Translation

specialsettingspage|comparison
English MrrnQ
Context English Silesian Actions
specialsettingspage|useas Use keyword AS before table alias names Przed mianami aliasōw tabule użyj słowa kluczowego AS
specialsettingspage|useoj Use Outer Join syntax '{oj }' Użyj składnie złōnczynio zewnyntrznego '{oj }'
specialsettingspage|ignoreprivs Ignore the privileges from the database driver Ignoruj uprawniynia ze kludzocza bazy danych
specialsettingspage|replaceparams Replace named parameters with '?' Zastympuj nazwane parametry znakym '?'
specialsettingspage|displayver Display version columns (when available) Pokoż kolumny wersyje (kej sōm dostympne)
specialsettingspage|usecatalogname Use catalog name in SELECT statements Użyj miana katalogu w wyrażyniach SELECT
specialsettingspage|useschemaname Use schema name in SELECT statements Użyj miana schymatu w wyrażyniu SELECT
specialsettingspage|createindex Create index with ASC or DESC statement Stwōrz indeks z wyrażyniami ASC abo DESC
specialsettingspage|eol End text lines with CR+LF Linije tekstu zakōńczōne CR+LF
specialsettingspage|ignorecurrency Ignore currency field information Ignoruj informacyje ô polu waluty
specialsettingspage|inputchecks Form data input checks for required fields Wybadowanie danych wkludzanych do formularu w wymoganych polach
specialsettingspage|useodbcliterals Use ODBC conformant date/time literals Użyj literałōw daty/godziny zgodliwych ze sztandardym ODBC
specialsettingspage|primarykeys Supports primary keys Spiyro klucze bazowe
specialsettingspage|resulttype Respect the result set type from the database driver Dej pozōr na zorta zestawu wynikōw ze kludzocza bazy danych
specialsettingspage|comparisonft Comparison of Boolean values: Przirōwnanie werty zorty Boolean:
specialsettingspage|comparison Default Wychodno
specialsettingspage|comparison SQL SQL
specialsettingspage|comparison Mixed Miynszane
specialsettingspage|comparison MS Access MS Access
specialsettingspage|rowsft Rows to scan column types: Wiersze przeznaczōne do skanowanio zortōw kolumn:
sqlexception|SQLExceptionDialog Error Details Informacyje błyndu
sqlexception|label2 Error _list: _Wykoz błyndōw:
sqlexception|label3 _Description: _Ôpis:
tabledesignrowmenu|cut Cu_t _Wytnij
tabledesignrowmenu|copy _Copy S_kopiuj
tabledesignrowmenu|paste _Paste Wr_aź
tabledesignrowmenu|delete _Delete _Skasuj
tabledesignrowmenu|insert Insert Rows Wstow wiersze
tabledesignrowmenu|primarykey Primary Key Klucz bazowy
tabledesignsavemodifieddialog|TableDesignSaveModifiedDialog Do you want to save the changes? Chcesz spamiyntać zmiany?
tabledesignsavemodifieddialog|TableDesignSaveModifiedDialog The table has been changed. Tabula była zmiyniōno.

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/dbaccess/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Empty LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/svtools/messages Wychodnoy
Translated LibreOffice UI – 7.2/basctl/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/wizards/source/resources
Translated LibreOffice UI – 7.2/wizards/source/resources
Translated LibreOffice UI – 7.2/extensions/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/extensions/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Silesian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
specialsettingspage|comparison
Source string description
MrrnQ
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
szl/dbaccess/messages.po, string 758