Translation

RID_ERRHDL
English kDirB
Context English Norwegian Bokmål Actions
RID_ERRHDL Incorrect file format. Feil filformat.
RID_ERRHDL The file name contains invalid characters. Filnavnet inneholder ugyldige tegn.
RID_ERRHDL An unknown I/O error has occurred. Det oppsto en ukjent I/U-feil.
RID_ERRHDL An invalid attempt was made to access the file. Det ble gjort et ugyldig forsøk på å få tilgang til filen.
RID_ERRHDL The file could not be created. Klarte ikke å opprette filen.
RID_ERRHDL The operation was started under an invalid parameter. Handlingen ble startet med en ugyldig parameter.
RID_ERRHDL The operation on the file was aborted. Handlingen på filen ble avbrutt.
RID_ERRHDL Path to the file does not exist. Fil-stien finnes ikke.
RID_ERRHDL An object cannot be copied into itself. Et objekt kan ikke kopieres til seg selv.
RID_ERRHDL The specified template could not be found. Fant ikke den oppgitte malen.
RID_ERRHDL The file cannot be used as template. Filen kan ikke brukes som mal.
RID_ERRHDL This document has already been opened for editing. Dokumentet er allerede åpent for redigering.
RID_ERRHDL The wrong password has been entered. Du oppgav feil passord.
RID_ERRHDL Error reading file. Feil ved lesing av fil.
RID_ERRHDL The document was opened as read-only. Dokumentet ble åpnet som skrivebeskyttet.
RID_ERRHDL General OLE Error. Generell OLE-feil.
RID_ERRHDL The host name $(ARG1) could not be resolved. Klarte ikke å slå opp tjenernavnet $(ARG1).
RID_ERRHDL Could not establish Internet connection to $(ARG1). Klarte ikke å opprette en internettforbindelse til $(ARG1).
RID_ERRHDL Error reading data from the Internet.
Server error message: $(ARG1).
Feil ved lesing av data fra Internett.
Feilmelding fra tjeneren: $(ARG1).
RID_ERRHDL Error transferring data to the Internet.
Server error message: $(ARG1).
Feil ved overføring av data til Internett.
Feilmelding fra tjeneren: $(ARG1).
RID_ERRHDL General Internet error has occurred. Det oppstod en generell internettfeil.
RID_ERRHDL The requested Internet data is not available in the cache and cannot be transmitted as the Online mode has not be activated. De forespurte internettdataene er ikke tilgjengelige i mellomlageret, og kan ikke bli overført siden programmet ikke er tilkoblet.
RID_ERRHDL The contents could not be created. Klarte ikke å lage innholdet.
RID_ERRHDL The file name is too long for the target file system. Filnavnet er for langt for filsystemet det skal brukes på.
RID_ERRHDL The input syntax is invalid. Inndatasyntaksen er ugyldig.
RID_ERRHDL This document contains attributes that cannot be saved in the selected format.
Please save the document in a %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION file format.
Dette dokumentet inneholder egenskaper som ikke kan lagres i det valgte formatet.
Dokumentet bør lagres i et %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION-filformat i stedet.
RID_ERRHDL The maximum number of documents that can be opened at the same time has been reached. You need to close one or more documents before you can open a new document. Antall dokumenter som kan være åpne om gangen er nådd. Du må lukke ett eller flere dokumenter før du kan åpne flere.
RID_ERRHDL Could not create backup copy. Klarte ikke å opprette en sikkerhetskopi.
RID_ERRHDL An attempt was made to execute a macro.
For security reasons, macro support is disabled.
Det ble gjort forsøk på å kjøre en makro.
Av sikkerhetsgrunner er makrostøtten skrudd av.
RID_ERRHDL Execution of macros is disabled. Macros are signed, but the document (containing document events) is not signed. Kjøring av makroer er deaktivert. Makroer er signert, men dokumentet (som inneholder dokumenthendelser) er ikke signert.
RID_ERRHDL This document contains macros.

Macros may contain viruses. Execution of macros is disabled due to the current macro security setting in %PRODUCTNAME - Preferences - %PRODUCTNAME - Security.

Therefore, some functionality may not be available.
Dette dokumentet inneholder makroer.

Makroer kan inneholde virus. Sikkerhetsinnstillingene i %PRODUCTNAME - Innstillinger %PRODUCTNAME - Sikkerhet gjør at makroene ikke kan kjøres.

Det kan hende at noen av funksjonene ikke vil fungere.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_ERRHDL
Source string description
kDirB
Source string location
svtools/inc/errtxt.hrc:108
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 382