Translation

RID_CUI_TIPOFTHEDAY
English cCnpG
Context English Greek Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY In %PRODUCTNAME Impress, use Insert ▸ Media ▸ Photo Album to create a slideshow from a series of pictures with the “Photo Album” feature. Στο %PRODUCTNAME Impress, χρησιμοποιήστε Εισαγωγή ▸ Μέσα ▸ Φωτογραφικό λεύκωμα για να δημιουργήσετε μια προβολή διαφανειώνς από μια σειρά εικόνων με το γνώρισμα “Φωτογραφικό λεύκωμα”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can show formulas instead of results with View ▸ Show Formula (or Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ View ▸ Display ▸ Formulas). μπορείτε να εμφανίσετε τους τύπους αντί για τα αποτελέσματα με Προβολή ▸ Εμφάνιση τύπου (ή Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Calc ▸ Προβολή ▸ Εμφάνιση ▸ Τύποι).
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME is developed by a friendly community, made up of hundreds of contributors around the world. Join us with your skills beyond coding. Το %PRODUCTNAME αναπτύσσεται από μια φιλική κοινότητα, αποτελούμενη από εκατοντάδες συντελεστές παγκοσμίως. Γίνεται μέλος με τις ικανότητές σας πέρα από την κωδικοποίηση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Left-handed? Enable Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Asian and check Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ View ▸ Ruler ▸ Right-aligned, which displays the scrollbar to the left. Αριστερόχειρας; Ενεργοποιήστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ Ρυθμίσεις γλώσσας ▸ Γλώσσες ▸ Ασιατικές και σημειώστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Προβολή ▸ Χάρακας ▸ Δεξιά στοίχιση, που εμφανίζει τη γραμμή κύλισης στα αριστερά.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want your chapter titles to always begin a page? Edit Heading1 (paragraph style) ▸ Text Flow ▸ Breaks and check Insert ▸ Page ▸ Before. Θέλετε οι τίτλοι των κεφαλαίων σας να ξεκινούν πάντα μια σελίδα; Επεξεργαστείτε Επικεφαλίδα1 (τεχνοτροπία παραγράφου) ▸ Ροή κειμένου ▸ Αλλαγές και σημειώστε Εισαγωγή ▸ Σελίδα ▸ Πριν.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Date/time value is just a number of days since a chosen day zero; in the number, integer part represents date, and fractional part is time (elapsed part of a day), with 0.5 representing noon. Η τιμή ημερομηνία/χρόνος είναι απλώς ένας αριθμός ημερών από μια επιλεγμένη ημέρα μηδέν· στον αριθμό, το ακέραιο τμήμα αντιπροσωπεύει ημερομηνία και το κλασματικό τμήμα είναι ο χρόνος (τμήμα της ημέρας που έχει περάσει), με το 0,5 να αναπαριστά το μεσημέρι.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Shift+%MOD1+Del deletes from cursor to the end of the current sentence. Shift+%MOD1+Del διαγράφει από τον δρομέα μέχρι το τέλος της τρέχουσας πρότασης.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Use column or row labels in formulas. For example, if you have two columns, “Time” and “KM”, use =Time/KM to get minutes per kilometer. Χρησιμοποιήστε ετικέτες στηλών ή γραμμών στους τύπους. Παραδείγματος χάρη, εάν έχετε δύο στήλες, “Time” και “KM”, χρησιμοποιήστε = Time/KM για να πάρετε λεπτά ανά χιλιόμετρο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Annoyed by the “marching ants” around cells in Calc? Press escape to stop them; the copied content will remain available for pasting. Βαρεθήκατε τις “διακεκομμένες γραμμές” γύρω από τα κελιά στο Calc; Πατήστε διαφυγή (esc) για να τις σταματήσετε· το αντιγραμμένο περιεχόμενο θα παραμείνει διαθέσιμο για επικόλληση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to become a %PRODUCTNAME Ambassador? There are certifications for developers, admins, and trainers. Θέλετε να γίνετε εκπρόσωπος του %PRODUCTNAME; Υπάρχουν πιστοποιητικά για προγραμματιστές, διαχειριστές και εκπαιδευτές.