Translation

RID_STR_REPLACESTDLIB
English CUG7C
Context English Kazakh Actions
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Файлды оқу мүмкін емес
RID_STR_COULDNTWRITE The file could not be saved Файлды сақтау мүмкін емес
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB The name of the default library cannot be changed. Стандартты кітапхананың атын өзгерту мүмкін емес.
RID_STR_GENERATESOURCE Generating source Бастапқы кодты жасау
RID_STR_FILENAME File name: Файл атауы:
RID_STR_APPENDLIBS Import Libraries Кітапханаларды қосу
RID_STR_QUERYDELMACRO Do you want to delete the macro XX? ХХ макросын өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELDIALOG Do you want to delete the XX dialog? ХХ сұхбатын өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? ХХ кітапханасын өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? ХХ кітапханасына сілтемені өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? ХХ модулін өшіру керек пе?
RID_STR_BASIC BASIC BASIC
RID_STR_LINE Ln Жол
RID_STR_COLUMN Col Баған
RID_STR_CANNOTCLOSE The window cannot be closed while BASIC is running. BASIC бағдарламасы орындалып тұрған кезде, терезені жабу мүмкін емес.
RID_STR_REPLACESTDLIB The default library cannot be replaced. Стандартты кітапхананы алмастыру мүмкін емес.
RID_STR_REFNOTPOSSIBLE Reference to 'XX' not possible. «XX» мақсатына сілтеу мүмкін емес.
RID_STR_WATCHNAME Watch Бақылау мәні
RID_STR_STACKNAME Call Stack Шақырулар стегі
RID_STR_STDDIALOGNAME Dialog Сұхбат
RID_STR_NEWLIB New Library Жаңа кітапхана
RID_STR_NEWMOD New Module Жаңа модуль
RID_STR_NEWDLG New Dialog Жаңа сұхбат
RID_STR_ALL All Барлығы
RID_STR_PAGE Page Бет
RID_STR_WILLSTOPPRG You will have to restart the program after this edit.
Continue?
Осы өзгерістен кейін бағдарламаны қайта іске қосу керек.
Жалғастыру керек пе?
RID_STR_SEARCHALLMODULES Do you want to replace the text in all active modules? Барлық белсенді модульдерде мәтінді алмастыру керек пе?
RID_STR_REMOVEWATCH Watch: Бақылау мәні:
RID_STR_STACK Calls: Шақырулар тізбегі:
RID_STR_USERMACROS My Macros Менің макростарым
RID_STR_USERDIALOGS My Dialogs Менің сұхбаттарым

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Kazakh
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_REPLACESTDLIB
Source string description
CUG7C
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:61
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
kk/basctl/messages.po, string 35