Translation

dockingwatch|RID_STR_WATCHVARIABLE
English EGyCn
Context English Swedish Actions
deletelangdialog|DeleteLangDialog Do you want to delete the resources of the selected language(s)? Vill du ta bort resurserna som är kopplade till de/det valda språken/språket?
deletelangdialog|DeleteLangDialog You are about to delete the resources for the selected language(s). All user interface strings for this language(s) will be deleted. Du är på väg att ta bort resurserna för de/det valda språken/språket. Detta innebär att alla texter i användargränssnittet kommer att tas bort för detta språk.
dialogpage|label1 Dialog: Dialog:
dialogpage|extended_tip|library Deletes the selected element or elements after confirmation. Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.
dialogpage|extended_tip|edit Opens the Basic editor so that you can modify the selected library. Öppnar Basic-redigeraren så att du kan ändra det valda biblioteket.
dialogpage|newmodule _New... _Ny...
dialogpage|extended_tip|newmodule Opens the editor and creates a new module. Öppnar redigeraren och skapar en ny modul.
dialogpage|newdialog _New... _Ny...
dialogpage|extended_tip|delete Deletes the selected element or elements without requiring confirmation. Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.
dialogpage|password _Password... Lösenord...
dialogpage|extended_tip|password Assigns or edits the password for the selected library. Tilldelar eller redigerar lösenordet för det valda biblioteket.
dialogpage|import _Import... _Importera...
dialogpage|extended_tip|import Locate the Basic library that you want to add to the current list, and then click Open. Leta reda på det grundläggande biblioteket som du vill lägga till i den aktuella listan och klicka sedan på Öppna.
dialogpage|export _Export... _Exportera...
dialogpage|extended_tip|DialogPage Lists the existing modules or dialogs. Listar befintliga moduler eller dialoger.
dockingwatch|RID_STR_WATCHVARIABLE Variable Variabel
dockingwatch|RID_STR_WATCHVALUE Value Värde
dockingwatch|RID_STR_WATCHTYPE Type Typ
exportdialog|ExportDialog Export Basic library Exportera Basic-bibliotek
exportdialog|extension Export as _extension _Exportera som tillägg
exportdialog|basic Export as BASIC library Exportera som Basic-bibliotek
gotolinedialog|GotoLineDialog Go to Line Gå till rad
gotolinedialog|area _Line number: _Radnummer:
importlibdialog|ImportLibDialog Import Libraries Importera bibliotek
importlibdialog|ref Insert as reference (read-only) Infoga som referens (skrivskyddat)
importlibdialog|extended_tip|ref Adds the selected library as a read-only file. The library is reloaded each time you start the office suite. Lägger till det valda biblioteket som en skrivskyddad fil. Biblioteket laddas om varje gång du startar kontorspaketet.
importlibdialog|replace Replace existing libraries Ersätt existerande bibliotek
importlibdialog|extended_tip|replace Replaces a library that has the same name with the current library. Ersätter ett bibliotek som har samma namn som det aktuella biblioteket.
importlibdialog|label1 Options Alternativ
importlibdialog|extended_tip|ImportLibDialog Enter a name or the path to the library that you want to append. You can also select a library from the list. Skriv ett namn eller sökvägen till biblioteket som du vill lägga till. Du kan också markera ett bibliotek i listan.
libpage|label1 L_ocation: Plats:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages

Loading…

User avatar _Andreas

Suggestion accepted

LibreOffice UI - master / basctl/messagesSwedish

2 years ago
User avatar PavelN

New translation

LibreOffice UI - master / basctl/messagesSwedish

2 years ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / basctl/messagesSwedish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
dockingwatch|RID_STR_WATCHVARIABLE
Source string description
EGyCn
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
sv/basctl/messages.po, string 152