Translation

10120000.xhp hd_id3149784 help.text
English FNGgg
Context English Bulgarian Actions
10120000.xhp
par_id3148830
help.text
Line Starts with Arrow Линия със стрелка в началото
10120000.xhp
hd_id3154295
help.text
Line with Circle/Arrow Линия с кръгче/стрелка
10120000.xhp
par_id3158403
help.text
<ahelp hid=".uno:LineCircleArrow">Draws a straight line that starts with a circle and ends with an arrow where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.</ahelp> <ahelp hid=".uno:LineCircleArrow">Чертае права линия със кръгче в началото и стрелка в края на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.</ahelp>
10120000.xhp
par_id3154276
help.text
<image id="img_id3149152" src="cmd/sc_linecirclearrow.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149152">Icon</alt></image> <image id="img_id3149152" src="cmd/sc_linecirclearrow.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149152">Икона</alt></image>
10120000.xhp
par_id3154100
help.text
Line with Circle/Arrow Линия с кръгче/стрелка
10120000.xhp
hd_id3153688
help.text
Line with Square/Arrow Линия с квадратче/стрелка
10120000.xhp
par_id3149800
help.text
<ahelp hid=".uno:LineSquareArrow">Draws a straight line that starts with a square and ends with an arrow where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.</ahelp> <ahelp hid=".uno:LineSquareArrow">Чертае права линия със квадратче в началото и стрелка в края на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.</ahelp>
10120000.xhp
par_id3153538
help.text
<image id="img_id3149931" src="cmd/sc_linesquarearrow.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149931">Icon</alt></image> <image id="img_id3149931" src="cmd/sc_linesquarearrow.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149931">Икона</alt></image>
10120000.xhp
par_id3150975
help.text
Line with Square/Arrow Линия с квадратче/стрелка
10120000.xhp
hd_id3154477
help.text
Dimension Line Размерна линия
10120000.xhp
par_id3146124
help.text
<ahelp hid=".uno:MeasureLine">Draws a line that displays the dimension length bounded by guides.</ahelp> Dimension lines automatically calculate and display linear dimensions. To draw a dimension line, open the <emph>Arrows</emph> toolbar, and click the <emph>Dimension Line</emph> icon. Move your pointer to where you want the line to start and drag to draw the dimension line. Release when finished. <ahelp hid=".uno:MeasureLine">Четае размерна линия, до която е изписана дължината, ограничена от две помощни линии.</ahelp> Размерните линии автоматично изчисляват и изписват линейни размери. За да начертаете размерна линия, отворете лентата <emph>Стрелки</emph> и щракнете върху иконата <emph>Размерна линия</emph>. Поставете показалеца на мишката там, където искате да започва размерната линия, и плъзнете, за да я начертаете. Накрая отпуснете бутона на мишката.
10120000.xhp
par_id3148407
help.text
If you want the dimension line to be the same length as the side of a nearby object, hold down the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> key while dragging. To constrain the dimension line to 45 degrees, hold down the Shift key while dragging. Ако желаете размерната линия да има същата дължина като страната на обект наблизо, задръжте <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>, докато плъзгате. За да ограничите размерната линия до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.
10120000.xhp
par_id3148986
help.text
In %PRODUCTNAME Draw, a dimension line is always inserted on the <link href="text/sdraw/guide/layer_tipps.xhp">layer</link> called <emph>Dimension Lines</emph>. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing. В %PRODUCTNAME Draw размерните линии винаги се вмъкват в <link href="text/sdraw/guide/layer_tipps.xhp">слоя</link> с име<emph>Размерни линии</emph>. Ако направите този слой невидим, няма да виждате размерните линии в рисунката.
