Translation

chartdatadialog|extended_tip|InsertColumn
English EjHBF
Context English Finnish Actions
STR_INVALID_NUMBER Numbers are required. Check your input. Tarvitaan lukuarvo. Tarkista syöte.
STR_STEP_GT_ZERO The major interval requires a positive number. Check your input. Päävälin on oltava positiivinen luku. Tarkista syöte.
STR_BAD_LOGARITHM The logarithmic scale requires positive numbers. Check your input. Logaritmisella asteikolla on käytettävä positiivisia lukuarvoja. Tarkista syöte.
STR_MIN_GREATER_MAX The minimum must be lower than the maximum. Check your input. Minimin on oltava maksimia pienempi. Tarkista syöte.
STR_INVALID_INTERVALS The major interval needs to be greater than the minor interval. Check your input. Päävälin on oltava suurempi kuin jakoväli. Tarkista syöte.
STR_INVALID_TIME_UNIT The major and minor interval need to be greater or equal to the resolution. Check your input. Päävälin ja jakovälin on oltava vähintään yhtä suuria kuin tarkkuus. Tarkista syöte.
3dviewdialog|3DViewDialog 3D View Kolmiulotteinen näkymä
chardialog|CharDialog Character Merkki
chardialog|font Font Fontti
chardialog|fonteffects Font Effects Fonttitehosteet
chardialog|position Position Sijainti
chartdatadialog|ChartDataDialog Data Table Arvopisteiden muokkaus
chartdatadialog|InsertRow Insert Row Lisää rivi
chartdatadialog|extended_tip|InsertRow Inserts a new row below the current row. Lisää uuden rivin käsiteltävän rivin alapuolelle.
chartdatadialog|InsertColumn Insert Series Lisää sarja
chartdatadialog|extended_tip|InsertColumn Inserts a new data series after the current column. Uusi arvosarja lisätään käsiteltävän sarakkeen jälkeen.
chartdatadialog|InsertTextColumn Insert Text Column Lisää tekstisarake
chartdatadialog|extended_tip|InsertTextColumn Inserts a new text column after the current column for hierarchical axes descriptions. Uusi tekstisarake lisätään käsiteltävän sarakkeen jälkeen hierarkkiselle akseleiden kuvaukselle.
chartdatadialog|RemoveRow Delete Row Poista rivi
chartdatadialog|extended_tip|RemoveRow Deletes the current row. It is not possible to delete the label row. Poistetaan rivi kohdistimen kohdalta. Otsikkoriviä ei voi poistaa.
chartdatadialog|RemoveColumn Delete Series Poista sarja
chartdatadialog|extended_tip|RemoveColumn Deletes the current series or text column. It is not possible to delete the first text column. Poistetaan käsiteltävä arvosarja tai tekstisarake. Otsikkosaraketta ei voi poistaa.
chartdatadialog|MoveLeftColumn Move Series Left Siirrä sarjaa vasemmalle
chartdatadialog|extended_tip|MoveLeftColumn Switches the current column with its neighbor at the left. Vaihtaa käsiteltävän sarakkeen paikkaa sen vasemmanpuoleisen naapurin kanssa.
chartdatadialog|MoveRightColumn Move Series Right Siirrä sarjaa oikealle
chartdatadialog|extended_tip|MoveRightColumn Switches the current column with its neighbor at the right. Vaihtaa käsiteltävän sarakkeen paikkaa sen oikeanpuoleisen naapurin kanssa.
chartdatadialog|MoveUpRow Move Row Up Siirrä riviä ylöspäin
chartdatadialog|extended_tip|MoveUpRow Switches the current row with its neighbor above. Vaihtaa käsiteltävän rivin paikkaa sen yläpuoleisen naapurin kanssa.
chartdatadialog|MoveDownRow Move Row Down Siirrä riviä alaspäin
chartdatadialog|extended_tip|MoveDownRow Switches the current row with its neighbor below. Vaihtaa käsiteltävän rivin paikkaa sen alapuoleisen naapurin kanssa.
chartdatadialog|extended_tip|ChartDataDialog Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.

Loading…

User avatar tjhietala

Marked for edit

LibreOffice UI - master / chart2/messagesFinnish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
column 1. (taulukko, tietokannan taulu) sarake 2. (teksti) palsta 3. (kaavio) pylväs LibreOffice UI - master

String information

Context
chartdatadialog|extended_tip|InsertColumn
Source string description
EjHBF
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
fi/chart2/messages.po, string 194