Translation

RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2
English 6ubXB
Context English Kazakh Actions
RID_STR_FILTER_ALLFILES <All> <Барлығы>
RID_STR_NOMODULE < No Module > < Модульсіз >
RID_STR_WRONGPASSWORD Incorrect Password Пароль қате
RID_STR_NOLIBINSTORAGE The file does not contain any BASIC libraries Бұл файлда BASIC кітапханасы жоқ
RID_STR_BADSBXNAME Invalid Name Аты дұрыс емес
RID_STR_LIBNAMETOLONG A library name can have up to 30 characters. Кітапхана аты 30 белгіден артық болмау қажет.
RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO Macros from other documents are not accessible. Басқа құжаттардағы макростар қолжетімсіз болып тұр.
RID_STR_LIBISREADONLY This library is read-only. Кітапхана тек оқу үшін қолжетерлік.
RID_STR_REPLACELIB 'XX' cannot be replaced. «XX» алмастыру мүмкін емес.
RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE 'XX' cannot be added. «XX» импорттау мүмкін емес.
RID_STR_NOIMPORT 'XX' was not added. «XX» қосылмады.
RID_STR_ENTERPASSWORD Enter password for 'XX' 'XX' үшін парольді енгізіңіз.
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED Name already exists Аты бар болып тұр
RID_STR_SIGNED (Signed) (Қол қойылған)
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2 Object with same name already exists Бұл атымен объект бұрыннан бар
RID_STR_CANNOTRUNMACRO For security reasons, you cannot run this macro.

For more information, check the security settings.
Бұл макросты қауіпсіздік салдарынан жөнелтуге мүмкін емес.

Қосымша ақпаратты қауіпсіздік баптауларынан білуге болады.
RID_STR_SEARCHNOTFOUND Search key not found Іздеу жолы табылмады
RID_STR_SEARCHFROMSTART Search to last module complete. Continue at first module? Соңғы модульге дейін іздеу аяқталды. Іздеуді бірінші модульден бастап жалғастыруды қалайсыз ба?
RID_STR_SEARCHREPLACES Search key replaced XX times Бастапқы жол ХХ рет алмастырылды
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Файлды оқу мүмкін емес
RID_STR_COULDNTWRITE The file could not be saved Файлды сақтау мүмкін емес
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB The name of the default library cannot be changed. Стандартты кітапхананың атын өзгерту мүмкін емес.
RID_STR_GENERATESOURCE Generating source Бастапқы кодты жасау
RID_STR_FILENAME File name: Файл атауы:
RID_STR_APPENDLIBS Import Libraries Кітапханаларды қосу
RID_STR_QUERYDELMACRO Do you want to delete the macro XX? ХХ макросын өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELDIALOG Do you want to delete the XX dialog? ХХ сұхбатын өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? ХХ кітапханасын өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? ХХ кітапханасына сілтемені өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? ХХ модулін өшіру керек пе?

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Kazakh
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2
Source string description
6ubXB
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:39
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
kk/basctl/messages.po, string 15