Translation

STR_INVALIDTABNAME
English YGuxL
Context English Silesian Actions
STR_PGNUM Page %1 Strōna %1
STR_LOAD_DOC Load document Laduj dokumynt
STR_SAVE_DOC Save document Spamiyntej dokumynt
STR_AREA_ALREADY_INSERTED This range has already been inserted. Tyn zakres już je wstawiōny.
STR_INVALID_TABREF Invalid sheet reference. Niynoleżne ôdwołanie do archy.
STR_INVALID_QUERYAREA This range does not contain a valid query. Tyn zakres niy zawiyro noleżnyj kweryndy.
STR_REIMPORT_EMPTY This range does not contain imported data. Tyn zakres niy zawiyro importowanych danych.
STR_NOMULTISELECT This function cannot be used with multiple selections. Tyj funkcyje niy idzie użyć z wielōma zaznaczyniami.
STR_FILL_SERIES_PROGRESS Fill Row... Wypołnij wiersz...
STR_UNDO_THESAURUS Thesaurus Słowa bliskoznaczne
STR_FILL_TAB Fill Sheets Wypołnij archy
STR_UPDATE_SCENARIO Add selected ranges to current scenario? Przidać zaznaczōne zakresy do teroźnego scynariusza?
STR_ERR_NEWSCENARIO The scenario ranges must be selected in order to be able to create a new scenario. Coby stworzić nowy scynariusz, trzeba ôbrać zakresy scynariusza.
STR_NOAREASELECTED A range has not been selected. Zakres niy bōł zaznacżōny.
STR_NEWTABNAMENOTUNIQUE This name already exists. To miano tabule już istniyje.
STR_INVALIDTABNAME Invalid sheet name.

The sheet name must not:
• be empty
• already exist
• contain [ ] * ? : / \
• use ' (apostrophe) as first or last character.
STR_SCENARIO Scenario Scynariusz
STR_PIVOT_TABLE Pivot Table Tabula przestawno
STR_FUN_TEXT_SUM Sum Suma
STR_FUN_TEXT_SELECTION_COUNT Selection count Zrachuj zaznaczōne
STR_FUN_TEXT_COUNT Count Wielość
STR_FUN_TEXT_COUNT2 CountA Niyprōzne
STR_FUN_TEXT_AVG Average Postrzednio
STR_FUN_TEXT_MEDIAN Median Mediana
STR_FUN_TEXT_MAX Max Maks
STR_FUN_TEXT_MIN Min Min
STR_FUN_TEXT_PRODUCT Product Iloczyn
STR_FUN_TEXT_STDDEV StDev ÔdchSzt
STR_FUN_TEXT_VAR Var Wariancyjo
STR_NOCHARTATCURSOR No chart found at this position. W tym miyjscu niy szło znojś żodnego wykresu.
STR_PIVOT_NOTFOUND No pivot table found at this position. Niy szło znojś tabule przestawnyj w tym miyjscu.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Silesian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_INVALIDTABNAME
Source string description
YGuxL
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:184
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
szl/sc/messages.po, string 170