Translation

SC_OPCODE_DB_COUNT
English aTVmu
Context English Silesian Actions
RID_ERRHDLSC The data could not be loaded completely because the maximum number of rows per sheet was exceeded. Niy wszyjske dane mogły być zaladowane, bo maksymalno wielość wierszōw we arsze była przekroczōno.
RID_ERRHDLSC The data could not be loaded completely because the maximum number of columns per sheet was exceeded. Niy wszyjske dane mogły być zaladowane, bo maksymalno wielość kolumn we arsze była przekroczōno.
RID_ERRHDLSC Not all sheets have been loaded because the maximum number of sheets was exceeded.

Please be warned that re-saving this document will permanently delete those sheets that have not been loaded!
Niy wszyjske archy mogły być zaladowane, bo maksymalno wielość arch była przekroczōno.

Trzeba pamiyntać, iże spamiyntanie tego dokumyntu na nowo doimyntnie skasuje te archy, co niy mogły być zaladowane.
RID_ERRHDLSC The data could not be loaded completely because the maximum number of characters per cell was exceeded. Dane niy mogōm być cołke wgrane, bo maksymalno wielość znakōw w kōmōrce była przekroczōno.
RID_ERRHDLSC Corresponding FM3-File could not be opened. Niy idzie ôtworzić ôdpednigo zbioru FM3.
RID_ERRHDLSC Error in file structure of corresponding FM3-File. Błōnd we strukturze pokrewnego zbioru FM3.
RID_ERRHDLSC Document too complex for automatic calculation. Press F9 to recalculate. Dokumynt je za słożōny dlo autōmatycznego ôbliczanio. Coby porachować zaś, naciś knefel F9.
RID_ERRHDLSC The document contains more rows than supported in the selected format.
Additional rows were not saved.
Dokumynt zawiyro wiyncyj wierszōw aniżeli przizwolo na to ôbrany format.
Ekstra wiersze niy były spamiyntane
RID_ERRHDLSC The document contains more columns than supported in the selected format.
Additional columns were not saved.
Dokumynt zawiyro wiyncyj kolumn aniżeli przizwolo na to ôbrany format.
Ekstra kolumny niy były spamiyntane
RID_ERRHDLSC The document contains more sheets than supported in the selected format.
Additional sheets were not saved.
Dokumynt zawiyro wiyncyj arch aniżeli przizwolo na to ôbrany format.
Ekstra archy niy były spamiyntane
RID_ERRHDLSC The document contains information not recognized by this program version.
Resaving the document will delete this information!
Dokumynt zawiyro informacyje, co niy sōm poznowane ôd tyj wersyje programu.
Spamiyntanie dokumyntu na nowo skasuje te informacyje.
RID_ERRHDLSC Not all cell contents could be saved in the specified format. Niy wszyjske zawartości kōmōrek mogły być spamiyntane w ôbranym formacie.
RID_ERRHDLSC The following characters could not be converted to the selected character set
and were written as Ӓ surrogates:

$(ARG1)
Kōnwersyjo tych znakōw do ôbranego zestawu znakōw niy podarziła sie.
Znaki ôstały zapisane we formie zastympczyj Ӓ:

$(ARG1)
RID_ERRHDLSC Not all attributes could be read. Niy wszyjske atrybuty mogły być ôdczytane.
SC_OPCODE_DB_COUNT Counts the cells of a data range whose contents match the search criteria. Rachuje wszyjske kōmōrki z zakresu danych, co jejich zawartość ôdpado kryteriōm wyszukowanio.
SC_OPCODE_DB_COUNT Database Baza danych
SC_OPCODE_DB_COUNT The range of cells containing data. Zakres kōmōrek, co zawiyrajōm dane.
SC_OPCODE_DB_COUNT Database field Pole bazy danych
SC_OPCODE_DB_COUNT Indicates which database field (column) is to be used for the search criteria. Skazuje pole bazy danych (kolumna) do zastosowanio kryteriōw wyszukowanio.
SC_OPCODE_DB_COUNT Search criteria Kryteria wyszukowanio
SC_OPCODE_DB_COUNT Defines the cell range containing the search criteria. Wyznaczo zakres kōmōrek, co zawiyrajōm kryteria wyszukowanio.
SC_OPCODE_DB_COUNT_2 Counts all non-blank cells of a data range where the content corresponds to the search criteria. Rachuje wszyjske niyprōzne kōmōrki z zakresu danych, co jejich zawartość ôdpado kryteriōm wyszukowanio.
SC_OPCODE_DB_COUNT_2 Database Baza danych
SC_OPCODE_DB_COUNT_2 The range of cells containing data. Zakres kōmōrek, co zawiyrajōm dane.
SC_OPCODE_DB_COUNT_2 Database field Pole bazy danych
SC_OPCODE_DB_COUNT_2 Indicates which database field (column) is to be used for the search criteria. Skazuje pole bazy danych (kolumna) do zastosowanio kryteriōw wyszukowanio.
SC_OPCODE_DB_COUNT_2 Search criteria Kryteria wyszukowanio
SC_OPCODE_DB_COUNT_2 Defines the cell range containing the search criteria. Wyznaczo zakres kōmōrek, co zawiyrajōm kryteria wyszukowanio.
SC_OPCODE_DB_AVERAGE Returns the average value of all the cells of a data range whose contents match the search criteria. Swroco postrzednio werta ze wszyjskich kōmōrek zakresu danych, co jejich zawartość ôdpado kryteriōm wyszukowanio.
SC_OPCODE_DB_AVERAGE Database Baza danych
SC_OPCODE_DB_AVERAGE The range of cells containing data. Zakres kōmōrek, co zawiyrajōm dane.

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/dbaccess/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/svtools/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Silesian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
SC_OPCODE_DB_COUNT
Source string description
aTVmu
Source string location
sc/inc/scfuncs.hrc:37
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
szl/sc/messages.po, string 562