Translation

STR_CMD
English C6Dsn
Context English Greek
RID_CUI_TIPOFTHEDAY In the replace input field of auto correct options you can use the wildcards .* Στο πεδίο εισόδου αντικατάστασης των επιλογών αυτόματης διόρθωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα υποκατάστασης .*
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want to duplicate the above line? Press %MOD1+D or use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Down. Θέλετε να διπλασιάσετε την παραπάνω γραμμή; Πατήστε %MOD1+D ή χρησιμοποιήστε Φύλλο ▸ Συμπλήρωση κελιών ▸ Συμπλήρωση προς τα κάτω.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To search in several spreadsheets, select them before you start the search. Για αναζήτηση σε πολλά υπολογιστικά φύλλα, επιλέξτε τα πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Drag & drop cells from Calc into the normal view of a slide creates a table; into the outline view, each cell creates a line in the outline. Η μεταφορά & απόθεση κελιών από το Calc στην κανονική προβολή μιας διαφάνειας δημιουργεί έναν πίνακα· στην προβολή διάρθρωσης, κάθε κελί δημιουργεί μια γραμμή στη διάρθρωση.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME helps you not to enter two or more spaces in Writer. Check Tools ▸ AutoCorrect ▸ AutoCorrect Options ▸ Options ▸ Ignore double spaces. Το %PRODUCTNAME σας βοηθά να εισάγετε δύο ή περισσότερα κενά στο Writer. Σημειώστε Εργαλεία ▸ Αυτόματη διόρθωση ▸ Επιλογές αυτόματης διόρθωσης ▸ Επιλογές ▸ Παράβλεψη διπλών κενών.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want the cursor to go into the cell to the right, after entering a value in Calc? Use the Tab key instead of Enter. Θέλετε ο δρομέας να πάει στο κελί στα δεξιά, μετά την εισαγωγή τιμής στο Calc; Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο στηλοθέτη (Tab ) αντί για το Enter.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To display the scrollbar to the left, enable Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Complex text and check Sheet ▸ Right-To-Left. Για να εμφανίσετε τη γραμμή κύλισης στα αριστερά ενεργοποιήστε Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ Ρυθμίσεις γλώσσας ▸ Γλώσσες ▸ Σύνθετο κείμενο και σημειώστε Φύλλο ▸ Από δεξιά προς τα αριστερά.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Drag a formatted object to the Styles and Formatting window. A dialog box opens, just enter the name of the new style. Μεταφέρετε ένα μορφοποιημένο αντικείμενο στο παράθυρο Τεχνοτροπίες και μορφοποίηση. Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου, εισάγετε απλώς το όνομα της νέας τεχνοτροπίας.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY New versions of %PRODUCTNAME provide new features, bug fixes, and security patches. Keep your software updated! Νέες εκδόσεις του %PRODUCTNAME παρέχουν νέα γνωρίσματα, διορθώσεις σφαλμάτων και ασφάλειας. Κρατήστε το λογισμικό σας ενημερωμένο!
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Developing new XSLT and XML filters? Ανάπτυξη νέων φίλτρων XSLT και XML;
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Press Shift+F1 to see any available extended tooltips in dialog boxes, when "Extended tips" is not enabled in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ General. Πατήστε Shift+F1 για να δείτε οποιεσδήποτε συμβουλές οθόνης στα πλαίσια διαλόγων, όταν οι "Εκτεταμένες συμβουλές" δεν είναι ενεργοποιημένες στο Εργαλεία ▸ Επιλογές ▸ %PRODUCTNAME ▸ Γενικά.
