip|left Set the position of the hyphen. This option is only available if more than one hyphenation suggestion is displayed. Angiv bindestregens placering. Denne indstilling findes kun, hvis der vises mere end ét orddelingsforslag.
hyphenate|extended_tip|right Set the position of the hyphen. This option is only available if more than one hyphenation suggestion is displayed. Angiv bindestregens placering. Denne indstilling findes kun, hvis der vises mere end ét orddelingsforslag.
hyphenate|extended_tip|HyphenateDialog Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line. Indsætter bindestreg i ord der er for lange til at kunne være på linjen.
iconchangedialog|label1 The files listed below could not be imported.
The file format could not be interpreted.
Filerne herunder kunne ikke importeres.
Filformatet kunne ikke fortolkes.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Enter Skriv LibreOffice UI - master
Frame Ramme LibreOffice UI - master
IF HVIS LibreOffice UI - master
List Liste LibreOffice UI - master
Name Navn LibreOffice UI - master
Open Åbn LibreOffice UI - master

String information

Context
hyperlinknewdocpage|extended_tip|frame
Source string description
rXaNm
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
da/cui/messages.po, string 1853