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Mix portrait and landscape orientations in a Calc spreadsheet by applying different page styles on sheets. Αναμείξτε οριζόντιους και κάθετους προσανατολισμούς σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Calc εφαρμόζοντας διαφορετικές τεχνοτροπίες σελίδας στα φύλλα.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Click on the special character icon in the toolbar to get quick access to favorite and recent characters to insert. Πατήστε στο ειδικό εικονίδιο χαρακτήρα στη γραμμή εργαλείων για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση εισαγωγής αγαπημένων και πρόσφατων χαρακτήρων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Choose “Hierarchical View” in the Styles sidebar to see the relation between styles. Επιλέξτε “Ιεραρχική προβολή” στην πλευρική γραμμή τεχνοτροπιών για να δείτε τη σχέση μεταξύ τεχνοτροπιών.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can use styles to make the tables in your document consistent. Choose one from the predefined per Styles (F11) or via Table ▸ AutoFormat. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνοτροπίες για να κάνετε ομοιόμορφους τους πίνακες στο έγγραφό σας. Επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες (F11) ή μέσω Πίνακας ▸ Αυτόματη μορφή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Configure use of the %MOD1 key to open hyperlinks? Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ Security ▸ Options ▸ “%MOD1+click required to open hyperlinks”. Ρύθμιση της χρήσης του πλήκτρου %MOD1 για να ανοίγετε υπερσυνδέσμους; Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ Ασφάλεια ▸ Επιλογές ▸ “Απαιτείται %MOD1+πάτημα για να ανοίγετε υπερσυνδέσμους”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You would like to view the calculation of individual elements of a formula, select the respective elements and press F9. Εάν θα θέλατε να προβάλετε τον υπολογισμό μεμονωμένων στοιχείων τύπου, επιλέξτε τα αντίστοιχα στοιχεία και πατήστε F9.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can protect cells with Format ▸ Cells ▸ Protection. To prevent insert, delete, rename, move/copy of sheets use Tools ▸ Protect Sheet. Μπορείτε να προστατέψετε τα κελιά με Μορφή ▸ Κελιά ▸ Προστασία. Για να αποτρέψετε εισαγωγή, διαγραφή, μετονομασία, μετακίνηση/αντιγραφή των φύλλων χρησιμοποιήστε Εργαλεία ▸ Προστασία φύλλου.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Write along a curve? Draw the line, double click, type the text, Format ▸ Text Box and Shape ▸ Fontwork. Γράψιμο κατά μήκος καμπύλης; Σχεδιάστε τη γραμμή, διπλοπατήστε, πληκτρολογήστε το κείμενο, Μορφή ▸ Πλαίσιο κειμένου και σχήματος ▸ Fontwork.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to display only the highest values in a spreadsheet? Select menu Data ▸ AutoFilter, click the drop-down arrow, and choose “Top10”. Θέλετε να εμφανίσετε μόνο τις μέγιστες τιμές σε υπολογιστικό φύλλο; Επιλέξτε μενού Δεδομένα ▸ Αυτόματο φίλτρο, πατήστε το πτυσσόμενο βέλος και επιλέξτε “10 μεγαλύτερα”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To remove the page number from your table of contents go to Insert ▸ Table of Contents (or right-click and Edit the previously inserted index). In the Entries tab delete the page number (#) from Structure line. Για να αφαιρέσετε τον αριθμό σελίδας από τον πίνακα περιεχομένων σας μεταβείτε στο Εισαγωγή ▸ Πίνακας περιεχομένων (ή δεξιοπατήστε και επεξεργαστείτε το προηγουμένων εισαχθέν ευρετήριο). Στην καρτέλα καταχωρίσεων διαγράψτε τον αριθμό σελίδας (#) από τη γραμμή δομής.