Translation

11110000.xhp par_id3155335 help.text
English XR5bY
Context English Bulgarian Actions
11090000.xhp
bm_id3153144
help.text
<bookmark_value>subpoints; showing</bookmark_value><bookmark_value>showing; subpoints</bookmark_value> <bookmark_value>подточки; показване</bookmark_value><bookmark_value>показване; подточки</bookmark_value>
11090000.xhp
hd_id3153144
help.text
<link href="text/simpress/02/11090000.xhp" name="Show Subpoints">Show Subpoints</link> <link href="text/simpress/02/11090000.xhp" name="Показване на подточките">Показване на подточките</link>
11090000.xhp
par_id3154510
help.text
<ahelp visibility="visible" hid=".uno:OutlineExpand">Displays the hidden subheadings of a selected heading. To hide the subheadings of a selected heading, click <link href="text/simpress/02/11080000.xhp" name="Hide Subpoints"><emph>Hide Subpoints</emph></link> icon.</ahelp> <ahelp visibility="visible" hid=".uno:OutlineExpand">Показва скритите подзаглавия на избрано заглавие. За да скриете подзаглавията на избрано заглавие, щракнете върху иконата <link href="text/simpress/02/11080000.xhp" name="Скриване на подточките"><emph>Скриване на подточките</emph></link>.</ahelp>
11090000.xhp
par_id3155959
help.text
<image src="cmd/sc_outlineexpand.png" id="img_id3155336" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155336">Icon Show Subpoints</alt></image> <image src="cmd/sc_outlineexpand.png" id="img_id3155336" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155336">Икона за показване на подточките</alt></image>
11090000.xhp
par_id3146314
help.text
Show Subpoints Показване на подточките
11100000.xhp
tit
help.text
Show Formatting Показване на форматирането
11100000.xhp
bm_id3150012
help.text
<bookmark_value>formatting;slides headings</bookmark_value> <bookmark_value>форматиране;заглавия на кадри</bookmark_value>
11100000.xhp
hd_id3150012
help.text
<link href="text/simpress/02/11100000.xhp" name="Formatting On/Off">Show Formatting</link> <link href="text/simpress/02/11100000.xhp" name="Formatting On/Off">Показване на форматирането</link>
11100000.xhp
par_id3151073
help.text
<ahelp hid=".uno:OutlineFormat">Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the <emph>Styles</emph> window, right-click a style, and then choose <emph>Modify</emph>.</ahelp> <ahelp hid=".uno:OutlineFormat">Показва или скрива знаковото форматиране на заглавията в кадрите. За да промените знаковия формат на заглавие, отворете прозореца <emph>Стилове</emph>, щракнете с десния бутон върху стил и изберете <emph>Промяна</emph>.</ahelp>
11100000.xhp
par_id3156382
help.text
<image id="img_id3154254" src="cmd/sc_outlineformat.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154254">Show Formatting Icon</alt></image> <image id="img_id3154254" src="cmd/sc_outlineformat.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154254">Икона за показване на форматирането</alt></image>
11100000.xhp
par_id3145789
help.text
Show Formatting Показване на форматирането
11110000.xhp
tit
help.text
Black and White Черно и бяло
11110000.xhp
bm_id3154011
help.text
<bookmark_value>views; black and white</bookmark_value><bookmark_value>black and white view</bookmark_value> <bookmark_value>изгледи; черно-бял</bookmark_value><bookmark_value>черно-бял изглед</bookmark_value>
11110000.xhp
hd_id3154011
help.text
<link href="text/simpress/02/11110000.xhp" name="Black and White">Black and White</link> <link href="text/simpress/02/11110000.xhp" name="Черно и бяло">Черно и бяло</link>
11110000.xhp
par_id3145251
help.text
<ahelp hid=".uno:ColorView">Shows your slides in black and white only.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ColorView">Показва кадрите само в черно и бяло.</ahelp>
11110000.xhp
par_id3155335
help.text
<image id="img_id3154705" src="cmd/lc_graphicfilterinvert.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154705">Black and White Icon</alt></image> <image id="img_id3154705" src="cmd/lc_graphicfilterinvert.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154705">Икона за черно и бяло</alt></image>
