Translation

RID_STR_SEARCHNOTFOUND
English FGWLw
Context English Swedish Actions
RID_STR_NOMODULE < No Module > < Ingen Modul >
RID_STR_WRONGPASSWORD Incorrect Password Felaktigt lösenord
RID_STR_NOLIBINSTORAGE The file does not contain any BASIC libraries Filen innehåller inga BASIC-bibliotek
RID_STR_BADSBXNAME Invalid Name Ogiltigt namn
RID_STR_LIBNAMETOLONG A library name can have up to 30 characters. Namnet på ett bibliotek får maximalt innehålla 30 tecken.
RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO Macros from other documents are not accessible. Makron från andra dokument är inte tillgängliga.
RID_STR_LIBISREADONLY This library is read-only. Det här biblioteket är skrivskyddat.
RID_STR_REPLACELIB 'XX' cannot be replaced. Det går inte att ersätta 'XX'.
RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE 'XX' cannot be added. Det är inte möjligt att lägga till 'XX'.
RID_STR_NOIMPORT 'XX' was not added. 'XX' har inte lagts till.
RID_STR_ENTERPASSWORD Enter password for 'XX' Ange lösenord för 'XX'
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED Name already exists Namnet finns redan
RID_STR_SIGNED (Signed) (Signerad)
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2 Object with same name already exists Objekt med detta namn existerar redan
RID_STR_CANNOTRUNMACRO For security reasons, you cannot run this macro.

For more information, check the security settings.
Det går inte att köra det här makrot av säkerhetsskäl.

Kontrollera säkerhetsinställningarna om du vill ha mer information.
RID_STR_SEARCHNOTFOUND Search key not found Sökord hittades inte
RID_STR_SEARCHFROMSTART Search to last module complete. Continue at first module? Sökning genomförd till sista modulen. Ska sökningen fortsätta i första modulen?
RID_STR_SEARCHREPLACES Search key replaced XX times Sökord ersatt XX gånger
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Det gick inte att läsa filen
RID_STR_COULDNTWRITE The file could not be saved Det gick inte att spara filen
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB The name of the default library cannot be changed. Det går inte att ändra standardbibliotekets namn
RID_STR_GENERATESOURCE Generating source Skapa källtext
RID_STR_FILENAME File name: Filnamn:
RID_STR_APPENDLIBS Import Libraries Importera bibliotek
RID_STR_QUERYDELMACRO Do you want to delete the macro XX? Vill du ta bort makrot XX?
RID_STR_QUERYDELDIALOG Do you want to delete the XX dialog? Vill du radera dialogrutan XX?
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? Vill du radera biblioteket XX ?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? Vill du radera referensen till biblioteket XX ?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? Vill du radera modulen XX ?
RID_STR_BASIC BASIC BASIC
RID_STR_LINE Ln Ln
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_SEARCHNOTFOUND
Source string description
FGWLw
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:41
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/basctl/messages.po, string 17