Translation

openpgp.xhp par_id461543694043196 help.text
English 7kqN3
Context English Ukrainian Actions
openpgp.xhp
tit
help.text
OpenPGP OpenPGP
openpgp.xhp
bm_id361543701916002
help.text
<bookmark_value>OpenPGP;document encryption</bookmark_value> <bookmark_value>file encryption;OpenPGP</bookmark_value> <bookmark_value>public key;file encryption</bookmark_value> <bookmark_value>private key;file encryption</bookmark_value> <bookmark_value>file encryption;symmetric keys</bookmark_value> <bookmark_value>OpenPGP;шифрування документів</bookmark_value> <bookmark_value>шифрування файлів;OpenPGP</bookmark_value> <bookmark_value>публічний ключ;шифрування</bookmark_value> <bookmark_value>особистий ключ;приватний ключ</bookmark_value> <bookmark_value>шифрування файлів;симетричні ключі</bookmark_value>
openpgp.xhp
hd_id131543693200115
help.text
<variable id="openpgph1"><link href="text/shared/guide/openpgp.xhp" name="openpgp">Encrypting Documents with OpenPGP</link></variable> <variable id="openpgph1"><link href="text/shared/guide/openpgp.xhp" name="openpgp">Шифрування документів з допомогою OpenPGP</link></variable>
openpgp.xhp
par_id531543693200117
help.text
<ahelp hid=".">%PRODUCTNAME can encrypt documents using OpenPGP public key cryptography. The document is encrypted using a symmetric encryption algorithm.</ahelp> <ahelp hid=".">%PRODUCTNAME може шифрувати документи з використанням публічних ключів криптографії OpenPGP. Документ шифрується симетричним алгоритмом шифрування.</ahelp>
openpgp.xhp
par_id291631706320606
help.text
GPG signing only works for ODF documents.
openpgp.xhp
par_id551543694091730
help.text
Choose menu <menuitem>File - Save as</menuitem>, select <widget>Encrypt with GPG key</widget>, Click <widget>Save</widget>. Зайдіть в меню <menuitem>Файл - Зберегти як</menuitem>, відмітьте <widget>Зашифрувати ключем GPG</widget>, натисніть <widget>Зберегти</widget>.
openpgp.xhp
par_id421543694016897
help.text
%PRODUCTNAME can encrypt documents confidentially using OpenPGP. The document is encrypted using a symmetric encryption algorithm, which requires a symmetric key. Each symmetric key is used only once and is also called a session key. The document and its session key are sent to the recipient. The session key must be sent to the recipients so they know how to decrypt the document, but to protect it during transmission it is encrypted with the recipient's public key. Only the private key belonging to the recipient can decrypt the session key. %PRODUCTNAME може шифрувати документи для збереження конфіденційності, використовуючи OpenPGP. Документ шифрується з використанням симетричного алгоритму шифрування, що вимагає наявності симетричного ключа. Кожен симетричний ключ використовують лише один раз; його також називають ключем сесії. Документ та його ключ сесії надсилають отримувачу. Ключ сесії потрібно надіслати отримувачам, щоб вони знали, чим розшифрувати документ, але для захисту його під час пересилання документ шифрують публічним ключем отримувача. Лише особистий ключ, що належить отримувачу, може розшифрувати ключ сесії.
openpgp.xhp
par_id931543694032072
help.text
%PRODUCTNAME uses the OpenPGP software installed in your computer. If no OpenPGP software is available you must download and install one suitable for your operating system, likely from your application store or software distribution channel. %PRODUCTNAME використовує програмне забезпечення OpenPGP, встановлене на Вашому комп'ютері. Якщо таке ПЗ відсутнє, завантажте і встановіть програму, що підходить для Вашої операційної системи, з магазину додатків або каналу поширення ПЗ.
openpgp.xhp
par_id131543846940809
help.text
Here are some external GPG applications known to work with %PRODUCTNAME: Ось кілька зовнішніх додатків GPG, які працюють з %PRODUCTNAME:
openpgp.xhp
par_id831543846877587
help.text
<emph>gpg4win</emph> on Windows <emph>gpg4win</emph> для Windows
openpgp.xhp
par_id191543846891252
help.text
<emph>GPGTools</emph> on MacOS <emph>GPGTools</emph> для MacOS
openpgp.xhp
par_id791543846905735
help.text
On Linux, usually already installed: В Linux зазвичай вже встановлені:
openpgp.xhp
par_id411544099245722
help.text
<emph>gnupg</emph> - a command line utility for signing, encrypting and key management. <emph>gnupg</emph> - утиліта командного рядка для підписування, шифрування та управління ключами.
openpgp.xhp
par_id811544099299847
help.text
Graphical applications for gnupg such as <emph>Seahorse</emph> (gnome), <emph>Kleopatra</emph> and <emph>KGpg</emph> (KDE). Графічні додатки для gnupg , такі як <emph>Seahorse</emph> (gnome), <emph>Kleopatra</emph> і <emph>KGpg</emph> (KDE).
