Translation

04070000.xhp par_id3152994 help.text
English sFFxz
Context English Bulgarian Actions
04010000.xhp
par_id3156061
help.text
Show/Hide Slide Показване/скриване на кадър
04020000.xhp
tit
help.text
Slides Per Row Кадъра на ред
04020000.xhp
hd_id3154319
help.text
<link href="text/simpress/02/04020000.xhp" name="Slides Per Row">Slides Per Row</link> <link href="text/simpress/02/04020000.xhp" name="Кадъра на ред">Кадъра на ред</link>
04020000.xhp
par_id3154012
help.text
<ahelp hid=".uno:PagesPerRow">Enter the number of slides to display on each row in the Slide Sorter.</ahelp> <ahelp hid=".uno:PagesPerRow">Въведете броя на кадрите, които да се показват на всеки ред в изгледа за сортиране на кадри.</ahelp>
04030000.xhp
tit
help.text
Slide Effects Ефекти за кадър
04030000.xhp
hd_id3152598
help.text
<link href="text/simpress/02/04030000.xhp" name="Slide Effects">Slide Effects</link> <link href="text/simpress/02/04030000.xhp" name="Ефекти за кадри">Ефекти за кадри</link>
04030000.xhp
par_idN1059C
help.text
<ahelp hid=".">Select the transition effect that appears before the current slide is shown.</ahelp> <ahelp hid=".">Изберете ефекта за преход, който да се показва преди да се появи текущият кадър.</ahelp>
04060000.xhp
tit
help.text
Time Време
04060000.xhp
hd_id3153188
help.text
<link href="text/simpress/02/04060000.xhp" name="Time">Time</link> <link href="text/simpress/02/04060000.xhp" name="Време">Време</link>
04060000.xhp
par_idN1059C
help.text
<ahelp hid=".">Enter the amount of time before the slide show automatically advances to the next slide.</ahelp> This option is only available for automatic transition. <ahelp hid=".">Въведете времето преди прожекцията автоматично да премине към следващия кадър.</ahelp> Тази настройка е достъпна само при автоматичен преход.
04070000.xhp
tit
help.text
Rehearse Timings Репетиране на темпото
04070000.xhp
hd_id3150010
help.text
<link href="text/simpress/02/04070000.xhp" name="Rehearse Timings">Rehearse Timings</link> <link href="text/simpress/02/04070000.xhp" name="Репетиране на темпото">Репетиране на темпото</link>
04070000.xhp
par_id3154491
help.text
<ahelp hid=".uno:RehearseTimings">Starts a slide show with a timer in the lower left corner.</ahelp> <ahelp hid=".uno:RehearseTimings">Започва прожекция с таймер в долния ляв ъгъл.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3156385
help.text
<image id="img_id3155962" src="cmd/sc_rehearsetimings.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155962">Icon</alt></image> <image id="img_id3155962" src="cmd/sc_rehearsetimings.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155962">Икона</alt></image>
04070000.xhp
par_id3150298
help.text
Rehearse Timings Репетиране на темпото
04070000.xhp
par_id3152994
help.text
<link href="text/simpress/01/06080000.xhp" name="Slide Show Settings">Slide Show Settings</link> <link href="text/simpress/01/06080000.xhp" name="Настройки за прожекция">Настройки за прожекция</link>
08020000.xhp
tit
help.text
Current Size Текущ размер
08020000.xhp
hd_id3154011
help.text
<link href="text/simpress/02/08020000.xhp" name="Current Size">Current Size</link> <link href="text/simpress/02/08020000.xhp" name="Текущ размер">Текущ размер</link>
08020000.xhp
par_id3154321
help.text
<ahelp hid=".uno:Position">Displays the X and Y position of the cursor and the size of the selected object.</ahelp> <ahelp hid=".uno:Position">Показва позицията на курсора по X и Y и размера на избрания обект.</ahelp>
08020000.xhp
par_id3154510
help.text
This Status bar field uses the same measurement units as the rulers. You can define the units by choosing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Presentation - General"><emph>%PRODUCTNAME Impress - General</emph></link>. В това поле от лентата на състоянието се използват същите мерни единици като скалите. Можете да ги зададете, като изберте <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Свойства</caseinline><defaultinline>Инструменти - Настройки</defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Презентация - Общи"><emph>%PRODUCTNAME Impress - Общи</emph></link>.
08060000.xhp
tit
help.text
Current Slide/Level Текущ кадър/ниво
08060000.xhp
hd_id3159153
help.text
<link href="text/simpress/02/08060000.xhp" name="Current Slide/Level">Current Slide/Level</link> <link href="text/simpress/02/08060000.xhp" name="Текущ кадър/ниво">Текущ кадър/ниво</link>
08060000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid=".uno:PageStatus" visibility="visible">Displays the current slide number followed by the total number of slides.</ahelp> <ahelp hid=".uno:PageStatus" visibility="visible">Показва номера на текущия кадър, последван от общия брой на кадрите.</ahelp>
08060000.xhp
par_id3149126
help.text
In Layer Mode, the name of the layer containing the selected object is displayed. В режим „Слой“ се показва името на слоя, съдържащ избрания обект.
10020000.xhp
tit
help.text
Zoom Мащаб
10020000.xhp
bm_id3159153
help.text
<bookmark_value>increasing sizes of views</bookmark_value><bookmark_value>views; display sizes</bookmark_value><bookmark_value>decreasing sizes of views</bookmark_value><bookmark_value>zooming; in presentations</bookmark_value><bookmark_value>views; shift function</bookmark_value><bookmark_value>hand icon for moving slides</bookmark_value> <bookmark_value>уголемяване на изглед</bookmark_value><bookmark_value>изгледи; размер върху екрана</bookmark_value><bookmark_value>смаляване на изглед</bookmark_value><bookmark_value>мащабиране; в презентации</bookmark_value><bookmark_value>изгледи; панорамиране</bookmark_value><bookmark_value>ръка, икона за местене на кадри</bookmark_value>
10020000.xhp
hd_id3159153
help.text
<link href="text/simpress/02/10020000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/simpress/02/10020000.xhp" name="Мащаб">Мащаб</link>
10020000.xhp
par_id3147339
help.text
<ahelp hid=".uno:ZoomToolBox">Reduces or enlarges the screen display of the current document. Click the arrow next to the icon to open the <emph>Zoom</emph> toolbar.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ZoomToolBox">Увеличава или умалява екранното изображение на текущия документ. Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата <emph>Мащаб</emph>.</ahelp>
10020000.xhp
par_id3148569
help.text
<image id="img_id3150205" src="cmd/sc_zoompage.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3150205">Icon</alt></image> <image id="img_id3150205" src="cmd/sc_zoompage.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3150205">Икона</alt></image>
10020000.xhp
par_id3153246
help.text
Zoom Мащаб
10020000.xhp
par_id3145113
help.text
<image id="img_id3153070" src="cmd/sc_zoom.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3153070">Icon</alt></image> <image id="img_id3153070" src="cmd/sc_zoom.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3153070">Икона</alt></image>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/simpress/02
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/simpress <link href="text/simpress/01/06080000.xhp" name="Настройки за прожекцияSlide Show Settings">Настройки за прожекция</link>
Translated LibreOffice Help - master/text/simpress/guide

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04070000.xhp
par_id3152994
help.text
Source string description
sFFxz
Source string location
04070000.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/simpress/02.po, string 21