Translation

libpage|export
English GhHRH
Context English Norwegian Nynorsk Actions
importlibdialog|replace Replace existing libraries Erstatt med bibliotek som finst frå før
importlibdialog|extended_tip|replace Replaces a library that has the same name with the current library. Erstattar eit bibliotek som har det same namnet som det gjeldande biblioteket.
importlibdialog|label1 Options Innstillingar
importlibdialog|extended_tip|ImportLibDialog Enter a name or the path to the library that you want to append. You can also select a library from the list. Skriv inn eit namn eller stien til biblioteket du vil leggja til. Du kan òg velja eit bibliotek frå lista.
libpage|label1 L_ocation: _Plassering
libpage|extended_tip|location Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize. Merk programmet eller dokumentet som inneheld makrobiblioteka du vil organisera.
libpage|lingudictsft _Library: _Bibliotek:
libpage|extended_tip|library Deletes the selected element or elements after confirmation. Slettar elementet eller elementa etter stadfesting.
libpage|extended_tip|edit Opens the Basic editor so that you can modify the selected library. Opnar redigeringsvindauget for Basic slik at du kan endra det valde biblioteket.
libpage|password _Password... _Passord …
libpage|extended_tip|password Assigns or edits the password for the selected library. Tilordnar eller redigerar passordet for det valde biblioteket.
libpage|new _New... _Ny …
libpage|extended_tip|new Creates a new library. Lagar eit nytt bibliotek.
libpage|import _Import... _Importer …
libpage|extended_tip|import Locate the Basic library that you want to add to the current list, and then click Open. Finn Basic-biblioteket du vil leggja til i den gjeldande lista og trykk «Opna».
libpage|export _Export... _Eksporter …
libpage|extended_tip|delete Deletes the selected element or elements without requiring confirmation. Slettar det valde elementet eller element utan å spørja om stadfesting.
libpage|extended_tip|LibPage Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize. Merk programmet eller dokumentet som inneheld makrobiblioteka du vil organisera.
managebreakpoints|ManageBreakpointsDialog Manage Breakpoints Handsama brotpunkt
managebreakpoints|extended_tip|new Creates a breakpoint on the line number specified. Lag eit brotpunkt på det oppgjeve linjenummeret.
managebreakpoints|extended_tip|delete Deletes the selected breakpoint. Slett det valde brotpunktet.
managebreakpoints|active Active Aktiv
managebreakpoints|extended_tip|active Activates or deactivates the current breakpoint. Slår av eller på det gjeldande brotpunktet.
managebreakpoints|extended_tip|entries Enter the line number for a new breakpoint, then click New. Skriv inn linjenummeret for eit nytt brotpunkt, og trykk Nytt.
managebreakpoints|extended_tip|pass Specify the number of loops to perform before the breakpoint takes effect. Set kor mange sløyfer som skal køyrast før brytpunktet slår til.
managebreakpoints|label2 Pass count: Passeringsteljar:
managebreakpoints|label1 Breakpoints Brotpunkt
managebreakpoints|extended_tip|ManageBreakpointsDialog Specifies the options for breakpoints. Bestem innstillingane for brotpunkta.
managelanguages|ManageLanguagesDialog Manage User Interface Languages [$1] Administrer språk i brukargrensesnittet [$1]
managelanguages|label1 Present languages: Tilgjengelege språk:
managelanguages|label2 The default language is used if no localization for a user interface locale is present. Furthermore all strings from the default language are copied to resources of newly added languages. Standardspråket vert brukt dersom grensesnittet ikkje er omsett. Dessutan vert alle strengane frå standardspråket kopierte inn når nye språk vert lagde til.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
libpage|export
Source string description
GhHRH
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/basctl/messages.po, string 178