Translation

03010000.xhp tit help.text
English uFbKy
Context English Macedonian Actions
03010000.xhp
tit
help.text
Formula Cursor Покажувач на формулата
03010000.xhp
bm_id3149500
help.text
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value> <bookmark_value>покажувач на формула in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>покажувач; in $[officename] Math</bookmark_value>
03010000.xhp
hd_id3149500
help.text
Formula Cursor Покажувач на формулата
03010000.xhp
par_id3153916
help.text
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable> <variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Користете ја оваа икона на лентата со алатки за да го приклучувате или исклучувате покажувачот.</ahelp> Делот од формулата каде е поставен покажувачот во прозорецот за <emph>Команди</emph> е означен со тенка рамка кога покажувачот на формулата е активен. </variable>
03010000.xhp
par_id3150048
help.text
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window. Можите и да кликнете на позиција на документот за да го движете покажувачот до одговарачката позиција во прозорецот за <emph>Команди</emph>
03010000.xhp
par_id3146966
help.text
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position. Двојното кликнување на знак или симбол во документот го поместува фокусот на стрелката до прозорецот за <emph>Команди</emph> и ги осветлува своите соодветни позиции:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/smath/02
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/smath/00
Translated LibreOffice Help - master/text/smath/02

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Macedonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03010000.xhp
tit
help.text
Source string description
uFbKy
Source string location
03010000.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
mk/helpcontent2/source/text/smath/02.po, string 1