Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English gpVRV
Context English Greek Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Mix portrait and landscape orientations in a Calc spreadsheet by applying different page styles on sheets. Αναμείξτε οριζόντιους και κάθετους προσανατολισμούς σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Calc εφαρμόζοντας διαφορετικές τεχνοτροπίες σελίδας στα φύλλα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Click on the special character icon in the toolbar to get quick access to favorite and recent characters to insert. Πατήστε στο ειδικό εικονίδιο χαρακτήρα στη γραμμή εργαλείων για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση εισαγωγής αγαπημένων και πρόσφατων χαρακτήρων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Choose “Hierarchical View” in the Styles sidebar to see the relation between styles. Επιλέξτε “Ιεραρχική προβολή” στην πλευρική γραμμή τεχνοτροπιών για να δείτε τη σχέση μεταξύ τεχνοτροπιών.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can use styles to make the tables in your document consistent. Choose one from the predefined per Styles (F11) or via Table ▸ AutoFormat. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνοτροπίες για να κάνετε ομοιόμορφους τους πίνακες στο έγγραφό σας. Επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες (F11) ή μέσω Πίνακας ▸ Αυτόματη μορφή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Configure use of the %MOD1 key to open hyperlinks? Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ Security ▸ Options ▸ “%MOD1+click required to open hyperlinks”. Ρύθμιση της χρήσης του πλήκτρου %MOD1 για να ανοίγετε υπερσυνδέσμους; Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ Ασφάλεια ▸ Επιλογές ▸ “Απαιτείται %MOD1+πάτημα για να ανοίγετε υπερσυνδέσμους”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You would like to view the calculation of individual elements of a formula, select the respective elements and press F9. Εάν θα θέλατε να προβάλετε τον υπολογισμό μεμονωμένων στοιχείων τύπου, επιλέξτε τα αντίστοιχα στοιχεία και πατήστε F9.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can protect cells with Format ▸ Cells ▸ Protection. To prevent insert, delete, rename, move/copy of sheets use Tools ▸ Protect Sheet. Μπορείτε να προστατέψετε τα κελιά με Μορφή ▸ Κελιά ▸ Προστασία. Για να αποτρέψετε εισαγωγή, διαγραφή, μετονομασία, μετακίνηση/αντιγραφή των φύλλων χρησιμοποιήστε Εργαλεία ▸ Προστασία φύλλου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Write along a curve? Draw the line, double click, type the text, Format ▸ Text Box and Shape ▸ Fontwork. Γράψιμο κατά μήκος καμπύλης; Σχεδιάστε τη γραμμή, διπλοπατήστε, πληκτρολογήστε το κείμενο, Μορφή ▸ Πλαίσιο κειμένου και σχήματος ▸ Fontwork.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to display only the highest values in a spreadsheet? Select menu Data ▸ AutoFilter, click the drop-down arrow, and choose “Top10”. Θέλετε να εμφανίσετε μόνο τις μέγιστες τιμές σε υπολογιστικό φύλλο; Επιλέξτε μενού Δεδομένα ▸ Αυτόματο φίλτρο, πατήστε το πτυσσόμενο βέλος και επιλέξτε “10 μεγαλύτερα”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To remove the page number from your table of contents go to Insert ▸ Table of Contents (or right-click and Edit the previously inserted index). In the Entries tab delete the page number (#) from Structure line. Για να αφαιρέσετε τον αριθμό σελίδας από τον πίνακα περιεχομένων σας μεταβείτε στο Εισαγωγή ▸ Πίνακας περιεχομένων (ή δεξιοπατήστε και επεξεργαστείτε το προηγουμένων εισαχθέν ευρετήριο). Στην καρτέλα καταχωρίσεων διαγράψτε τον αριθμό σελίδας (#) από τη γραμμή δομής.