Translation

text.xhp par_id9961851 help.text
English qELLZ
Context English Estonian Actions
parentheses.xhp
tit
help.text
Inserting Brackets Sulgude sisestamine
parentheses.xhp
bm_id3153415
help.text
<bookmark_value>brackets; inserting in %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>inserting;brackets</bookmark_value><bookmark_value>distances between brackets</bookmark_value> <bookmark_value>sulud; lisamine %PRODUCTNAME Mathis</bookmark_value><bookmark_value>lisamine; sulud</bookmark_value><bookmark_value>vahed sulgude vahel</bookmark_value>
parentheses.xhp
hd_id3153415
help.text
<variable id="parentheses"><link href="text/smath/guide/parentheses.xhp" name="Inserting Brackets">Inserting Brackets</link></variable> <variable id="parentheses"><link href="text/smath/guide/parentheses.xhp" name="Sulgude sisestamine">Sulgude sisestamine</link></variable>
parentheses.xhp
hd_id3150751
help.text
In <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Math, can brackets be shown separately so that the distance between them is freely definable? Kas <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Mathis saab sulge kuvada eraldi nii, et vahe nende vahel oleks vabalt määratav?
parentheses.xhp
par_id3083281
help.text
You can set individual brackets using "left" and "right", but the distance between the brackets will not be fixed, as they adapt to the argument. Nevertheless, there is a way to display brackets so that the distance between them is fixed. To accomplish this, place a "\" (backslash) before the normal brackets. These brackets now behave like any other symbol and the alignment is the same as with other symbols: Üksikuid sulge saab lisada käskude "left" ja "right" abil, kuid siis ei ole sulgude vahemaa fikseeritud, vaid kohandub argumendi mõõtmete järgi. Sellegipoolest on võimalik sisestada sulge nii, et vahemaa nende vahel on fikseeritud. Selleks paigutatakse sulu ette "\" (tagurpidi kaldkriips). Nüüd käituvad need sulud nagu tavalised märgid ja neid joondatakse sarnaselt teiste märkidega:
text.xhp
tit
help.text
Entering Text Teksti sisestamine
text.xhp
bm_id3155962
help.text
<bookmark_value>text strings; entering in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>direct text; entering in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>inserting;text in $[officename] Math</bookmark_value> <bookmark_value>tekstistringid; sisestamine $[officename] Mathis</bookmark_value><bookmark_value>tavatekst; sisestamine $[officename] Mathis</bookmark_value><bookmark_value>lisamine; tekst $[officename] Mathis</bookmark_value>
text.xhp
hd_id5676442
help.text
<variable id="text"><link href="text/smath/guide/text.xhp" name="Entering Text">Entering Text</link></variable> <variable id="text"><link href="text/smath/guide/text.xhp" name="Entering Text">Teksti sisestamine</link></variable>
text.xhp
hd_id8509170
help.text
How to enter direct text strings that do not get interpreted? Kuidas sisestada tekstistringe, mida ei töödelda?
text.xhp
par_id337229
help.text
Some text strings get interpreted as operators automatically. Sometimes this is not what you want. If you want to write W<emph>*</emph> (a letter with a superscripted asterisk), the asterisk will be interpreted as a multiplication operator. Enclose the direct text within double quotes or add spaceholders. Mõningaid tekstistringe käsitletakse automaatselt tehetena. Alati ei pruugi see olla soovitud lahendus. Kui soovid kirjutada W<emph>*</emph> (täht koos ülakirjas tärniga), käsitletakse tärni korrutusmärgina. Ümbritse otsene tekst jutumärkidega või kasuta kohahoidjaid.
text.xhp
par_idN105D0
help.text
Examples: Näited:
text.xhp
par_id521866
help.text
An imported MathType formula contains the following string Imporditud MathType'i valem sisaldab järgnevat stringi
text.xhp
par_id755943
help.text
If you have set up Math to convert imported MathType formulas (in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - Load/Save - Microsoft Office), you see the formula with a placeholder instead of the asterisk. Kui Math on seadistatud imporditavaid MathType'i valemeid teisendama (<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Eelistused</caseinline><defaultinline>Tööriistad - Sätted</defaultinline></switchinline> - Laadimine ja salvestamine - Microsoft Office), näed valemis tärni asemel kohahoidjat.
text.xhp
par_id5988952
help.text
Change {*} to {} * {} as in the following formula: Muuda märgid {*} märkideks {} * {}, nagu järgnevas valemis:
text.xhp
par_id4941557
help.text
You can also use W^"*" to enter the character as direct text. Märkide sisestamiseks tekstina võid kasutada ka kirjaviisi W^"*".
text.xhp
par_id9961851
help.text
Some formulas start with an = sign. Use "=" to enter that character as direct text. Mõned valemid algavad märgiga =. Märkide sisestamiseks tekstina kasuta kirjaviisi "=".

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
text.xhp
par_id9961851
help.text
Source string description
qELLZ
Source string location
text.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/smath/guide.po, string 142