openpgp.xhp
par_id631544099446081
help.text
<emph>gpgme</emph> - an application program interface (API) to develop applications with GPG. <emph>gpgme</emph> - прикладний програмний інтерфейс (API) для розробки додатків з GPG.
openpgp.xhp
par_id461543694043196
help.text
You must define a personal pair of cryptography keys with the OpenPGP application. Refer to the OpenPGP software installed on how to create a pair of keys, it is usually the first step to execute after the software installation. Ви повинні створити особисту пару криптографічних ключів з допомогою додатка OpenPGP. Кожна програма OpenPGP має свій алгоритм створення пари ключів; зазвичай після встановлення ПЗ це перший крок, який Ви повинні виконати.
openpgp.xhp
hd_id881543694319935
help.text
%PRODUCTNAME Encryption Setup Налаштування шифрування в %PRODUCTNAME
openpgp.xhp
par_id611543699681558
help.text
Choose menu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> – User Data</menuitem>. In the <emph>Cryptography</emph> area: Оберіть меню <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Параметри</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Засоби - Параметри</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> – Дані користувача</menuitem>. У полі <emph>Шифрування</emph>:
openpgp.xhp
hd_id251543694437685
help.text
Encrypting documents Шифрування документів
openpgp.xhp
par_id121543694447798
help.text
OpenPGP encryption requires the use of the public key of the recipient and this key must be available in the OpenPGP key chain stored in your computer. To encrypt a document: Шифрування OpenPGP вимагає застосування публічного ключа отримувача, а цей ключ повинен бути доступний у ланцюжку ключів OpenPGP, що зберігаються на комп'ютері. Щоб зашифрувати документ:
openpgp.xhp
par_id501543694474227
help.text
Choose <menuitem>File – Save As</menuitem>, Зайдіть у <menuitem>Файл – Зберегти як</menuitem>,
openpgp.xhp
par_id641543694535615
help.text
Enter a name for the file. Наберіть назву файла.
openpgp.xhp
par_id621543694550648
help.text
Mark the <widget>Encrypt with GPG key</widget> checkbox. Поставте галочку біля <widget>Зашифрувати ключем GPG</widget>.
openpgp.xhp
par_id91543694595310
help.text
Click <widget>Save</widget>. %PRODUCTNAME opens the OpenPGP public key selection dialog. Натисніть <widget>Зберегти</widget>. %PRODUCTNAME відкриє діалог вибору публічних ключів OpenPGP.
openpgp.xhp
par_id31543694619204
help.text
Choose the public key of the recipient. You can select multiple keys at the time. Оберіть публічний ключ отримувача. Ви можете обрати кілька ключів одночасно.
openpgp.xhp
par_id811543694660297
help.text
Click <widget>OK</widget> to close the dialog and save the file. Натисніть <widget>OK</widget>, щоб закрити діалог та зберегти файл.
openpgp.xhp
par_id981543694776604
help.text
The file is saved encrypted with the selected public keys. Файл збережено зашифрованим із обраними публічними ключами.
openpgp.xhp
par_id851543694185733
help.text
Only the private key belonging to the recipient can decrypt the document, unless you also encrypt for yourself. Лише особистий ключ отримувача може розшифрувати документ, крім випадку, якщо Ви також зашифрували його для себе.
openpgp.xhp
hd_id81543694812238
help.text
Decrypting documents Розшифрування документів
openpgp.xhp
par_id731543694835151
help.text
You can only decrypt documents that have been encrypted with your public key. To decrypt a document: Ви можете розшифрувати лише ті документи, які були зашифровані Вашим публічним ключем. Щоб розшифрувати документ:
openpgp.xhp
par_id801543694880414
help.text
Open the document. An Enter password prompt shows. Відкрийте документ. З'явиться запит на введення паролю.

Loading…

User avatar lumino

New translation

LibreOffice Help - master / text/shared/guideUkrainian

a year ago
User avatar lumino

Comment added

LibreOffice Help - master / text/shared/guideUkrainian

Друге речення по смислу повторює перше, тому трохи змістив акцент.

a year ago
Browse all component changes
User avatar lumino

Translation comment

Друге речення по смислу повторює перше, тому трохи змістив акцент.

a year ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
openpgp.xhp
par_id461543694043196
help.text
Source string description
7kqN3
Source string location
openpgp.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
uk/helpcontent2/source/text/shared/guide.po, string 2332