Translation

04060000.xhp par_idN1059C help.text
English 9B2G8
Context English Bulgarian Actions
04010000.xhp
tit
help.text
Show/Hide Slide Показване/скриване на кадър
04010000.xhp
hd_id3147368
help.text
<link href="text/simpress/02/04010000.xhp" name="Show/Hide Slide">Show/Hide Slide</link> <link href="text/simpress/02/04010000.xhp" name="Показване/скриване на кадър">Показване/скриване на кадър</link>
04010000.xhp
par_id3149883
help.text
<ahelp hid=".uno:HideSlide">Hides the selected slide so that it is not displayed during a slide show.</ahelp> <ahelp hid=".uno:HideSlide">Скрива избрания кадър така че да не се показва по време на прожекцията.</ahelp>
04010000.xhp
par_id3155434
help.text
The number of a hidden slide is crossed out. To show a hidden slide, choose <emph>Slide Show - Show/Hide Slide</emph> again. Номерата на скритите кадри са зачеркнати. За да покажете скрит кадър, изберете отново <emph>Прожекция - Показване/скриване на кадър</emph>.
04010000.xhp
par_id3148772
help.text
<image id="img_id3156067" src="cmd/sc_hideslide.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3156067">Icon</alt></image> <image id="img_id3156067" src="cmd/sc_hideslide.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3156067">Икона</alt></image>
04010000.xhp
par_id3156061
help.text
Show/Hide Slide Показване/скриване на кадър
04020000.xhp
tit
help.text
Slides Per Row Кадъра на ред
04020000.xhp
hd_id3154319
help.text
<link href="text/simpress/02/04020000.xhp" name="Slides Per Row">Slides Per Row</link> <link href="text/simpress/02/04020000.xhp" name="Кадъра на ред">Кадъра на ред</link>
04020000.xhp
par_id3154012
help.text
<ahelp hid=".uno:PagesPerRow">Enter the number of slides to display on each row in the Slide Sorter.</ahelp> <ahelp hid=".uno:PagesPerRow">Въведете броя на кадрите, които да се показват на всеки ред в изгледа за сортиране на кадри.</ahelp>
04030000.xhp
tit
help.text
Slide Effects Ефекти за кадър
04030000.xhp
hd_id3152598
help.text
<link href="text/simpress/02/04030000.xhp" name="Slide Effects">Slide Effects</link> <link href="text/simpress/02/04030000.xhp" name="Ефекти за кадри">Ефекти за кадри</link>
04030000.xhp
par_idN1059C
help.text
<ahelp hid=".">Select the transition effect that appears before the current slide is shown.</ahelp> <ahelp hid=".">Изберете ефекта за преход, който да се показва преди да се появи текущият кадър.</ahelp>
04060000.xhp
tit
help.text
Time Време
04060000.xhp
hd_id3153188
help.text
<link href="text/simpress/02/04060000.xhp" name="Time">Time</link> <link href="text/simpress/02/04060000.xhp" name="Време">Време</link>
04060000.xhp
par_idN1059C
help.text
<ahelp hid=".">Enter the amount of time before the slide show automatically advances to the next slide.</ahelp> This option is only available for automatic transition. <ahelp hid=".">Въведете времето преди прожекцията автоматично да премине към следващия кадър.</ahelp> Тази настройка е достъпна само при автоматичен преход.
04070000.xhp
tit
help.text
Rehearse Timings Репетиране на темпото
04070000.xhp
hd_id3150010
help.text
<link href="text/simpress/02/04070000.xhp" name="Rehearse Timings">Rehearse Timings</link> <link href="text/simpress/02/04070000.xhp" name="Репетиране на темпото">Репетиране на темпото</link>
04070000.xhp
par_id3154491
help.text
<ahelp hid=".uno:RehearseTimings">Starts a slide show with a timer in the lower left corner.</ahelp> <ahelp hid=".uno:RehearseTimings">Започва прожекция с таймер в долния ляв ъгъл.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3156385
help.text
<image id="img_id3155962" src="cmd/sc_rehearsetimings.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155962">Icon</alt></image> <image id="img_id3155962" src="cmd/sc_rehearsetimings.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155962">Икона</alt></image>
04070000.xhp
par_id3150298
help.text
Rehearse Timings Репетиране на темпото
04070000.xhp
par_id3152994
help.text
<link href="text/simpress/01/06080000.xhp" name="Slide Show Settings">Slide Show Settings</link> <link href="text/simpress/01/06080000.xhp" name="Настройки за прожекция">Настройки за прожекция</link>
08020000.xhp
tit
help.text
Current Size Текущ размер
08020000.xhp
hd_id3154011
help.text
<link href="text/simpress/02/08020000.xhp" name="Current Size">Current Size</link> <link href="text/simpress/02/08020000.xhp" name="Текущ размер">Текущ размер</link>
08020000.xhp
par_id3154321
help.text
<ahelp hid=".uno:Position">Displays the X and Y position of the cursor and the size of the selected object.</ahelp> <ahelp hid=".uno:Position">Показва позицията на курсора по X и Y и размера на избрания обект.</ahelp>
08020000.xhp
par_id3154510
help.text
This Status bar field uses the same measurement units as the rulers. You can define the units by choosing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Presentation - General"><emph>%PRODUCTNAME Impress - General</emph></link>. В това поле от лентата на състоянието се използват същите мерни единици като скалите. Можете да ги зададете, като изберте <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Свойства</caseinline><defaultinline>Инструменти - Настройки</defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Презентация - Общи"><emph>%PRODUCTNAME Impress - Общи</emph></link>.
08060000.xhp
tit
help.text
Current Slide/Level Текущ кадър/ниво
08060000.xhp
hd_id3159153
help.text
<link href="text/simpress/02/08060000.xhp" name="Current Slide/Level">Current Slide/Level</link> <link href="text/simpress/02/08060000.xhp" name="Текущ кадър/ниво">Текущ кадър/ниво</link>
08060000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid=".uno:PageStatus" visibility="visible">Displays the current slide number followed by the total number of slides.</ahelp> <ahelp hid=".uno:PageStatus" visibility="visible">Показва номера на текущия кадър, последван от общия брой на кадрите.</ahelp>
08060000.xhp
par_id3149126
help.text
In Layer Mode, the name of the layer containing the selected object is displayed. В режим „Слой“ се показва името на слоя, съдържащ избрания обект.
10020000.xhp
tit
help.text
Zoom Мащаб

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04060000.xhp
par_idN1059C
help.text
Source string description
9B2G8
Source string location
04060000.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/simpress/02.po, string 15