Translation

extended_tip|options
English pepKZ
Context English Hungarian Actions
optsecuritypage|macro Macro Securit_y... Mak_róbiztonság…
extended_tip|macro Opens the Macro Security dialog. Megnyitja a Makróbiztonság ablakot.
optsecuritypage|label3 Macro Security Makróbiztonság
optsecuritypage|savepassword Persistently _save passwords for web connections _Webes kapcsolatok jelszavainak mentése
extended_tip|savepassword If enabled, %PRODUCTNAME will securely store all passwords that you use to access files from web servers. You can retrieve the passwords from the list after you enter the master password. Ha engedélyezve van, a %PRODUCTNAME program biztonságosan tárol minden jelszót, amelyet webkiszolgálón lévő fájlok elérésére használ. A jelszavakat lekérheti a listából, miután beírta a mesterjelszót.
optsecuritypage|usemasterpassword Protected _by a master password (recommended) _Védelem mesterjelszóval (ajánlott)
optsecuritypage|masterpasswordtext Passwords are protected by a master password. You will be asked to enter it once per session, if %PRODUCTNAME retrieves a password from the protected password list. A jelszavakat egy mesterjelszó védi. Ezt minden munkamenetben meg kell adnia egyszer, ha a %PRODUCTNAME egy jelszót a védett jelszólistából olvas ki.
optsecuritypage|nopasswordsave Disabling the function to persistently store passwords deletes the list of passwords stored and resets the master password.

Do you want to delete password list and reset master password?
Ha letiltja a jelszavak végleges mentését, akkor azzal törli a jelszólistát, és alaphelyzetbe állítja a mesterjelszót.

Törli a jelszólistát, és alaphelyzetbe állítja a mesterjelszót?
optsecuritypage|connections Connect_ions... _Kapcsolatok…
extended_tip|connections Asks for the master password. If master password is correct, shows the Stored Web Connection Information dialog. Kéri a mesterjelszót. Ha a mesterjelszó helyes, megjeleníti a Tárolt webes kapcsolatinformáció párbeszédablakot.
optsecuritypage|masterpassword _Master Password... _Mesterjelszó…
extended_tip|masterpassword Opens the Enter Master Password dialog. Megnyitja a Mesterjelszó párbeszédablakot.
optsecuritypage|label2 Passwords for Web Connections Jelszó a webes kapcsolatokhoz
optsecuritypage|label4 Adjust security related options and define warnings for hidden information in documents. Biztonsággal kapcsolatos beállítások megadása és figyelmeztetések beállítása a dokumentumok rejtett információi számára.
optsecuritypage|options O_ptions... B_eállítások...
extended_tip|options Opens the "Security Options and Warnings" dialog. Megnyitja a „Biztonsági beállítások és figyelmeztetések” párbeszédablakot.
optsecuritypage|label1 Security Options and Warnings Biztonsági beállítások és figyelmeztetések
extended_tip|OptSecurityPage Defines the security options for saving documents, for web connections, and for opening documents that contain macros. Megadja a makrókat tartalmazó dokumentumok mentésének, webes kapcsolatainak és megnyitásának biztonsági beállításait.
optuserpage|companyft _Company: Sze_rvezet:
optuserpage|nameft First/last _name/initials: _Utónév/vezetéknév/monogram:
optuserpage|streetft _Street: Ut_ca:
optuserpage|cityft City/state/_zip: Város/állam/_irányítószám:
optuserpage|countryft Country/re_gion: _Ország/régió:
optuserpage|titleft _Title/position: Megszólí_tás/beosztás:
optuserpage|phoneft Telephone (home/_work): Telefon (otthoni/_munkahelyi):
phoneft-atkobject Home telephone number Otthoni telefonszám
optuserpage|faxft Fa_x/email: Fa_x/e-mail:
optuserpage|firstname-atkobject First name Utónév
extended tip | firstname Type your first name. Írja be az utónevét.
lastname-atkobject Last name Vezetéknév
extended tip | lastname Type your last name. Írja be a vezetéknevét.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
extended_tip|options
Source string description
pepKZ
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2695