Translation

modulepage|extended_tip|import
English PEoED
Context English Swedish Actions
managelanguages|label1 Present languages: Nuvarande språk:
managelanguages|label2 The default language is used if no localization for a user interface locale is present. Furthermore all strings from the default language are copied to resources of newly added languages. Standardspråket används om det inte finns något översatt användargränssnitt. Dessutom kopieras alla strängar från standardspråket till resurserna för de språk som nyligen lagts till.
managelanguages|add Add... Lägg till...
managelanguages|default Default Standard
modulepage|label1 M_odule: Modul:
modulepage|extended_tip|library Lists the existing macro libraries for the current application and any open documents. Listar befintliga makrobibliotek för den aktuella applikationen och alla öppna dokument.
modulepage|extended_tip|edit Opens the Basic editor so that you can modify the selected library. Öppnar Basic-redigeraren så att du kan ändra det valda biblioteket.
modulepage|newmodule _New... _Ny...
modulepage|extended_tip|newmodule Opens the editor and creates a new module. Öppnar redigeraren och skapar en ny modul.
modulepage|newdialog _New... _Ny...
modulepage|extended_tip|newdialog Lets you manage the macro libraries. Låter dig administrera makrobibliotek.
modulepage|extended_tip|delete Creates a new macro, or deletes the selected macro. Skapar ett nytt makro, eller tar bort det markerade makrot.
modulepage|password _Password... Lösenord...
modulepage|extended_tip|password Assigns or edits the password for the selected library. Tilldelar eller redigerar lösenordet för det valda biblioteket.
modulepage|import _Import... _Importera...
modulepage|extended_tip|import Locate the Basic library that you want to add to the current list, and then click Open. Leta reda på det grundläggande biblioteket som du vill lägga till i den aktuella listan och klicka sedan på Öppna.
modulepage|export _Export... _Exportera...
modulepage|extended_tip|ModulePage Lists the existing modules or dialogs. Listar befintliga moduler eller dialoger.
newlibdialog|extended_tip|ok Runs or saves the current macro. Kör eller sparar det aktuella makrot.
newlibdialog|area _Name: _Namn:
newlibdialog|extended_tip|NewLibDialog Enter a name for the new library or module. Ange ett namn för det nya biblioteket eller modulen.
organizedialog|OrganizeDialog Basic Macro Organizer Basic-makroorganisatör
organizedialog|modules Modules Moduler
organizedialog|dialogs Dialogs Dialoger
organizedialog|libraries Libraries Bibliotek
sortmenu|macrosort _Sorting _Sorterar
sortmenu|alphabetically _Alphabetically _Alfabetiskt
sortmenu|properorder _Proper order _Rätt ordning
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / basctl/messagesSwedish

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Add Lägg till LibreOffice UI - master

String information

Context
modulepage|extended_tip|import
Source string description
PEoED
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
sv/basctl/messages.po, string 207