Translation

STR_GID_VIEW
English rBzxu
Context English Silesian Actions
STR_HELP_MENU_TEXT_COPY ~Copy ~Kopiuj
STR_INFO_NOSEARCHRESULTS No topics found. Niy szło znojś żodnych tymatōw.
STR_INFO_NOSEARCHTEXTFOUND The text you entered was not found. Wkludzōny tekst niy bōł znojdziōny.
RID_HELP_ONSTARTUP_TEXT ~Display %PRODUCTNAME %MODULENAME Help at Startup ~Ôtwōrz pōmoc %PRODUCTNAME %MODULENAME przi sztarcie
STR_NONAME Untitled Bez miana
STR_STANDARD_SHORTCUT Standard Sztandardowe
STR_BYTES Bytes Bajty
STR_KB KB KB
STR_MB MB MB
STR_GB GB GB
STR_QUERY_LASTVERSION Cancel all changes? Pociepnōńć wszyjske zmiany?
STR_NO_WEBBROWSER_FOUND Opening "$(ARG1)" failed with error code $(ARG2) and message: "$(ARG3)"
Maybe no web browser could be found on your system. In that case, please check your Desktop Preferences or install a web browser (for example, Firefox) in the default location requested during the browser installation.
Ôtwarcie „$(ARG1)” zakōńczyło sie kodym błyndu $(ARG2) i z wiadōmościōm: „$(ARG3)”
Snodź niy idzie znojś zainstalowanyj w systymie przeglōndarki internetowyj. Wybadej sztelōnki abo zainstaluj przeglōndarka internetowo (bp. Firefox) w lokalizacyji zasugerowanyj w czasie instalacyje.
STR_NO_ABS_URI_REF "$(ARG1)" cannot be passed to an external application to open it (e.g., it might not be an absolute URL, or might denote no existing file).
STR_GID_INTERN Internal Wewnyntrzny
STR_GID_APPLICATION Application Program
STR_GID_VIEW View Widok
STR_GID_DOCUMENT Documents Dokumynta
STR_GID_EDIT Edit Edycyjo
STR_GID_MACRO BASIC BASIC
STR_GID_OPTIONS Options Ôpcyje
STR_GID_MATH Math Math
STR_GID_NAVIGATOR Navigate Nawigatōr
STR_GID_INSERT Insert Wstowka
STR_GID_FORMAT Format Format
STR_GID_TEMPLATE Templates Mustry
STR_GID_TEXT Text Теkst
STR_GID_FRAME Frame Rōmka
STR_GID_GRAPHIC Image Ôbroz
STR_GID_TABLE Table Tabula
STR_GID_ENUMERATION Numbering Numeracyjo
STR_GID_DATA Data Dane
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/sfx2/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Empty LibreOffice UI – 7.2/avmedia/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Empty LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/shell/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Silesian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_GID_VIEW
Source string description
rBzxu
Source string location
include/sfx2/strings.hrc:108
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
szl/sfx2/messages.po, string 81