Translation

basicmacrodialog|extended_tip|edit
English zrPXg
Context English Swedish Actions
stock _Reset _Återställ
stock _Yes _Ja
basicmacrodialog|BasicMacroDialog BASIC Macros BASIC-makron
basicmacrodialog|run Run Kör
basicmacrodialog|extended_tip|ok Runs or saves the current macro. Kör eller sparar det aktuella makrot.
basicmacrodialog|extended_tip|macros Lists the macros that are contained in the module selected in the Macro from list. Listar de makron som finns i modulen som markerades i listan Makro från.
basicmacrodialog|existingmacrosft Existing Macros In: Befintliga makron i:
basicmacrodialog|extended_tip|libraries Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog. Listar biblioteken och modulerna där du kan öppna och spara makron. Om du vill spara ett makro med ett visst dokument, öppnar du dokumentet och öppnar den här dialogrutan.
basicmacrodialog|macrofromft Macro From Makro från
basicmacrodialog|macrotoft Save Macro In Spara makro i
basicmacrodialog|extended_tip|macronameedit Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here. Visar namnet på det valda makrot. För att skapa eller ändra namnet på ett makro, skriv in ett namn här.
basicmacrodialog|libraryft1 Macro Name Makronamn
basicmacrodialog|assign Assign... Tilldela...
basicmacrodialog|extended_tip|assign Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event. Öppnar dialogrutan Anpassa där du kan tilldela det markerade makrot till ett menykommando, en verktygsrad eller en händelse.
basicmacrodialog|edit Edit Redigera
basicmacrodialog|extended_tip|edit Starts the Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing. Startar Basic-editorn och öppnar det valda makrot eller dialogrutan för redigering.
basicmacrodialog|delete _Delete _Ta bort
basicmacrodialog|extended_tip|delete Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module. Skapar ett nytt makro, skapar en ny modul eller tar bort det valda makrot eller den valda modulen.
basicmacrodialog|new _New _Nytt
basicmacrodialog|extended_tip|new Creates a new library. Skapar ett nytt bibliotek.
basicmacrodialog|organize Organizer... Organisatör...
basicmacrodialog|extended_tip|organize Opens the Macro Organizer dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries. Öppnar dialogrutan Administrera makron där du kan lägga till, redigera och ta bort befintliga makromoduler, dialogrutor och bibliotek.
basicmacrodialog|newlibrary New Library Nytt bibliotek
basicmacrodialog|extended_tip|newlibrary Saves the recorded macro in a new library. Sparar det inspelade makrot i ett nytt bibliotek.
basicmacrodialog|newmodule New Module Ny modul
basicmacrodialog|extended_tip|newmodule Saves the recorded macro in a new module. Sparar det inspelade makrot i en ny modul.
basicmacrodialog|extended_tip|BasicMacroDialog Opens a dialog to organize macros. Öppnar en dialogruta där du kan strukturera makron.
breakpointmenus|manage Manage Breakpoints... Hantera brytpunkter...
breakpointmenus|extended_tip|manage Specifies the options for breakpoints. Anger alternativ för brytpunkter.
breakpointmenus|active _Active _Aktiv
breakpointmenus|extended_tip|active Activates or deactivates the current breakpoint. Aktiverar eller inaktiverar den aktuella brytpunkten.

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / basctl/messagesSwedish

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
basicmacrodialog|extended_tip|edit
Source string description
zrPXg
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
sv/basctl/messages.po, string 112