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY With the Navigator you can select & move up/down headings and the text below the heading, in the Navigator and in the document. Με τον Πλοηγητή μπορείτε να επιλέξετε & να μετακινήσετε προς τα πάνω/κάτω επικεφαλίδες και το κείμενο κάτω από την επικεφαλίδα, στον Πλοηγητή και στο έγγραφο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To quickly get a math object in Writer type your formula, mark it, and use Insert ▸ Object ▸ Formula to convert the text. Για να πάρετε γρήγορα ένα μαθηματικό αντικείμενο στο Writer πληκτρολογήστε τον τύπο σας, επισημάνετε τον και χρησιμοποιήστε Εισαγωγή ▸ Αντικείμενο ▸ Τύπος για να μετατρέψετε το κείμενο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY With %PRODUCTNAME it is very easy to install a new dictionary: they are supplied as extensions. Με το %PRODUCTNAME είναι πολύ εύκολη η εγκατάσταση νέου λεξικού: παρέχονται ως επεκτάσεις.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME has a portable version which gives you mobility. Even without administrator rights on your computer you can install %PRODUCTNAME Portable to your hard drive too. Το %PRODUCTNAME έχει μια φορητή έκδοση που σας δίνει κινητικότητα. Ακόμα και χωρίς διαχειριστικά δικαιώματα στον υπολογιστή σας μπορείτε να εγκαταστήσετε το φορητό %PRODUCTNAME επίσης στον σκληρό σας δίσκο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Writer lets you number your footnotes per page, chapter, document: Tools ▸ Footnotes and Endnotes ▸ Footnotes tab ▸ Counting. Το Writer σας επιτρέπει να αριθμήσετε τις υποσημειώσεις σας ανά σελίδα, κεφάλαιο, έγγραφο: Εργαλεία ▸ Υποσημειώσεις και τελικές σημειώσεις ▸ Καρτέλα υποσημειώσεων ▸ Καταμέτρηση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your Writer document does not reopen with the text cursor at the same editing position it was when you saved it? Add First or Last name in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ User Data ▸ First/last name. Το έγγραφο Writer δεν ξανανοίγει με τον δρομέα κειμένου στην ίδια θέση επεξεργασίας που ήταν όταν το αποθηκεύσατε; Προσθέστε το όνομα ή το επώνυμο στο Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ Δεδομένα χρήστη ▸ Όνομα/Επώνυμο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Citation management? Use a 3rd party extension. Διαχείριση παραπομπών; Χρησιμοποιήστε επέκταση τρίτων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to insert a value in the same place on several sheets? Select the sheets: hold down %MOD1 key and click their tabs before entering. Θέλετε να εισάγετε μια τιμή στην ίδια θέση σε πολλά φύλλα; Επιλέξτε τα φύλλα: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο %MOD1 και πατήστε τις καρτέλες τους πριν την εισαγωγή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to hide some text in a document? Select the text. Insert ▸ Section, and select “Hide”. Θέλετε να κρύψετε κείμενο σε έγγραφο; Επιλέξτε το κείμενο. Εισαγωγή ▸ Ενότητα και επιλέξτε “Απόκρυψη”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can customize the middle mouse button per Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ View ▸ Middle Mouse button. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού στο Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ Προβολή ▸ Μεσαίο πλήκτρο ποντικιού.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to print two portrait pages on a landscape one (reducing A4 to A5)? File ▸ Print and select 2 at “Pages per sheet”. Θέλετε να εκτυπώσετε δύο κάθετες σελίδες σε μία οριζόντια (μειώνοντας το Α4 σε Α5); Αρχείο ▸ Εκτύπωση και επιλέξτε 2 στο “Σελίδες ανά φύλλο”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY For quick access to your document bookmarks, right-click on the page number of the status bar (lower-left corner of document window). Για γρήγορη πρόσβαση σε σελιδοδείκτες εγγράφου, δεξιοπατήστε στον αριθμό σελίδας της γραμμής κατάστασης (κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου εγγράφου).