Translation

graphicexport|extended_tip|heightmf
English BPaB3
Context English Norwegian Bokmål Actions
addresstemplatedialog|label100 Address Book Source Adressebokkilde
addresstemplatedialog|label23 Field Assignment Felttildeling
addresstemplatedialog|extended_tip|assign Select the field in the data table that corresponds to the address book entry. Velg feltet i datatabellen som tilsvarer adressebokoppføringen.
addresstemplatedialog|extended_tip|AddressTemplateDialog Edit the field assignments and the data source for your address book. Rediger datakilden og tildelingen av felter i adresseboken.
calendar|STR_SVT_CALENDAR_TODAY Today I dag
calendar|STR_SVT_CALENDAR_NONE None Ingen
fileviewmenu|delete _Delete Slett
fileviewmenu|rename _Rename Endre navn
graphicexport|GraphicExportDialog %1 Options %1 Valg …
graphicexport|modifydimensionscb Modify dimensions Endre dimensjoner
graphicexport|label5 Width: Bredde:
graphicexport|label6 Height: Høyde:
graphicexport|modifyresolutioncb Modify resolution Endre oppløsning
graphicexport|resolutionft Resolution: Oppløsning:
graphicexport|extended_tip|widthmf Specifies the measurement units. Spesifiserer måleenhetene.
graphicexport|extended_tip|heightmf Specifies the height. Spesifiserer høyden.
graphicexport|extended_tip|resolutionmf Enter the image resolution. Select the measurement units from the list box. Skriv inn bildeoppløsningen. Velg måleenhet fra listeboksen.
graphicexport|liststore2 inches tomme
graphicexport|liststore2 cm cm
graphicexport|liststore2 mm mm
graphicexport|liststore2 points punkt(er)
graphicexport|liststore2 pixels bildepunkter
graphicexport|extended_tip|widthlb Specifies the width. Spesifiserer bredden.
graphicexport|liststore1 pixels/cm bildepunkter/cm
graphicexport|liststore1 pixels/inch bildepunkter/tommer
graphicexport|liststore1 pixels/meter bildepunkter/meter
graphicexport|extended_tip|resolutionlb Enter the image resolution. Select the measurement units from the list box. Skriv inn bildeoppløsningen. Velg måleenhet fra listeboksen.
graphicexport|label1 Size Størrelse
graphicexport|extended_tip|colordepthlb Select the color depth from 8 bit grayscale or 24 bit true color. Velg fargedybden som 8 bit gråskala eller 24 bit farge.
graphicexport|label2 Color Depth Fargedybde
graphicexport|extended_tip|compressionjpgnf Sets the quality for the export. Choose from a low quality with minimal file size, up to a high quality and big file size Angi kvaliteten for eksporten. Du kan velge fra lav kvalitet med liten filstørrelse til høy kvalitet med stor fil.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
graphicexport|extended_tip|heightmf
Source string description
BPaB3
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 843