Translation

10030000.xhp bm_id3150199 help.text
English R839F
Context English Bulgarian Actions
10020000.xhp
par_id3150982
help.text
<image id="img_id3147531" src="cmd/sc_zoompagewidth.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3147531">Icon</alt></image> <image id="img_id3147531" src="cmd/sc_zoompagewidth.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3147531">Икона</alt></image>
10020000.xhp
par_id3150991
help.text
Page Width Ширина на страницата
10020000.xhp
hd_id3151108
help.text
Optimal View Оптимален изглед
10020000.xhp
par_id3146135
help.text
<ahelp hid=".uno:ZoomOptimal">Resizes the display to include all of the objects on the slide.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ZoomOptimal">Променя мащаба така че да са видими всички обекти на кадъра.</ahelp>
10020000.xhp
par_id3154569
help.text
<image id="img_id3154576" src="cmd/sc_zoomoptimal.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154576">Icon</alt></image> <image id="img_id3154576" src="cmd/sc_zoomoptimal.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154576">Икона</alt></image>
10020000.xhp
par_id3150838
help.text
Optimal View Оптимален изглед
10020000.xhp
hd_id3156202
help.text
Object Zoom Увеличаване на обект
10020000.xhp
par_id3151277
help.text
<ahelp hid=".uno:ZoomObjects">Resizes the display to fit the object(s) you selected.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ZoomObjects">Премащабира изгледа, за да побере точно избрания обект или обекти.</ahelp>
10020000.xhp
par_id3154134
help.text
<image id="img_id3154141" src="cmd/sc_zoomoptimal.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154141">Icon</alt></image> <image id="img_id3154141" src="cmd/sc_zoomoptimal.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154141">Икона</alt></image>
10020000.xhp
par_id3149308
help.text
Object Zoom Увеличаване на обект
10020000.xhp
hd_id3155188
help.text
Shift Изместване
10020000.xhp
par_id3149488
help.text
<ahelp hid=".uno:ZoomPanning">Moves the slide within the $[officename] window.</ahelp> Place the pointer on the slide, and drag to move the slide. When you release the mouse, the last tool you used is selected. <ahelp hid=".uno:ZoomPanning">Мести кадъра в прозореца на $[officename].</ahelp> Поставете показалеца на кадъра и влачете за да преместите кадъра. Когато отпуснете бутона на мишката, ще бъде избран последния използван инструмент.
10020000.xhp
par_id3151253
help.text
<image id="img_id3151259" src="cmd/sc_zoompanning.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151259">Icon</alt></image> <image id="img_id3151259" src="cmd/sc_zoompanning.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151259">Икона</alt></image>
10020000.xhp
par_id3156354
help.text
Shift Изместване
10030000.xhp
tit
help.text
Transformations Преобразувания
10030000.xhp
bm_id3150199
help.text
<bookmark_value>flipping around a flip line</bookmark_value><bookmark_value>mirroring objects</bookmark_value><bookmark_value>3D rotation objects; converting to</bookmark_value><bookmark_value>slanting objects</bookmark_value><bookmark_value>objects; effects</bookmark_value><bookmark_value>distorting objects</bookmark_value><bookmark_value>shearing objects</bookmark_value><bookmark_value>transparency; of objects</bookmark_value><bookmark_value>gradients; transparent</bookmark_value><bookmark_value>colors; defining gradients interactively</bookmark_value><bookmark_value>gradients; defining colors</bookmark_value><bookmark_value>circles; of objects</bookmark_value> <bookmark_value>огледално обръщане на обекти</bookmark_value><bookmark_value>обръщане на обекти, огледално</bookmark_value><bookmark_value>ротационни тела; преобразуване към</bookmark_value><bookmark_value>обекти; ефекти</bookmark_value><bookmark_value>деформиране на обекти</bookmark_value><bookmark_value>накланяне на обекти</bookmark_value><bookmark_value>прозрачност; на обекти</bookmark_value><bookmark_value>градиенти; прозрачни</bookmark_value><bookmark_value>цветове; интерактивно задаване на градиенти</bookmark_value><bookmark_value>градиенти; задаване на цветове</bookmark_value><bookmark_value>кръгове; от обекти</bookmark_value>
10030000.xhp
hd_id3147264
help.text
<link href="text/simpress/02/10030000.xhp" name="Transformations">Transformations</link> <link href="text/simpress/02/10030000.xhp" name="Transformations">Преобразувания</link>
10030000.xhp
par_id3153965
help.text
<ahelp hid=".uno:AdvancedMode">Modifies the shape, orientation or fill of the selected object(s).</ahelp> <ahelp hid=".uno:AdvancedMode">Променя формата, ориентацията или запълването на избраните обекти.</ahelp>
10030000.xhp
par_id3149018
help.text
Choose <menuitem>View - Toolbars - Transformations</menuitem>. Изберете <menuitem>Изглед - Ленти с инструменти - Преобразувания</menuitem>.
