Translation

RID_STR_SEARCHFROMSTART
English ZJgvX
Context English Kazakh Actions
RID_STR_WRONGPASSWORD Incorrect Password Пароль қате
RID_STR_NOLIBINSTORAGE The file does not contain any BASIC libraries Бұл файлда BASIC кітапханасы жоқ
RID_STR_BADSBXNAME Invalid Name Аты дұрыс емес
RID_STR_LIBNAMETOLONG A library name can have up to 30 characters. Кітапхана аты 30 белгіден артық болмау қажет.
RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO Macros from other documents are not accessible. Басқа құжаттардағы макростар қолжетімсіз болып тұр.
RID_STR_LIBISREADONLY This library is read-only. Кітапхана тек оқу үшін қолжетерлік.
RID_STR_REPLACELIB 'XX' cannot be replaced. «XX» алмастыру мүмкін емес.
RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE 'XX' cannot be added. «XX» импорттау мүмкін емес.
RID_STR_NOIMPORT 'XX' was not added. «XX» қосылмады.
RID_STR_ENTERPASSWORD Enter password for 'XX' 'XX' үшін парольді енгізіңіз.
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED Name already exists Аты бар болып тұр
RID_STR_SIGNED (Signed) (Қол қойылған)
RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2 Object with same name already exists Бұл атымен объект бұрыннан бар
RID_STR_CANNOTRUNMACRO For security reasons, you cannot run this macro.

For more information, check the security settings.
Бұл макросты қауіпсіздік салдарынан жөнелтуге мүмкін емес.

Қосымша ақпаратты қауіпсіздік баптауларынан білуге болады.
RID_STR_SEARCHNOTFOUND Search key not found Іздеу жолы табылмады
RID_STR_SEARCHFROMSTART Search to last module complete. Continue at first module? Соңғы модульге дейін іздеу аяқталды. Іздеуді бірінші модульден бастап жалғастыруды қалайсыз ба?
RID_STR_SEARCHREPLACES Search key replaced XX times Бастапқы жол ХХ рет алмастырылды
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Файлды оқу мүмкін емес
RID_STR_COULDNTWRITE The file could not be saved Файлды сақтау мүмкін емес
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB The name of the default library cannot be changed. Стандартты кітапхананың атын өзгерту мүмкін емес.
RID_STR_GENERATESOURCE Generating source Бастапқы кодты жасау
RID_STR_FILENAME File name: Файл атауы:
RID_STR_APPENDLIBS Import Libraries Кітапханаларды қосу
RID_STR_QUERYDELMACRO Do you want to delete the macro XX? ХХ макросын өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELDIALOG Do you want to delete the XX dialog? ХХ сұхбатын өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? ХХ кітапханасын өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? ХХ кітапханасына сілтемені өшіру керек пе?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? ХХ модулін өшіру керек пе?
RID_STR_BASIC BASIC BASIC
RID_STR_LINE Ln Жол
RID_STR_COLUMN Col Баған

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Kazakh
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_SEARCHFROMSTART
Source string description
ZJgvX
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:42
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
kk/basctl/messages.po, string 18