Translation

basicmacrodialog|BasicMacroDialog
English GaJFV
Context English Galician
RID_STR_EXPORTBASIC Export as BASIC library Exportar como biblioteca de BASIC
RID_STR_PACKAGE_BUNDLE Extension Extensión
stock _Add Eng_adir
stock _Apply _Aplicar
stock _Cancel _Cancelar
stock _Close Pe_char
stock _Delete E_liminar
stock _Edit _Editar
stock _Help A_xuda
stock _New _Novo
stock _No _Non
stock _OK _Aceptar
stock _Remove _Retirar
stock _Reset _Restaurar
stock _Yes _Si
basicmacrodialog|BasicMacroDialog Basic Macros Macros básicas
basicmacrodialog|run Run Executar
basicmacrodialog|extended_tip|ok Runs or saves the current macro. Executa ou garda a macro actual.
basicmacrodialog|extended_tip|macros Lists the macros that are contained in the module selected in the Macro from list. Lista as macros que están contidos no módulo seleccionado na Macro de lista.
basicmacrodialog|existingmacrosft Existing Macros In: Macros existentes en:
basicmacrodialog|extended_tip|libraries Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog. Mostra as bibliotecas e módulos nos cales pode abrir ou gardar as súas macros. Para gardar unha macro cun documento específico, abra o documento e, a continuación, abra esta caixa de diálogo.
basicmacrodialog|macrofromft Macro From Macro de
basicmacrodialog|macrotoft Save Macro In Gardar macro en
basicmacrodialog|extended_tip|macronameedit Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here. Mostra o nome da macro seleccionada. Para crear ou modificar o nome dunha macro, introduza un nome aquí.
basicmacrodialog|libraryft1 Macro Name Nome da macro
basicmacrodialog|assign Assign... Asignar...
basicmacrodialog|extended_tip|assign Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event. Abre o Personalizar de diálogo, onde pode atribuír a macro seleccionada a un comando de menú, unha barra de ferramentas, ou un evento.
basicmacrodialog|edit Edit Editar
basicmacrodialog|extended_tip|edit Starts the Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing. Inicia o editor de Basic e abre a macro ou diálogo seleccionados para edición.
basicmacrodialog|delete _Delete _Eliminar
basicmacrodialog|extended_tip|delete Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module. Crea unha macro nova, crea un módulo novo ou elimina a macro seleccionada ou o módulo seleccionado.
User avatar Fito

Suggestion added

Suggested change:

a month ago

Loading…

User avatar Fito

Suggestion added

LibreOffice UI - master / basctl/messagesGalician

a month ago
User avatar Xosé

New translation

LibreOffice UI - master / basctl/messagesGalician

2 years ago
User avatar Xosé

New contributor

LibreOffice UI - master / basctl/messagesGalician

New contributor 2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Context
basicmacrodialog|BasicMacroDialog
Source string description
GaJFV
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
gl/basctl/messages.po, string 99