Translation

auto_redact.xhp hd_id171562795247122 help.text
English ycDxe
Context English Norwegian Nynorsk Actions
assistive.xhp
tit
help.text
Assistive Tools in $[officename] Hjelpeverktøy i $[officename]
assistive.xhp
bm_id3147399
help.text
<bookmark_value>accessibility; $[officename] assistive technology</bookmark_value><bookmark_value>assistive technology in $[officename]</bookmark_value><bookmark_value>screen readers</bookmark_value><bookmark_value>screen magnifiers</bookmark_value><bookmark_value>magnifiers</bookmark_value> <bookmark_value>tilgjenge; tilgjengeteknologi i $[officename]</bookmark_value><bookmark_value>tilgjengeteknologi i $[officename]</bookmark_value><bookmark_value>skjermlesarar</bookmark_value><bookmark_value>skjermforstørringar</bookmark_value><bookmark_value>forstørring</bookmark_value>
assistive.xhp
hd_id3147399
help.text
<variable id="assistive"><link href="text/shared/guide/assistive.xhp" name="Assistive Tools in $[officename]">Assistive Tools in $[officename]</link></variable> <variable id="assistive"><link href="text/shared/guide/assistive.xhp" name="Assistive Tools in $[officename]">Hjelpeverktøy i $[officename]</link></variable>
assistive.xhp
par_id3143267
help.text
$[officename] supports some assistive technology tools like screen magnification software, screen readers, and on-screen keyboards. $[officename] har støtte for ein del hjelpeverktøy som skjermforstørring, skjermlesarar og skjermtastatur.
assistive.xhp
par_id8847010
help.text
A current list of supported assistive tools can be found on the Wiki at <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Accessibility" name="wiki.documentfoundation.org Accessibility">https://wiki.documentfoundation.org/Accessibility</link>. Du kan finna ei liste over støtta tilgjengeprogram i Wikien på <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Accessibility" name="wiki.documentfoundation.org Accessibility"></link>.
assistive.xhp
hd_id3153061
help.text
Supported Input Devices Støtta inndataeiningar
assistive.xhp
par_id3156024
help.text
$[officename] provides the ability to use alternative input devices for access to all functions of $[officename]. I $[officename] kan du bruka alternative inndataeiningar for å få tilgang til alle funksjonane i $[officename].
assistive.xhp
par_id3149045
help.text
Screen magnification software allow users with low vision to work in $[officename] with caret and focus tracking. Skjermforstørringa gjer at brukarar med nedsett syn kan arbeida i $[officename] med sporing av innsetjingspunkt og fokus.
assistive.xhp
par_id3152811
help.text
On-screen keyboards enable users to perform almost all data input and commands with a mouse. Med skjermtastaturet kan brukarane skriva inn det meste av data og kommandoar ved å bruke musa.
assistive.xhp
par_id3153379
help.text
Screen readers allow visually impaired users to access $[officename] with text-to-speech and Braille displays. Med skjermlesarane kan menneske med synshemningar bruka $[officename] ved hjelp av talesyntese og leselist.
