Translation

brackets.xhp par_id3154703 help.text
English FX6mw
Context English Estonian Actions
align.xhp
par_id3143229
help.text
Empty character strings are a simple way to ensure that texts and formulas are left-aligned. They are defined using double inverted commas "" . Make sure you do not use any typographic inverted commas. Example: Tühjade stringide kasutamine on lihtne meetod kindlustamaks, et tekst ja valemid oleksid vasakule joondatud. Tühi string on määratud topeltjutumärkidega "" . Tüpograafilised ülakomad nii ei tööta. Näide:
align.xhp
par_id3153809
help.text
"A further example." newline a+b newline ""c-d "Veel üks näide." newline a+b newline ""c-d
attributes.xhp
tit
help.text
Changing Default Attributes Vaikimisi omaduste muutmine
attributes.xhp
bm_id3145792
help.text
<bookmark_value>attributes; changing in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>font attributes;changing defaults</bookmark_value><bookmark_value>formatting;changing default attributes</bookmark_value><bookmark_value>defaults;changing default formatting</bookmark_value><bookmark_value>changing;default formatting</bookmark_value> <bookmark_value>atribuudid; muutmine $[officename] Mathis</bookmark_value><bookmark_value>fontide atribuudid; vaikeväärtuste muutmine</bookmark_value><bookmark_value>vormindus; vaikeatribuutide muutmine</bookmark_value><bookmark_value>vaikeväärtused; vaikimisi vorminduse muutmine</bookmark_value><bookmark_value>muutmine; vaikimisi vormindus</bookmark_value>
attributes.xhp
hd_id3145792
help.text
<variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Changing Default Attributes">Changing Default Attributes</link></variable> <variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Vaikimisi omaduste muutmine">Vaikimisi omaduste muutmine</link></variable>
attributes.xhp
hd_id3154484
help.text
Can default formats in $[officename] Math be modified? Kas $[officename] Mathis saab muuta vaikevormindust?
attributes.xhp
par_id3148870
help.text
Some parts of formulas are always formatted bold or italic by default. Mõned valemite osad on alati vormindatud kas rasvase kirjaga või kaldkirjaga.
attributes.xhp
par_id3150210
help.text
You can remove these attributes using "nbold" and "nitalic". Example: Neid vorminguid saab eemaldada kasutades käske "nbold" ja "nitalic". Näide:
attributes.xhp
par_id3149872
help.text
In the second formula, the a is not italic. The b is bold. You cannot change the plus sign by this method. Teises valemis ei ole a kaldkirjas. b on rasvases kirjas. See meetod ei mõju plussmärgile.
brackets.xhp
tit
help.text
Merging Formula Parts in Brackets Valemi osade ühendamine loogeliste sulgude abil
brackets.xhp
bm_id3152596
help.text
<bookmark_value>brackets; merging formula parts</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; merging</bookmark_value><bookmark_value>fractions in formulas</bookmark_value><bookmark_value>merging;formula parts</bookmark_value> <bookmark_value>sulud; valemite osade ühendamine</bookmark_value><bookmark_value>valemite osad; ühendamine</bookmark_value><bookmark_value>murrud valemites</bookmark_value><bookmark_value>ühendamine; valemite osad</bookmark_value>
brackets.xhp
hd_id3152596
help.text
<variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Merging Formula Parts in Brackets">Merging Formula Parts in Brackets</link></variable> <variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Valemi osade ühendamine loogeliste sulgude abil">Valemi osade ühendamine loogeliste sulgude abil</link></variable>
brackets.xhp
hd_id3154511
help.text
Inserting fractions into formulas Murdude lisamine valemitesse
brackets.xhp
par_id3146971
help.text
In the case of a fraction whose numerator and denominator consist of a product, a sum, and so on, the values that belong together must be bracketed together. Juhul, kui murru lugeja ja nimetaja koosnevad korrutisest, summast vms., ühendatakse kokku kuuluv valemi osa loogeliste sulgude abil.
brackets.xhp
par_id3149021
help.text
Use the following syntax: Kasutatakse järgnevat süntaksit:
brackets.xhp
par_id3154703
help.text
or või
color.xhp
tit
help.text
Applying Color to Formula Parts
color.xhp
bm_id3156384
help.text
<bookmark_value>Color in formulas</bookmark_value>
color.xhp
hd_id601641846107898
help.text
<variable id="color"><link href="text/smath/guide/color.xhp" name="Color_link">Applying Color to Formula Parts</link></variable>
color.xhp
par_id481641846189425
help.text
Use the command <literal>color</literal> to apply color to the subsequent formula part.
color.xhp
par_id141641846432331
help.text
The example below creates a formula where <emph>a</emph> is shown using the default color (black) and <emph>b</emph> is shown in red.
color.xhp
par_id211641848286949
help.text
Beware that the <literal>color</literal> command only changes the color of the formula part that comes immediately after it. For example, in the formula below only <emph>b</emph> will be shown in red, whereas <emph>c</emph> will be shown in black.
color.xhp
par_id841641848475043
help.text
Use braces to apply color to more parts of the formula. In the following example, <emph>b</emph> and <emph>c</emph> are shown in red.
color.xhp
par_id651641851485699
help.text
A list with predefined color names is available <link href="text/smath/guide/color.xhp#PredefinedColors" name="Colors_list">here</link>.
color.xhp
bm_id521641858375937
help.text
<bookmark_value>RGB colors</bookmark_value>
color.xhp
hd_id831641851472401
help.text
Using RGB colors
color.xhp
par_id701641851641673
help.text
Use the command <literal>color rgb</literal> to apply colors using RGB (Red, Green, Blue) values.
color.xhp
par_id941641851779414
help.text
RGB values range between 0 and 255.
color.xhp
bm_id521641858372217
help.text
<bookmark_value>Hex colors</bookmark_value>
color.xhp
hd_id901641851813499
help.text
Using hex notation
color.xhp
par_id271641851832464
help.text
Use the command <literal>color hex</literal> to apply colors using the hexadecimal notation.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/smath/guide
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Empty LibreOffice Help - master/text/sdatabase
Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
brackets.xhp
par_id3154703
help.text
Source string description
FX6mw
Source string location
brackets.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/smath/guide.po, string 22