Translation

RID_STR_QUERYDELLIB
English 3Vw9F
Context English Swedish Actions
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED Name already exists Namnet finns redan
RID_STR_SIGNED (Signed) (Signerad)
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2 Object with same name already exists Objekt med detta namn existerar redan
RID_STR_CANNOTRUNMACRO For security reasons, you cannot run this macro.

For more information, check the security settings.
Det går inte att köra det här makrot av säkerhetsskäl.

Kontrollera säkerhetsinställningarna om du vill ha mer information.
RID_STR_SEARCHNOTFOUND Search key not found Sökord hittades inte
RID_STR_SEARCHFROMSTART Search to last module complete. Continue at first module? Sökning genomförd till sista modulen. Ska sökningen fortsätta i första modulen?
RID_STR_SEARCHREPLACES Search key replaced XX times Sökord ersatt XX gånger
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Det gick inte att läsa filen
RID_STR_COULDNTWRITE The file could not be saved Det gick inte att spara filen
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB The name of the default library cannot be changed. Det går inte att ändra standardbibliotekets namn
RID_STR_GENERATESOURCE Generating source Skapa källtext
RID_STR_FILENAME File name: Filnamn:
RID_STR_APPENDLIBS Import Libraries Importera bibliotek
RID_STR_QUERYDELMACRO Do you want to delete the macro XX? Vill du ta bort makrot XX?
RID_STR_QUERYDELDIALOG Do you want to delete the XX dialog? Vill du radera dialogrutan XX?
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? Vill du radera biblioteket XX ?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? Vill du radera referensen till biblioteket XX ?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? Vill du radera modulen XX ?
RID_STR_BASIC BASIC BASIC
RID_STR_LINE Ln Ln
RID_STR_COLUMN Col Kol
RID_STR_CANNOTCLOSE The window cannot be closed while BASIC is running. Fönstret kan inte stängas när BASIC-programmet körs.
RID_STR_REPLACESTDLIB The default library cannot be replaced. Det går inte att ersätta standardbiblioteket.
RID_STR_REFNOTPOSSIBLE Reference to 'XX' not possible. Referens till 'XX' inte möjlig.
RID_STR_WATCHNAME Watch Bevakare
RID_STR_STACKNAME Call Stack Kommandostack
RID_STR_STDDIALOGNAME Dialog Dialog
RID_STR_NEWLIB New Library Nytt bibliotek
RID_STR_NEWMOD New Module Ny modul
RID_STR_NEWDLG New Dialog Ny dialog
RID_STR_ALL All Alla

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_QUERYDELLIB
Source string description
3Vw9F
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:52
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/basctl/messages.po, string 28