Translation

graphicexport|label18
English BbSGF
Context English Dutch Actions
graphicexport|labe Drawing Objects Tekenobjecten
graphicexport|binarycb Binary Binair
graphicexport|extended_tip|binarycb Exports the file in binary format. The resulting file is smaller than a text file. Exporteert het bestand in binaire opmaak. Het verkregen bestand is kleiner dan een tekstbestand.
graphicexport|textcb Text Tekst
graphicexport|extended_tip|textcb Exports the file in ASCII text format. The resulting file is larger than a binary file. Exporteert het bestand in de ASCII-tekstopmaak. Het verkregen bestandstype is groter dan een binair bestand.
graphicexport|label16 Encoding Codering
graphicexport|tiffpreviewcb Image preview (TIFF) Voorbeeldvenster (TIFF)
graphicexport|extended_tip|tiffpreviewcb Specifies whether a preview image is exported in the TIFF format together with the actual PostScript file. Specificeert of een voorbeeldafbeelding in de TIFF-indeling samen met het feitelijke PostScript-bestand moet worden geëxporteerd.
graphicexport|epsipreviewcb Interchange (EPSI) Uitwisseling (EPSI)
graphicexport|extended_tip|epsipreviewcb Specifies whether a monochrome preview graphic in EPSI format is exported together with the PostScript file. This format only contains printable characters from the 7-bit ASCII code. Specificeert of een monochrome voorbeeldafbeelding in EPSI-indeling samen met het PostScript-bestand wordt geëxporteerd. Deze indeling bevat alleen afdrukbare tekens uit de 7-bits ASCII-code.
graphicexport|label17 Preview Voorbeeld
graphicexport|color1rb Color Kleur
graphicexport|extended_tip|color1rb Exports the file in color. Exporteert het bestand in kleur.
graphicexport|color2rb Grayscale Grijstinten
graphicexport|extended_tip|color2rb Exports the file in grayscale tones. Exporteert het bestand in grijstinten.
graphicexport|label18 Color Format Kleuropmaak
graphicexport|level1rb Level 1 Niveau 1
graphicexport|extended_tip|level1rb Compression is not available at this level. Select the Level 1 option if your PostScript printer does not offer the capabilities of Level 2. Compressie is niet op dit niveau beschikbaar. Selecteer de optie Niveau 1 als uw PostScript-printer niet de mogelijkheden van Niveau 2 biedt.
graphicexport|level2rb Level 2 Niveau 2
graphicexport|extended_tip|level2rb Select the Level 2 option if your output device supports colored bitmaps, palette graphics and compressed graphics. Selecteer de optie Niveau 2 als uw uitvoerapparaat gekleurde rasterafbeeldingen, paletafbeeldingen en gecomprimeerde afbeeldingen ondersteunt.
graphicexport|label19 Version Versie
graphicexport|compresslzw LZW encoding LZW-codering
graphicexport|extended_tip|compresslzw LZW compression is the compression of a file into a smaller file using a table-based lookup algorithm. De compressie LZW is de compressie van een bestand naar een kleiner bestand door gebruik te maken van een op een tabel gebaseerd algorithme.
graphicexport|compressnone None Geen
graphicexport|extended_tip|compressnone Specifies that you do not wish to use compression. Specificeert dat u geen compressie wilt gebruiken.
graphicexport|label20 Compression Compressie
graphicexport|label4 Information Informatie
javadisableddialog|JavaDisabledDialog Enable JRE? JRE inschakelen?
javadisableddialog|JavaDisabledDialog %PRODUCTNAME requires a Java runtime environment (JRE) to perform this task. However, use of a JRE has been disabled. Do you want to enable the use of a JRE now? %PRODUCTNAME vereist een Java runtime environment (JRE) om deze taak uit te voeren. Het gebruik van een JRE is echter uitgeschakeld. Wilt u het gebruiken van een JRE nu inschakelen?
linewindow|none_line_button None Geen
placeedit|PlaceEditDialog File Services Bestandsservices

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
graphicexport|label18
Source string description
BbSGF
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nl/svtools/messages.po, string 885