11110000.xhp
par_id3150345
help.text
Black and White Черно и бяло
13010000.xhp
tit
help.text
Gluepoints Точки за съединяване
13010000.xhp
hd_id3153144
help.text
<link href="text/simpress/02/13010000.xhp" name="Gluepoints">Gluepoints</link> <link href="text/simpress/02/13010000.xhp" name="Gluepoints">Точки за съединяване</link>
13010000.xhp
par_id3146120
help.text
<ahelp visibility="visible" hid=".uno:GlueEditMode">Insert or modify the properties of a gluepoint. A gluepoint is a custom connection point where you can attach a <link href="text/simpress/02/10100000.xhp" name="connector">connector</link> line.</ahelp> <ahelp visibility="visible" hid=".uno:GlueEditMode">Вмъкнете или променете свойствата на потребителска точка за съединяване. Точките за съединяване служат за прикрепване на <link href="text/simpress/02/10100000.xhp" name="connector">съединителни линии</link>.</ahelp>
13010000.xhp
par_id3153713
help.text
<image src="cmd/sc_glueeditmode.png" id="img_id3154256" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154256">Icon Glue Points</alt></image> <image src="cmd/sc_glueeditmode.png" id="img_id3154256" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154256">Икона „Точки за съединяване“</alt></image>
13010000.xhp
par_id3147339
help.text
Show Gluepoints Functions Показване на командите за съединяване
13020000.xhp
tit
help.text
Rotation Mode after Clicking Object Режим "въртене" след щракване върху обект
13020000.xhp
bm_id2825428
help.text
<bookmark_value>rotation mode</bookmark_value> <bookmark_value>въртене, режим</bookmark_value>
13020000.xhp
hd_id3149664
help.text
<link href="text/simpress/02/13020000.xhp" name="Rotation Mode after Clicking Object">Rotation Mode after Clicking Object</link> <link href="text/simpress/02/13020000.xhp" name="Режим на въртене след щракване върху обект">Режим "въртене" след щракване върху обект</link>
13020000.xhp
par_id3154320
help.text
<ahelp hid=".uno:ClickChangeRotation">Changes the mouse-click behavior, so that rotation handles appear after you click an object, and then click it again.</ahelp> Drag a handle to rotate the object in the direction you want. <ahelp hid=".uno:ClickChangeRotation">Променя действието на щракването с мишката така, че манипулаторите за въртене да се появяват след като щракнете върху обект с мишката и после щракнете върху него повторно.</ahelp> Плъзнете някой от манипулаторите, за да завъртите обекта в желаната посока.
13020000.xhp
par_id3155066
help.text
<image id="img_id3153714" src="cmd/sc_clickchangerotation.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3153714">Icon</alt></image> <image id="img_id3153714" src="cmd/sc_clickchangerotation.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3153714">Икона</alt></image>
13020000.xhp
par_id3149019
help.text
Rotation Mode after Clicking Object Режим "въртене" след щракване върху обект
13030000.xhp
tit
help.text
Allow Effects Разрешаване на ефекти
13030000.xhp
bm_id3149666
help.text
<bookmark_value>allowing; effects</bookmark_value><bookmark_value>effects; preview</bookmark_value> <bookmark_value>разрешаване; ефекти</bookmark_value><bookmark_value>ефекти; мостра</bookmark_value>
13030000.xhp
hd_id3149666
help.text
<link href="text/simpress/02/13030000.xhp" name="Allow Effects">Allow Effects</link> <link href="text/simpress/02/13030000.xhp" name="Разрешаване на ефекти">Разрешаване на ефекти</link>

Loading…

User avatar mbalabanov

New translation

LibreOffice Help - master / text/simpress/02Bulgarian

4 months ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/simpress/02Bulgarian

 
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
11110000.xhp
par_id3155335
help.text
Source string description
XR5bY
Source string location
11110000.xhp
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/simpress/02.po, string 585