Translation

dialogpage|extended_tip|edit
English XAJ3E
Context English Swedish Actions
breakpointmenus|active _Active _Aktiv
breakpointmenus|extended_tip|active Activates or deactivates the current breakpoint. Aktiverar eller inaktiverar den aktuella brytpunkten.
breakpointmenus|properties _Properties... Egenskaper…
breakpointmenus|extended_tip|properties Specifies the options for breakpoints. Anger alternativ för brytpunkter.
defaultlanguage|DefaultLanguageDialog Set Default User Interface Language Välj standardspråk för användargränssnittet
defaultlanguage|defaultlabel Default language: Standardspråk:
defaultlanguage|checkedlabel Available languages: Tillgängliga språk:
defaultlanguage|defined Select a language to define the default user interface language. All currently present strings will be assigned to the resources created for the selected language. Välj det språk som ska användas som standardspråk för användargränssnittet. Tillgängliga texter kommer att tilldelas de resurser som skapas för det valda språket.
defaultlanguage|added Select languages to be added. Resources for these languages will be created in the library. Strings of the current default user interface language will be copied to these new resources by default. Markera de språk som ska läggas till. Resurser för de här språken kommer att skapas i biblioteket. Textsträngarna för det nuvarande användargränssnittets standardspråk kommer som standard att kopieras till de nya resurserna.
defaultlanguage|alttitle Add User Interface Languages Lägg till språk för användargränssnittet
deletelangdialog|DeleteLangDialog Delete Language Resources Ta bort språkresurser
deletelangdialog|DeleteLangDialog Do you want to delete the resources of the selected language(s)? Vill du ta bort resurserna som är kopplade till de/det valda språken/språket?
deletelangdialog|DeleteLangDialog You are about to delete the resources for the selected language(s). All user interface strings for this language(s) will be deleted. Du är på väg att ta bort resurserna för de/det valda språken/språket. Detta innebär att alla texter i användargränssnittet kommer att tas bort för detta språk.
dialogpage|label1 Dialog: Dialog:
dialogpage|extended_tip|library Deletes the selected element or elements after confirmation. Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.
dialogpage|extended_tip|edit Opens the Basic editor so that you can modify the selected library. Öppnar Basic-redigeraren så att du kan ändra det valda biblioteket.
dialogpage|newmodule _New... _Ny...
dialogpage|extended_tip|newmodule Opens the editor and creates a new module. Öppnar redigeraren och skapar en ny modul.
dialogpage|newdialog _New... _Ny...
dialogpage|extended_tip|delete Deletes the selected element or elements without requiring confirmation. Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.
dialogpage|password _Password... Lösenord...
dialogpage|extended_tip|password Assigns or edits the password for the selected library. Tilldelar eller redigerar lösenordet för det valda biblioteket.
dialogpage|import _Import... _Importera...
dialogpage|extended_tip|import Locate the Basic library that you want to add to the current list, and then click Open. Leta reda på det grundläggande biblioteket som du vill lägga till i den aktuella listan och klicka sedan på Öppna.
dialogpage|export _Export... _Exportera...
dialogpage|extended_tip|DialogPage Lists the existing modules or dialogs. Listar befintliga moduler eller dialoger.
dockingwatch|RID_STR_WATCHVARIABLE Variable Variabel
dockingwatch|RID_STR_WATCHVALUE Value Värde
dockingwatch|RID_STR_WATCHTYPE Type Typ
exportdialog|ExportDialog Export Basic library Exportera Basic-bibliotek
exportdialog|extension Export as _extension _Exportera som tillägg
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / basctl/messagesSwedish

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
dialogpage|extended_tip|edit
Source string description
XAJ3E
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
sv/basctl/messages.po, string 141