Translation

attributes.xhp bm_id3145792 help.text
English 4DrY6
Context English Estonian Actions
align.xhp
tit
help.text
Manually Aligning Formula Parts Valemi osade käsitsi joondamine
align.xhp
bm_id3156384
help.text
<bookmark_value>aligning; characters in %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; manually aligning</bookmark_value> <bookmark_value>joondamine;%PRODUCTNAME Mathi sümbolid</bookmark_value><bookmark_value>valemi osad;joondamine käsitsi</bookmark_value>
align.xhp
hd_id3156384
help.text
<variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Manually Aligning Formula Parts">Manually Aligning Formula Parts</link></variable> <variable id="align"><link href="text/smath/guide/align.xhp" name="Valemi osade käsitsi joondamine">Valemi osade käsitsi joondamine</link></variable>
align.xhp
hd_id3154657
help.text
How do you align characters in $[officename] Math quickly and easily? Kuidas joondada märke $[officename] Mathis lihtsalt ja kiiresti?
align.xhp
par_id3150249
help.text
To accomplish this, you must define empty groups and character strings. They do not require any space, but carry information that helps in the alignment process. Selle juures on abiks tühjade gruppide ja tühjade stringide defineerimine. Nad ei võta ruumi, kuid kannavad joondamiseks vajalikku teavet.
align.xhp
par_id3153912
help.text
To create empty groups, enter curly brackets <emph>{}</emph> in the Commands window. In the following example, the goal is to achieve a line break so that the plus signs are beneath one another, even though one less character is entered in the upper line: Tühjade gruppide loomiseks tuleb konsoolile sisestada looksulud <emph>{}</emph>. Järgnevas näites on eesmärgiks saavutada ridade paiknemine nii, et plussmärgid oleksid täpselt kohakuti, ehkki ülemises reas on üks täht vähem:
align.xhp
par_id3143229
help.text
Empty character strings are a simple way to ensure that texts and formulas are left-aligned. They are defined using double inverted commas "" . Make sure you do not use any typographic inverted commas. Example: Tühjade stringide kasutamine on lihtne meetod kindlustamaks, et tekst ja valemid oleksid vasakule joondatud. Tühi string on määratud topeltjutumärkidega "" . Tüpograafilised ülakomad nii ei tööta. Näide:
align.xhp
par_id3153809
help.text
"A further example." newline a+b newline ""c-d "Veel üks näide." newline a+b newline ""c-d
attributes.xhp
tit
help.text
Changing Default Attributes Vaikimisi omaduste muutmine
attributes.xhp
bm_id3145792
help.text
<bookmark_value>attributes; changing in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>font attributes;changing defaults</bookmark_value><bookmark_value>formatting;changing default attributes</bookmark_value><bookmark_value>defaults;changing default formatting</bookmark_value><bookmark_value>changing;default formatting</bookmark_value> <bookmark_value>atribuudid; muutmine $[officename] Mathis</bookmark_value><bookmark_value>fontide atribuudid; vaikeväärtuste muutmine</bookmark_value><bookmark_value>vormindus; vaikeatribuutide muutmine</bookmark_value><bookmark_value>vaikeväärtused; vaikimisi vorminduse muutmine</bookmark_value><bookmark_value>muutmine; vaikimisi vormindus</bookmark_value>
attributes.xhp
hd_id3145792
help.text
<variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Changing Default Attributes">Changing Default Attributes</link></variable> <variable id="attributes"><link href="text/smath/guide/attributes.xhp" name="Vaikimisi omaduste muutmine">Vaikimisi omaduste muutmine</link></variable>
attributes.xhp
hd_id3154484
help.text
Can default formats in $[officename] Math be modified? Kas $[officename] Mathis saab muuta vaikevormindust?
attributes.xhp
par_id3148870
help.text
Some parts of formulas are always formatted bold or italic by default. Mõned valemite osad on alati vormindatud kas rasvase kirjaga või kaldkirjaga.
attributes.xhp
par_id3150210
help.text
You can remove these attributes using "nbold" and "nitalic". Example: Neid vorminguid saab eemaldada kasutades käske "nbold" ja "nitalic". Näide:
attributes.xhp
par_id3149872
help.text
In the second formula, the a is not italic. The b is bold. You cannot change the plus sign by this method. Teises valemis ei ole a kaldkirjas. b on rasvases kirjas. See meetod ei mõju plussmärgile.
brackets.xhp
tit
help.text
Merging Formula Parts in Brackets Valemi osade ühendamine loogeliste sulgude abil
brackets.xhp
bm_id3152596
help.text
<bookmark_value>brackets; merging formula parts</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; merging</bookmark_value><bookmark_value>fractions in formulas</bookmark_value><bookmark_value>merging;formula parts</bookmark_value> <bookmark_value>sulud; valemite osade ühendamine</bookmark_value><bookmark_value>valemite osad; ühendamine</bookmark_value><bookmark_value>murrud valemites</bookmark_value><bookmark_value>ühendamine; valemite osad</bookmark_value>
brackets.xhp
hd_id3152596
help.text
<variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Merging Formula Parts in Brackets">Merging Formula Parts in Brackets</link></variable> <variable id="brackets"><link href="text/smath/guide/brackets.xhp" name="Valemi osade ühendamine loogeliste sulgude abil">Valemi osade ühendamine loogeliste sulgude abil</link></variable>
brackets.xhp
hd_id3154511
help.text
Inserting fractions into formulas Murdude lisamine valemitesse
brackets.xhp
par_id3146971
help.text
In the case of a fraction whose numerator and denominator consist of a product, a sum, and so on, the values that belong together must be bracketed together. Juhul, kui murru lugeja ja nimetaja koosnevad korrutisest, summast vms., ühendatakse kokku kuuluv valemi osa loogeliste sulgude abil.
brackets.xhp
par_id3149021
help.text
Use the following syntax: Kasutatakse järgnevat süntaksit:
brackets.xhp
par_id3154703
help.text
or või
color.xhp
tit
help.text
Applying Color to Formula Parts
color.xhp
bm_id3156384
help.text
<bookmark_value>Color in formulas</bookmark_value>
color.xhp
hd_id601641846107898
help.text
<variable id="color"><link href="text/smath/guide/color.xhp" name="Color_link">Applying Color to Formula Parts</link></variable>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
formatting LibreOffice UI - master

String information

Context
attributes.xhp
bm_id3145792
help.text
Source string description
4DrY6
Source string location
attributes.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/smath/guide.po, string 10