STR_HELP_LINK %PRODUCTNAME Help Βοήθεια του %PRODUCTNAME
STR_MORE_LINK More info Περισσότερες πληροφορίες
STR_UNO_LINK Run this action now... Εκτέλεση αυτής της ενέργειας τώρα…
STR_TITLE Tip of the Day: %CURRENT/%TOTAL Συμβουλή της ημέρας: %CURRENT/%TOTAL
STR_CMD Cmd Cmd
STR_CTRL Ctrl Ctrl
STR_CMD Alt Alt
STR_CTRL Opt Opt
RID_CUI_TOOLBARMODES Standard user interface with menu, toolbar, and collapsed sidebar. Intended for users who are familiar with the classic interface. Τυπική διεπαφή χρήστη με μενού, γραμμή εργαλείων και συνεπτυγμένη πλαϊνή στήλη. Σκοπεύει σε χρήστες που είναι εξοικειωμένοι με την κλασική διεπαφή.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Tabbed user interface is the most similar to the Ribbons used in Microsoft Office. It organizes functions in tabs and makes the main menu obsolete. Η διεπαφή χρήστη με καρτέλες είναι η πιο παρόμοια με την χρησιμοποιούμενη στο Microsoft Office με κορδέλες. Οργανώνει τις λειτουργίες σε καρτέλες και καταργεί το κύριο μενού.
RID_CUI_TOOLBARMODES Standard user interface but with single-line toolbar. Intended for use on small screens. Τυπική διεπαφή χρήστη αλλά με μια μοναδική γραμμή εργαλείων. Σκοπεύει σε χρήση μικρών οθονών.
RID_CUI_TOOLBARMODES Standard user interface with expanded sidebar. Expert users who want to quickly change many different properties are advised to use this UI. Τυπική διεπαφή χρήστη με εκτεταμένη πλευρική γραμμή. Ενδείκνυται η χρήση αυτής της διεπαφής χρήστη για προηγμένους χρήστες που θέλουν να αλλάξουν γρήγορα πολλές διαφορετικές ιδιότητες.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Tabbed Compact variant aims to be familiar with the Microsoft Office interface, yet occupying less space for smaller screens. Η συμπαγής με καρτέλες παραλλαγή σκοπεύει στην εξοικείωση με τη διεπαφή του Microsoft Office, καταλαμβάνοντας ακόμα λιγότερο χώρο για μικρότερες οθόνες.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Groupedbar interface provides access to functions in groups, with icons for most-frequently used features, and dropdown menus for others. This full variant favors functions and is slightly larger than others. Η διεπαφή ομαδοποιημένης γραμμής παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες ομάδων, με εικονίδια για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα γνωρίσματα και πτυσσόμενα μενού για τα άλλα. Αυτή η πλήρης παραλλαγή ευνοεί τις λειτουργίες και είναι ελαφρά μεγαλύτερη από τις άλλες.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Groupedbar interface provides access to functions in groups, with icons for most-frequently used features, and dropdown menus for others. This compact variant favors vertical space. Η διεπαφή ομαδοποιημένης γραμμής δίνει πρόσβαση σε λειτουργίες σε ομάδες, με εικονίδια για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα γνωρίσματα και πτυσσόμενα μενού για τα υπόλοιπα. Αυτή η συμπαγής παραλλαγή ευνοεί τον κατακόρυφο χώρο.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Contextual Single interface shows functions in a single-line toolbar with context-dependent content. Η μοναδική διεπαφή συμφραζομένων εμφανίζει λειτουργίες σε μια γραμμή εργαλείων μοναδικής γραμμής που εξαρτάται από το περιεχόμενο.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Contextual Groups interface focuses on beginners. It exposes the most frequently used functions on groups with the core action as large icon and a couple of small additional features. All functions have a label. Depending on the context, an additional section provides access to those functions. Η διεπαφή ομάδων συμφραζομένων εστιάζει στους αρχάριους. Εκθέτει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες σε ομάδες με την ενέργεια πυρήνα, όπως μεγάλα εικονίδια και μερικά πρόσθετα γνωρίσματα. Όλες οι λειτουργίες έχουν ετικέτα. Ανάλογα με το περιεχόμενο, μια πρόσθετη ενότητα δίνει πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες.
SID_GENERAL_OPTIONS_RES %PRODUCTNAME %PRODUCTNAME
SID_GENERAL_OPTIONS_RES User Data Δεδομένα χρήστη
SID_GENERAL_OPTIONS_RES General Γενικά

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Greek
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_CMD
Source string description
C6Dsn
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:280
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
el/cui/messages.po, string 571