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY With the Navigator you can select & move up/down headings and the text below the heading, in the Navigator and in the document. Με τον Πλοηγητή μπορείτε να επιλέξετε & να μετακινήσετε προς τα πάνω/κάτω επικεφαλίδες και το κείμενο κάτω από την επικεφαλίδα, στον Πλοηγητή και στο έγγραφο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To quickly get a math object in Writer type your formula, mark it, and use Insert ▸ Object ▸ Formula to convert the text. Για να πάρετε γρήγορα ένα μαθηματικό αντικείμενο στο Writer πληκτρολογήστε τον τύπο σας, επισημάνετε τον και χρησιμοποιήστε Εισαγωγή ▸ Αντικείμενο ▸ Τύπος για να μετατρέψετε το κείμενο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY With %PRODUCTNAME it is very easy to install a new dictionary: they are supplied as extensions. Με το %PRODUCTNAME είναι πολύ εύκολη η εγκατάσταση νέου λεξικού: παρέχονται ως επεκτάσεις.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME has a portable version which gives you mobility. Even without administrator rights on your computer you can install %PRODUCTNAME Portable to your hard drive too. Το %PRODUCTNAME έχει μια φορητή έκδοση που σας δίνει κινητικότητα. Ακόμα και χωρίς διαχειριστικά δικαιώματα στον υπολογιστή σας μπορείτε να εγκαταστήσετε το φορητό %PRODUCTNAME επίσης στον σκληρό σας δίσκο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Writer lets you number your footnotes per page, chapter, document: Tools ▸ Footnotes and Endnotes ▸ Footnotes tab ▸ Counting. Το Writer σας επιτρέπει να αριθμήσετε τις υποσημειώσεις σας ανά σελίδα, κεφάλαιο, έγγραφο: Εργαλεία ▸ Υποσημειώσεις και τελικές σημειώσεις ▸ Καρτέλα υποσημειώσεων ▸ Καταμέτρηση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Your Writer document does not reopen with the text cursor at the same editing position it was when you saved it? Add First or Last name in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ User Data ▸ First/last name. Το έγγραφο Writer δεν ξανανοίγει με τον δρομέα κειμένου στην ίδια θέση επεξεργασίας που ήταν όταν το αποθηκεύσατε; Προσθέστε το όνομα ή το επώνυμο στο Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ Δεδομένα χρήστη ▸ Όνομα/Επώνυμο.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Citation management? Use a 3rd party extension. Διαχείριση παραπομπών; Χρησιμοποιήστε επέκταση τρίτων.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to insert a value in the same place on several sheets? Select the sheets: hold down %MOD1 key and click their tabs before entering. Θέλετε να εισάγετε μια τιμή στην ίδια θέση σε πολλά φύλλα; Επιλέξτε τα φύλλα: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο %MOD1 και πατήστε τις καρτέλες τους πριν την εισαγωγή.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to hide some text in a document? Select the text. Insert ▸ Section, and select “Hide”. Θέλετε να κρύψετε κείμενο σε έγγραφο; Επιλέξτε το κείμενο. Εισαγωγή ▸ Ενότητα και επιλέξτε “Απόκρυψη”.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY You can customize the middle mouse button per Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ View ▸ Middle Mouse button. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού στο Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ Προβολή ▸ Μεσαίο πλήκτρο ποντικιού.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to print two portrait pages on a landscape one (reducing A4 to A5)? File ▸ Print and select 2 at “Pages per sheet”. Θέλετε να εκτυπώσετε δύο κάθετες σελίδες σε μία οριζόντια (μειώνοντας το Α4 σε Α5); Αρχείο ▸ Εκτύπωση και επιλέξτε 2 στο “Σελίδες ανά φύλλο”.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Greek
calculation υπολογισμός LibreOffice UI - master
formula τύπος LibreOffice UI - master
individual ατομικός LibreOffice UI - master
like παρόμοιος LibreOffice UI - master
press πάτημα LibreOffice UI - master
Press πατήστε LibreOffice UI - master
respective αντίστοιχος LibreOffice UI - master
select επιλογή LibreOffice UI - master
View προβολή LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_CUI_TIPOFTHEDAY
Source string description
cCnpG
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:145
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
el/cui/messages.po, string 438