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Select an object in the document background via the Select tool in the Drawing toolbar to surround the object to select. Επιλέξτε ένα αντικείμενο στο παρασκήνιο του εγγράφου μέσω του εργαλείου επιλογής στη γραμμή εργαλείων σχεδίασης για να περιβάλετε το προς επιλογή αντικείμενο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Define texts that you often use as AutoText. You will be able to insert them by their name, shortcut or toolbar in any Writer document. Καθορίστε κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά ως Αυτόματο κείμενο. Θα μπορείτε να τα εισάγετε με το όνομά τους, ή συντόμευση ή γραμμή εργαλείων σε οποιοδήποτε έγγραφο Writer.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Play music throughout a slideshow by assigning the sound to the first slide transition without clicking the “Apply to All Slides” button. Για αναπαραγωγή μουσικής σε όλο την προβολή παρουσίασης εκχωρήστε τον ήχο στην πρώτη μετάβαση διαφάνειας χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο “Εφαρμογή σε όλες τις διαφάνειες”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME Calc does not calculate from left to right but respects the order Parentheses – Exponents – Multiplication – Division – Addition – Subtraction. Το %PRODUCTNAME Calc δεν υπολογίζει από αριστερά προς τα δεξιά αλλά ακολουθεί τη σειρά Παρενθέσεις - Εκθέτες - Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση - Πρόσθεση - Αφαίρεση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Get %PRODUCTNAME documentation and free user guide books at: Πάρτε την τεκμηρίωση του %PRODUCTNAME και ελεύθερα βιβλία οδηγών χρήστη στο:
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to remove all <> at once and keep the text inside? Edit ▸ Find and Replace: Search = [<>], Replace = blank and check “Regular expressions” under Other options. Θέλετε να αφαιρέσετε όλα τα <> μονομιάς και να διατηρήσετε το εσωτερικό κείμενο; Επεξεργασία ▸ Εύρεση και αντικατάσταση: Αναζήτηση = [<>], Αντικατάσταση = κενό και σημειώστε “κανονικές εκφράσεις” στο Άλλες επιλογές.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Need to present a report written with Writer? File ▸ Send ▸ Outline to Presentation automatically creates a slideshow from the outline. Χρειάζεστε να παρουσιάσετε μια αναφορά γραμμένη με το Writer; Το Αρχείο ▸ Αποστολή ▸ Διάρθρωση στην παρουσίαση δημιουργεί αυτόματα μια προβολή παρουσίασης από τη διάρθρωση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to manage the presentation of hyperlinks in a spreadsheet? Insert them with the HYPERLINK function. Θέλετε να διαχειριστείτε την παρουσίαση των υπερσυνδέσμων σε υπολογιστικό φύλλο; Εισάγετε τους υπερσυνδέσμους με τη συνάρτηση HYPERLINK.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Uncheck Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ View ▸ Zoom: “Synchronize sheets” so that each sheet in Calc has its own zoom factor. Αποεπιλέξτε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ Προβολή ▸ Εστίαση: “Συγχρονισμός φύλλων”, έτσι ώστε κάθε φύλλο στο Calc να έχει τον δικό του συντελεστή εστίασης.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Greek
add προσθήκη LibreOffice UI - master
Add Προσθήκη LibreOffice UI - master
cursor δρομέας LibreOffice UI - master
data δεδομένα LibreOffice UI - master
document έγγραφο LibreOffice UI - master
Document Έγγραφο LibreOffice UI - master
last τελευταίος LibreOffice UI - master
name όνομα LibreOffice UI - master
or διάζευξη LibreOffice UI - master
position θέση LibreOffice UI - master
Saved αποθηκευμένος LibreOffice UI - master
text κείμενο LibreOffice UI - master
user χρήστης LibreOffice UI - master
writer εκδότης LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
gpVRV
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:155
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
el/cui/messages.po, string 448