Translation

stock
English MRCkv
Context English Norwegian Nynorsk Actions
RID_STR_CHOOSE Choose Vel
RID_STR_RUN Run Køyr
RID_STR_RECORD ~Save La~gra
RID_BASICIDE_OBJCAT Object Catalog Objektkatalog
RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES Properties: Eigenskapar:
RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES No Control marked Ingen funksjon er vald
RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT Multiselection Fleirmerking
RID_STR_DEF_LANG [Default Language] [Standardspråk]
RID_STR_CREATE_LANG <Press 'Add' to create language resources> <Trykk på «Legg til» for å laga ein språkressurs>
RID_STR_EXPORTPACKAGE Export library as extension Eksporter bibliotek som utviding
RID_STR_EXPORTBASIC Export as BASIC library Eksporter som BASIC-bibliotek
RID_STR_PACKAGE_BUNDLE Extension Utviding
stock _Add _Legg til
stock _Apply _Bruk
stock _Cancel _Avbryt
stock _Close _Lukk
stock _Delete _Slett
stock _Edit _Rediger
stock _Help _Hjelp
stock _New _Ny(tt)
stock _No _Nei
stock _OK _OK
stock _Remove _Fjern
stock _Reset _Tilbakestill
stock _Yes _Ja
basicmacrodialog|BasicMacroDialog BASIC Macros BASIC-makroar
basicmacrodialog|run Run Køyr
basicmacrodialog|extended_tip|ok Runs or saves the current macro. Køyrer eller lagrar den gjeldande makroen.
basicmacrodialog|extended_tip|macros Lists the macros that are contained in the module selected in the Macro from list. Lister opp makroane som ligg i modulen du har vald i lista Makro frå.
basicmacrodialog|existingmacrosft Existing Macros In: Makroar som finst i
basicmacrodialog|extended_tip|libraries Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog. Listar opp bibliotek og modular du kan bruka til å opna eller lagra makroar. For å lagra ein makro med eit bestemt dokument, opnar du først dokumentet og deretter denne menyen.

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/xmlsecurity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/starmath/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/forms/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/formula/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/chart2/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/connectivity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/desktop/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/editeng/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/scaddins/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/vcl/messages

Loading…

User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice UI - master / basctl/messagesNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
_Close _Lukk LibreOffice UI - master

String information

Context
stock
Source string description
MRCkv
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nn/basctl/messages.po, string 89