Translation

03010000.xhp bm_id3149500 help.text
English Lggdu
Context English Macedonian Actions
03010000.xhp
tit
help.text
Formula Cursor Покажувач на формулата
03010000.xhp
bm_id3149500
help.text
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value> <bookmark_value>покажувач на формула in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>покажувач; in $[officename] Math</bookmark_value>
03010000.xhp
hd_id3149500
help.text
Formula Cursor Покажувач на формулата
03010000.xhp
par_id3153916
help.text
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable> <variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Користете ја оваа икона на лентата со алатки за да го приклучувате или исклучувате покажувачот.</ahelp> Делот од формулата каде е поставен покажувачот во прозорецот за <emph>Команди</emph> е означен со тенка рамка кога покажувачот на формулата е активен. </variable>
03010000.xhp
par_id3150048
help.text
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window. Можите и да кликнете на позиција на документот за да го движете покажувачот до одговарачката позиција во прозорецот за <emph>Команди</emph>
03010000.xhp
par_id3146966
help.text
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position. Двојното кликнување на знак или симбол во документот го поместува фокусот на стрелката до прозорецот за <emph>Команди</emph> и ги осветлува своите соодветни позиции:

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Macedonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03010000.xhp
bm_id3149500
help.text
Source string description
Lggdu
Source string location
03010000.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
mk/helpcontent2/source/text/smath/02.po, string 2