Translation

RID_SVXSTR_DESC_LINEEND
English s9ED3
Context English Afrikaans Actions
RID_SVXSTR_JRE_NOT_RECOGNIZED The folder you selected does not contain a Java runtime environment.
Please select a different folder.
Die gids wat u gekies het, bevat nie ’n Java-looptydomgewing nie.
Kies asseblief ’n ander gids.
RID_SVXSTR_JRE_FAILED_VERSION The Java runtime environment you selected is not the required version.
Please select a different folder.
Die Java-looptydomgewing wat u gekies het, is nie die vereiste weergawe nie.
Kies asseblief ’n ander gids.
RID_SVXSTR_JAVA_START_PARAM Edit Parameter Wysig parameter
RID_SVXSTR_OPT_PROXYPORTS Invalid value!

The maximum value for a port number is 65535.
Ongeldige waarde!

Die maksimum waarde vir ’n poortnommer is 65535.
RID_SVXSTR_DESC_GRADIENT Please enter a name for the gradient: Tik asseblief ’n naam vir die gradiënt in:
RID_SVXSTR_DESC_NEW_BITMAP Please enter a name for the bitmap: Tik asseblief ’n naam vir die biskaart in:
RID_SVXSTR_DESC_EXT_BITMAP Please enter a name for the external bitmap: Tik asseblief ’n naam vir die eksterne biskaart in:
RID_SVXSTR_DESC_NEW_PATTERN Please enter a name for the pattern: Tik asseblief ’n naam vir die patroon:
RID_SVXSTR_DESC_LINESTYLE Please enter a name for the line style: Tik asseblief ’n naam vir die lynstyl:
RID_SVXSTR_ASK_CHANGE_LINESTYLE The line style was modified without saving.
Modify the selected line style or add a new line style.
Die lynstyl is verander, maar nie gestoor nie.
Wysig die gekose lynstyl of voeg ’n nuwe lynstyl by.
RID_SVXSTR_DESC_HATCH Please enter a name for the hatching: Tik asseblief ’n naam vir die arsering:
RID_SVXSTR_CHANGE Modify Wysig
RID_SVXSTR_ADD Add Voeg by
RID_SVXSTR_DESC_COLOR Please enter a name for the new color: Tik asseblief ’n naam vir die nuwe kleur:
RID_SVXSTR_TABLE Table Tabel
RID_SVXSTR_DESC_LINEEND Please enter a name for the new arrow style:
RID_SVXSTR_CHARNAME_NOSTYLE No %1 Geen %1
RID_SVXSTR_CHARNAME_FAMILY Family: Familie:
RID_SVXSTR_CHARNAME_FONT Font: Font:
RID_SVXSTR_CHARNAME_STYLE Style: Styl:
RID_SVXSTR_CHARNAME_TYPEFACE Typeface: Lettertipe:
RID_SVXSTR_USE_REPLACE Use replacement table Gebruik vervangingstabel
RID_SVXSTR_CPTL_STT_WORD Correct TWo INitial CApitals Korrigeer TWee AAnvangshoofletters
RID_SVXSTR_CPTL_STT_SENT Capitalize first letter of every sentence Hoofletter aan die begin van elke sin
RID_SVXSTR_BOLD_UNDER Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_ Outomatiese *vetdruk*, /skuinsdruk/, -doodtrek- en _onderstreep_
RID_SVXSTR_NO_DBL_SPACES Ignore double spaces Ignoreer dubbelspasies
RID_SVXSTR_DETECT_URL URL Recognition URL-herkenning
RID_SVXSTR_DASH Replace dashes Vervang aandagstrepe
RID_SVXSTR_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK Correct accidental use of cAPS LOCK key Korrigeer as cAPS LOCK per ongeluk aan is
RID_SVXSTR_NON_BREAK_SPACE Add non-breaking space before specific punctuation marks in French text Voeg ’n niebrekende spasie voor spesifieke leestekens in Franse teks
RID_SVXSTR_ORDINAL Format ordinal numbers suffixes (1st -> 1^st) Formateer agtervoegsels van rangtelworode (1st → 1^st)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice UI - master/cui/messages
The following string has different context, but the same source.
Empty LibreOffice UI - master/sd/messages

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / cui/messagesAfrikaans

 
2 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Afrikaans
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXSTR_DESC_LINEEND
Source string description
s9ED3
Source string location
cui/inc/strings.hrc:322
String age
2 weeks ago
Source string age
2 weeks ago
Translation file
af/cui/messages.po, string 280