Translation

STR_UNDO_HIDETAB
English RpgBp
Context English Silesian Actions
STR_STYLENAME_REPORT Report Zgłoś
STR_THESAURUS_NO_STRING Thesaurus can only be used in text cells! Słownika synōnimōw idzie używać ino w kōmōrkach tekstowych!
STR_SPELLING_BEGIN_TAB Should the spellcheck be continued at the beginning of the current sheet? Mo korekta ôrtografije być kōntynuowano na poczōntku teroźnyj archy?
STR_SPELLING_NO_LANG is not available for the thesaurus.
Please check your installation and install
the desired language if necessary
je niydostympny dlo słownika synōnimōw.
Trzeba przejzdrzeć instalacyjo i, jeźli trza,
zainstalować potrzebny jynzyk
STR_SPELLING_STOP_OK The spellcheck of this sheet has been completed. Korekta ôrtografije w tyj arsze ôstała zakōńczōno.
STR_UNDO_INSERT_TAB Insert Sheet Wstow archa
STR_UNDO_DELETE_TAB Delete Sheets Skasuj archy
STR_UNDO_RENAME_TAB Rename Sheet Przemianuj archa
STR_UNDO_SET_TAB_BG_COLOR Color Tab Nasztaluj farba karty
STR_UNDO_SET_MULTI_TAB_BG_COLOR Color Tabs Nasztaluj farba kart
STR_UNDO_MOVE_TAB Move Sheets Przeniyś archy
STR_UNDO_COPY_TAB Copy Sheet Kopiuj archa
STR_UNDO_APPEND_TAB Append sheet Przidej archa
STR_UNDO_SHOWTAB Show Sheet Pokoż archa
STR_UNDO_SHOWTABS Show Sheets Pokoż archy
STR_UNDO_HIDETAB Hide sheet Skryj archa
STR_UNDO_HIDETABS Hide sheets Skryj archy
STR_UNDO_TAB_RTL Flip sheet Przeciep archa
STR_ABSREFLOST The new table contains absolute references to other tables which may be incorrect! Nowo tabula zawiyro ôdwołania absolutne do inkszych tabul, co mogōm być niynoleżne!
STR_NAMECONFLICT Due to identical names, an existing range name in the destination document has been altered! Skuli idyntycznych mian ôstało zmiyniōno dotychczasowe miano zakresu w dokumyńcie docylowym!
STR_ERR_AUTOFILTER AutoFilter not possible Niy idzie zastosować Autofiltra
STR_CREATENAME_REPLACE Replace existing definition of #? Zmiynić istniyjōnco definicyjo #?
STR_CREATENAME_MARKERR Invalid selection for range names Niynoleżny ôbiōr mian zakresu
STR_CONSOLIDATE_ERR1 References can not be inserted above the source data. Adres niy idzie wpisać nad danymi zdrzōdłowymi.
STR_SCENARIO_NOTFOUND Scenario not found Scynariusza niy szło znojś
STR_QUERY_DELENTRY Do you really want to delete the entry #? Na zicher chcesz skasować #?
STR_VOBJ_OBJECT Objects/Images Ôbiekty/ôbrazy
STR_VOBJ_CHART Charts Wykresy
STR_VOBJ_DRAWINGS Drawing Objects Ôbiekty rysōnkowe
STR_VOBJ_MODE_SHOW Show Pokazowanie
STR_VOBJ_MODE_HIDE Hide Skryj

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Silesian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_UNDO_HIDETAB
Source string description
RpgBp
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:307
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
szl/sc/messages.po, string 280