Translation

tp_Trendline|liststore_moving_type
English 4CBxe
Context English Galician Actions
tp_Trendline|extended_tip|power A power trend line is shown. Definir a resolución.
tp_Trendline|polynomial _Polynomial _Polinomial
tp_Trendline|extended_tip|polynomial A polynomial trend line is shown with a given degree. Unha liña de tendencia polinomial aparece cun grao dado.
tp_Trendline|label3 Degree Grao
tp_Trendline|extended_tip|label3 Degree of polynomial trend line. Grao de liña de tendencia polinomial.
tp_Trendline|extended_tip|degree Degree of polynomial trend line. Grao de liña de tendencia polinomial.
tp_Trendline|movingAverage _Moving Average _Media móbil
tp_Trendline|extended_tip|movingAverage A moving average trend line is shown with a given period. Unha liña de tendencia media míbil aparece cun período determinado.
tp_Trendline|label4 Period Período
tp_Trendline|extended_tip|label4 Number of points to calculate average of moving average trend line. Número de puntos para calcular a media da liña de tendencia media móbil.
tp_Trendline|extended_tip|period Number of points to calculate average of moving average trend line. Número de puntos para calular a media da liña de tendencia media móbil.
tp_Trendline|label10 _Type _Tipo
tp_Trendline|extended_tip|label10 How the trend line is calculated. Como se calcula a liña de tendencia.
tp_Trendline|liststore_moving_type Prior Antes
tp_Trendline|liststore_moving_type Central Central
tp_Trendline|liststore_moving_type Averaged Abscissa Abscisa media
tp_Trendline|label1 Regression Type Tipo de regresión
tp_Trendline|label7 Extrapolate Forward Extrapolar cara adiante
tp_Trendline|extended_tip|label7 Trend line is extrapolated for higher x-values. A liña de tendéncia extrapólase para valores superiores de x.
tp_Trendline|label8 Extrapolate Backward Extrapolar cara atrás
tp_Trendline|extended_tip|label8 Trend line is extrapolated for lower x-values. A liña de tendéncia extrapólase para valores inferiores de x.
tp_Trendline|setIntercept Force _Intercept Forzar _intercepción
tp_Trendline|extended_tip|setIntercept For linear, polynomial and exponential trend lines, intercept value is forced to a given value. Para as liñas de tendencia lineares, polinomiais e exponenciais, o valor de interceptación fórzase nun valor dado.
tp_Trendline|showEquation Show E_quation Amosar e_cuación
tp_Trendline|extended_tip|showEquation Shows the trend line equation next to the trend line. Mostra a ecuación da liña de tendencia a carón da liña de tendencia.
tp_Trendline|showCorrelationCoefficient Show _Coefficient of Determination (R²) Amosar o _coeficiente de determinación (R²)
tp_Trendline|extended_tip|showCorrelationCoefficient Shows the coefficient of determination next to the trend line. Mostra o coeficiente de determinación a carón da liña de tendencia.
tp_Trendline|label5 Trendline _Name _Nome da liña de tendencia
tp_Trendline|extended_tip|label5 Name of trend line in legend. Nome da liña de tendencia na lenda.
tp_Trendline|extended_tip|entry_name Name of trend line in legend. Nome da liña de tendencia na lenda.
tp_Trendline|extended_tip|interceptValue Value of intercept if it is forced. Valor de interceptación, de ser forzado.
User avatar deleted-1

Suggestion added

Suggested change:

a month ago

Loading…

User avatar Xosé

Marked for edit

LibreOffice UI - master / chart2/messagesGalician

11 days ago
User avatar Xosé

Suggestion accepted

LibreOffice UI - master / chart2/messagesGalician

11 days ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / chart2/messagesGalician

a month ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / chart2/messagesGalician

a year ago
User avatar Xosé

Marked for edit

LibreOffice UI - master / chart2/messagesGalician

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Context
tp_Trendline|liststore_moving_type
Source string description
4CBxe
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
gl/chart2/messages.po, string 845