10030000.xhp
par_id401626114053741
help.text
Click the arrow next to the <emph>Transformations</emph> icon on the <emph>Standard</emph> bar. Щракнете върху стрелката до иконата <emph>Преобразувания</emph> в лентата <emph>Стандартни</emph>.
10030000.xhp
par_id3149665
help.text
<image id="img_id3154490" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154490">Icon Transformations</alt></image> <image id="img_id3154490" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154490">Икона за преобразувания</alt></image>
10030000.xhp
par_id3154018
help.text
Transformations Преобразувания
10030000.xhp
hd_id3150199
help.text
Rotate Завъртане
10030000.xhp
par_id3148489
help.text
Rotates or skews the selected 2D object(s) around a pivot point. Drag a corner handle of the object in the direction you want to rotate it. To skew an object, drag a center handle in the direction you want to skew it. Завърта или накланя избраните двумерни обекти около реперна точка. Плъзнете ъглов манипулатор на обекта в посоката, в която искате да го завъртите. За да наклоните обект, плъзнете някой от средните манипулатори в посоката, в която искате да накланяте.
10030000.xhp
par_id3154022
help.text
Each slide has only one pivot point. Double-click an object to move the pivot point to the center of the object. You can also drag the pivot point to a new location on the screen, and then rotate the object. Всеки кадър има само една реперна точка. Щракнете двукратно върху обект, за да преместите репера в центъра му. Също така можете да плъзнете реперната точка на ново място върху екрана, след което да завъртите обекта.
10030000.xhp
par_id3153914
help.text
If you select a group that includes a 3D object, only the 3D object is rotated. You cannot skew a 3D object, instead, you can rotate it about the X and Y axes by dragging the center handles. Ако изберете група обекти, сред които има триизмерен обект, се върти само той. Не можете да наклоните триизмерен обект – вместо това можете да го въртите около осите X и Y, като плъзгате средните манипулатори.
10030000.xhp
par_id3146962
help.text
<image id="img_id3153811" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153811">Icon Rotate</alt></image> <image id="img_id3153811" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153811">Икона за завъртане</alt></image>
10030000.xhp
par_id3150435
help.text
Rotate Завъртане
10030000.xhp
hd_id3151387
help.text
Flip Огледално обръщане
10030000.xhp
par_id3157874
help.text
<ahelp hid=".uno:Mirror">Flips the selected object(s) around a flip line, that you can drag to anywhere on the slide. Drag a handle of the object(s) across the flip line to flip the object(s). To change the orientation of the flip line, drag one of its end points to new location.</ahelp> <ahelp hid=".uno:Mirror">Обръща огледално избраните обекти спрямо линия – ос, която можете да плъзнете на произволна позиция в кадъра. За да обърнете обекта огледално, плъзнете някой от манипулаторите му през оста. За да промените ориентацията на оста, плъзнете някоя от крайните й точки на ново място.</ahelp>
10030000.xhp
par_id3153035
help.text
<image id="img_id3153932" src="cmd/sc_mirror.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153932">Icon Flip</alt></image> <image id="img_id3153932" src="cmd/sc_mirror.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153932">Икона за огледално обръщане</alt></image>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
10030000.xhp
bm_id3150199
help.text
Source string description
R839F
Source string location
10030000.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/simpress/02.po, string 80