10120000.xhp
par_id3154836
help.text
<image id="img_id3149684" src="cmd/sc_measureline.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149684">Icon</alt></image> <image id="img_id3149684" src="cmd/sc_measureline.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149684">Икона</alt></image>
10120000.xhp
par_id3151259
help.text
Dimension Line Размерна линия
10120000.xhp
hd_id3149784
help.text
Line with Arrows Линия със стрелки
10120000.xhp
par_id3156350
help.text
<ahelp hid=".uno:LineArrows">Draws a straight line with arrows at both ends where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.</ahelp> <ahelp hid=".uno:LineArrows">Чертае права линия със стрелки в двата края на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.</ahelp>
10120000.xhp
par_id3147218
help.text
<image id="img_id3147224" src="cmd/sc_linearrows.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3147224">Icon</alt></image> <image id="img_id3147224" src="cmd/sc_linearrows.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3147224">Икона</alt></image>
10120000.xhp
par_id3149435
help.text
Line with Arrows Линия със стрелки
11060000.xhp
tit
help.text
Show Only First Level Показване само на първото ниво
11060000.xhp
bm_id3153142
help.text
<bookmark_value>levels; hiding</bookmark_value><bookmark_value>hiding; levels</bookmark_value> <bookmark_value>нива; скриване</bookmark_value><bookmark_value>скриване; нива</bookmark_value>
11060000.xhp
hd_id3153142
help.text
<link href="text/simpress/02/11060000.xhp">Show Only First Level</link> <link href="text/simpress/02/11060000.xhp">Показване само на първото ниво</link>
11060000.xhp
par_id3151076
help.text
<ahelp visibility="visible" hid=".uno:OutlineCollapseAll">Hides all of the headings of the slides in the current slide show except for the titles of the slides. Hidden headings are indicated by a black line in front of a slide title. To show the headings, click the <link href="text/simpress/02/11070000.xhp"><menuitem>Show All Levels</menuitem></link> icon.</ahelp> <ahelp visibility="visible" hid=".uno:OutlineCollapseAll">Скрива всички заглавия в кадрите от текущата прожекция освен заглавията на самите кадри. Скритите заглавия се обозначават с черни линии пред заглавието на кадъра. За да покажете заглавията, щракнете върху иконата <link href="text/simpress/02/11070000.xhp"><menuitem>Показване на всички нива</menuitem></link>.</ahelp>
11060000.xhp
par_id3154702
help.text
<image src="cmd/sc_outlinecollapseall.png" id="img_id3155336" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155336">Icon Show Only First Level</alt></image> <image src="cmd/sc_outlinecollapseall.png" id="img_id3155336" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155336">Икона за показване само на първото ниво</alt></image>
11060000.xhp
par_id3150207
help.text
Show Only First Level Показване само на първото ниво
11070000.xhp
tit
help.text
Show All Levels Показване на всички нива
11070000.xhp
bm_id3153728
help.text
<bookmark_value>levels; showing</bookmark_value><bookmark_value>showing; levels</bookmark_value> <bookmark_value>нива; показване</bookmark_value><bookmark_value>показване; нива</bookmark_value>
11070000.xhp
hd_id3153728
help.text
<link href="text/simpress/02/11070000.xhp">Show All Levels</link> <link href="text/simpress/02/11070000.xhp">Показване на всички нива</link>
11070000.xhp
par_id3154492
help.text
<ahelp visibility="visible" hid=".uno:OutlineExpandAll">Displays the hidden headings of the slides in the current slide show. To hide all of the headings in the current slide show, except for the slide titles, click the <link href="text/simpress/02/11060000.xhp"><menuitem>Show Only First Level</menuitem></link> icon.</ahelp> <ahelp visibility="visible" hid=".uno:OutlineExpandAll">Показва скритите заглавия в кадрите от текущата прожекция. За да скриете всички заглавия в прожекцията, освен тези на самите кадри, щракнете върху иконата <link href="text/simpress/02/11060000.xhp"><menuitem>Показване само на първо ниво</menuitem></link>.</ahelp>
11070000.xhp
par_id3155333
help.text
<image src="cmd/sc_outlineexpandall.png" id="img_id3154705" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154705">Icon Show All Levels</alt></image> <image src="cmd/sc_outlineexpandall.png" id="img_id3154705" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154705">Икона за показване на всички нива</alt></image>
11070000.xhp
par_id3166424
help.text
Show All Levels Показване на всички нива
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/simpress/02
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/simpress/02

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
10120000.xhp
hd_id3149784
help.text
Source string description
FNGgg
Source string location
10120000.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/simpress/02.po, string 547