Translation

align.xhp par_id3153809 help.text
English C6Ky9
Context English Norwegian Nynorsk Actions
align.xhp
tit
help.text
Manually Aligning Formula Parts Justera formeldelar manuelt
align.xhp
bm_id3156384
help.text
<bookmark_value>aligning; characters in %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; manually aligning</bookmark_value> <bookmark_value>justera; teikn i %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>formeldelar;justera manuelt</bookmark_value>
align.xhp
hd_id3156384
help.text
<variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Manually Aligning Formula Parts">Manually Aligning Formula Parts</link></variable> <variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Manually Aligning Formula Parts">Justera formeldelar manuelt</link></variable>
align.xhp
hd_id3154657
help.text
How do you align characters in $[officename] Math quickly and easily? Justera teikn i $[officename] Math på ein snøgg og enkel måte
align.xhp
par_id3150249
help.text
To accomplish this, you must define empty groups and character strings. They do not require any space, but carry information that helps in the alignment process. Du kan oppnå dette ved å oppgje tomme grupper og teiknstrengar. Dei treng ingen plass, men inneheld informasjon som gjer justeringa enklare.
align.xhp
par_id3153912
help.text
To create empty groups, enter curly brackets <emph>{}</emph> in the Commands window. In the following example, the goal is to achieve a line break so that the plus signs are beneath one another, even though one less character is entered in the upper line: Du kan laga tomme grupper ved å skriva inn krøllparentesar <emph>{}</emph> i kommandovindauget. I dette eksempelet er målet å laga et linjeskift, slik at plussteikna i dei to linjene kjem på linje med kvarandre, sjølv om den øvste linja inneheld eitt teikn mindre:
align.xhp
par_id3143229
help.text
Empty character strings are a simple way to ensure that texts and formulas are left-aligned. They are defined using double inverted commas "" . Make sure you do not use any typographic inverted commas. Example: Bruk av tomme teiknstrengar er ein enkel måte å venstrejustera tekst og formlar på. Dei vert definerte ved å bruka doble falske hermeteikn: "" . Pass på at du ikkje brukar andre hermeteikn. Eit eksempel:
align.xhp
par_id3153809
help.text
"A further example." newline a+b newline ""c-d "Eit eksempel til." newline a+b newline ""c-d
attributes.xhp
tit
help.text
Changing Default Attributes Endra standardeigenskapane
attributes.xhp
bm_id3145792
help.text
<bookmark_value>attributes; changing in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>font attributes;changing defaults</bookmark_value><bookmark_value>formatting;changing default attributes</bookmark_value><bookmark_value>defaults;changing default formatting</bookmark_value><bookmark_value>changing;default formatting</bookmark_value> <bookmark_value>eigenskapar; endra i $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>skrifteigenskapar;endra standard</bookmark_value><bookmark_value>formatering;endra standardeigenskapar</bookmark_value><bookmark_value>standardar;endra standardformatering</bookmark_value><bookmark_value>endra;standardformatering</bookmark_value>
attributes.xhp
hd_id3145792
help.text
<variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Changing Default Attributes">Changing Default Attributes</link></variable> <variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Changing Default Attributes">Endra standardeigenskapane</link></variable>
attributes.xhp
hd_id3154484
help.text
Can default formats in $[officename] Math be modified? Byta standardformat i $[officename] Math
attributes.xhp
par_id3148870
help.text
Some parts of formulas are always formatted bold or italic by default. Nokre delar av formlane vert alltid formaterte som halvfeit eller kursiv som standard.
attributes.xhp
par_id3150210
help.text
You can remove these attributes using "nbold" and "nitalic". Example: Du kan bruka «nbold» og «nitalic» til å fjerna disse eigenskapane. Eit eksempel:
attributes.xhp
par_id3149872
help.text
In the second formula, the a is not italic. The b is bold. You cannot change the plus sign by this method. I den andre formelen vert bokstaven a ikkje vist i kursiv, medan bokstaven b vert vist halvfeit. Plussteiknet kan ikkje endrast på denne måten.
brackets.xhp
tit
help.text
Merging Formula Parts in Brackets Slå saman formeldelar i parentesar
brackets.xhp
bm_id3152596
help.text
<bookmark_value>brackets; merging formula parts</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; merging</bookmark_value><bookmark_value>fractions in formulas</bookmark_value><bookmark_value>merging;formula parts</bookmark_value> <bookmark_value>parentesar;slå saman formeldelar</bookmark_value><bookmark_value>formeldelar;slå saman</bookmark_value><bookmark_value>brøkar i formlar</bookmark_value><bookmark_value>slå saman;formeldelar</bookmark_value>
brackets.xhp
hd_id3152596
help.text
<variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Merging Formula Parts in Brackets">Merging Formula Parts in Brackets</link></variable> <variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Merging Formula Parts in Brackets">Slå saman formeldelar i parentesar</link></variable>
brackets.xhp
hd_id3154511
help.text
Inserting fractions into formulas Sette inn brøkar i formlar
brackets.xhp
par_id3146971
help.text
In the case of a fraction whose numerator and denominator consist of a product, a sum, and so on, the values that belong together must be bracketed together. Dersom du har ein brøk der teljaren og nemnaren er eit produkt, ein sum eller liknande samansetjingar av tal, må det vera parentesar rundt verdiane som høyrer saman.
brackets.xhp
par_id3149021
help.text
Use the following syntax: Bruk denne syntaksen:
brackets.xhp
par_id3154703
help.text
or eller
color.xhp
tit
help.text
Applying Color to Formula Parts Bruk farge på delar av formlar

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
align.xhp
par_id3153809
help.text
Source string description
C6Ky9
Source string location
align.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/smath/guide.po, string 8