Translation

STR_SPELLING_BEGIN_TAB
English EMMdQ
Context English Silesian Actions
STR_STYLENAME_HYPERLINK Hyperlink
STR_STYLENAME_STATUS Status
STR_STYLENAME_GOOD Good
STR_STYLENAME_NEUTRAL Neutral
STR_STYLENAME_BAD Bad
STR_STYLENAME_WARNING Warning
STR_STYLENAME_ERROR Error
STR_STYLENAME_ACCENT Accent
STR_STYLENAME_ACCENT_1 Accent 1
STR_STYLENAME_ACCENT_2 Accent 2
STR_STYLENAME_ACCENT_3 Accent 3
STR_STYLENAME_RESULT Result Wynik
STR_STYLENAME_RESULT1 Result2 Wynik2
STR_STYLENAME_REPORT Report Zgłoś
STR_THESAURUS_NO_STRING Thesaurus can only be used in text cells! Słownika synōnimōw idzie używać ino w kōmōrkach tekstowych!
STR_SPELLING_BEGIN_TAB Should the spellcheck be continued at the beginning of the current sheet? Mo korekta ôrtografije być kōntynuowano na poczōntku teroźnyj archy?
STR_SPELLING_NO_LANG is not available for the thesaurus.
Please check your installation and install
the desired language if necessary
je niydostympny dlo słownika synōnimōw.
Trzeba przejzdrzeć instalacyjo i, jeźli trza,
zainstalować potrzebny jynzyk
STR_SPELLING_STOP_OK The spellcheck of this sheet has been completed. Korekta ôrtografije w tyj arsze ôstała zakōńczōno.
STR_UNDO_INSERT_TAB Insert Sheet Wstow archa
STR_UNDO_DELETE_TAB Delete Sheets Skasuj archy
STR_UNDO_RENAME_TAB Rename Sheet Przemianuj archa
STR_UNDO_SET_TAB_BG_COLOR Color Tab Nasztaluj farba karty
STR_UNDO_SET_MULTI_TAB_BG_COLOR Color Tabs Nasztaluj farba kart
STR_UNDO_MOVE_TAB Move Sheets Przeniyś archy
STR_UNDO_COPY_TAB Copy Sheet Kopiuj archa
STR_UNDO_APPEND_TAB Append sheet Przidej archa
STR_UNDO_SHOWTAB Show Sheet Pokoż archa
STR_UNDO_SHOWTABS Show Sheets Pokoż archy
STR_UNDO_HIDETAB Hide sheet Skryj archa
STR_UNDO_HIDETABS Hide sheets Skryj archy
STR_UNDO_TAB_RTL Flip sheet Przeciep archa

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Silesian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_SPELLING_BEGIN_TAB
Source string description
EMMdQ
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:294
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
szl/sc/messages.po, string 267