assistive.xhp
par_id3152933
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01010800.xhp" name="$[officename] - View">$[officename] - View</link> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME → Innstillingar</caseinline><defaultinline>Verktøy → Innstillingar</defaultinline></switchinline> → <link href="text/shared/optionen/01010800.xhp" name="$[officename] - View">$[officename] → Vis</link>
assistive.xhp
par_id3155430
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01012000.xhp" name="$[officename] - Application Colors">$[officename] - Application Colors</link> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME → Innstillingar</caseinline><defaultinline>Verktøy → Innstillingar</defaultinline></switchinline> → <link href="text/shared/optionen/01012000.xhp" name="$[officename] - Appearance">$[officename] → Programfargar</link>
assistive.xhp
par_id3148617
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01013000.xhp" name="$[officename] - Accessibility">$[officename] - Accessibility</link> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME → Innstillingar</caseinline><defaultinline>Verktøy → Innstillingar</defaultinline></switchinline> → <link href="text/shared/optionen/01013000.xhp" name="$[officename] - Accessibility">$[officename] → Tilgjenge</link>
auto_redact.xhp
tit
help.text
Automatic Redaction Automatisk sladding
auto_redact.xhp
bm_id821562797360035
help.text
<bookmark_value>spreadsheet; auto-redact</bookmark_value> <bookmark_value>presentations; auto-redact</bookmark_value> <bookmark_value>text documents; auto-redact contents</bookmark_value> <bookmark_value>automatic redaction</bookmark_value> <bookmark_value>rekneark; auto-sladding</bookmark_value> <bookmark_value>presentasjonar; auto-sladding</bookmark_value> <bookmark_value>tekstdokument; auto-sladding av innhald</bookmark_value> <bookmark_value>automatisk sladding</bookmark_value>
auto_redact.xhp
hd_id171562795247122
help.text
<variable id="autoredact_h1"><link href="text/shared/guide/auto_redact.xhp" name="auto_redact">Auto-Redact</link></variable>
auto_redact.xhp
par_id4715627952214572
help.text
<variable id="auto_redact_var"><ahelp hid="sfx/ui/autoredactdialog/">Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.</ahelp></variable>
auto_redact.xhp
par_id641647277510873
help.text
Automatic redaction makes it easier to redact %PRODUCTNAME documents that have multiple portions of text that need to be hidden due to sensitivity or privacy issues.
auto_redact.xhp
par_id961562795750725
help.text
Choose <menuitem>Tools - Auto-Redact</menuitem> Vel <menuitem>Verktøy → Autosladding</menuitem>
auto_redact.xhp
par_id551626027709362
help.text
This feature comes in handy in documents that have multiple occurrences of names and other personal information (e.g. credit cards, phone numbers, etc). Redacting all these portions of the document manually would required significant effort, but with Automatic Redaction this task can be automated in a more efficient manner. Denne funksjonen er nyttig i dokument som har feire førekomstar av namn og annan personleg informasjon som for eksempel kredittkort, telefonnummer osv. Å sladda desse manuelt kan vera mykje arbeid, men med automatisk sladding kan dette gjerast på ein mykje meir effektiv måtte.
auto_redact.xhp
hd_id11626028179231
help.text
Creating Targets Laga mål
auto_redact.xhp
par_id211626097811059
help.text
Targets are rules and patterns used by Automatic Redaction to find portions of the document to be automatically marked for redaction. Mål er reglar og mønster som vert brukt av autosladding for å finna delar av dokumentet som skal merkjast automatisk for sladding.
auto_redact.xhp
par_id851626028193218
help.text
To create a new target, click the <menuitem>Add Target</menuitem> button. For å laga eit nytt mål, trykk på knappen <menuitem>Legg til mål</menuitem>.
auto_redact.xhp
par_id101626028852152
help.text
The <emph>Add Target</emph> dialog appears, to let you define a <emph>Name</emph> for the new target, as well as to choose its <emph>Type</emph> and <emph>Content</emph>. There are three types of targets to choose from in the <emph>Type</emph> dropdown list: Dialogvindauget <emph>Sladdingsmål</emph> kjem opp. Der kan du setja eit <emph>namn</emph> på det nye målet og velja <emph>Type</emph> og <emph>innhald </emph>. Du kan velja mellom tre måltypar i nedtrekkslista <emph>Type</emph>:
auto_redact.xhp
par_id241626028988544
help.text
<emph>Text</emph>: Automatic Redaction will look for all occurrences of the specified text and mark them for redaction. <emph>Tekst</emph>: Automatisk sladding vil sjå etter alle førekomstar av den gjevne teksten og merkja dei for sladding.
auto_redact.xhp
par_id31626028992866
help.text
<emph>Regular expression</emph>: Define a regular expression to use to search the document. All matches will be marked for redaction. <emph>Regulært uttrykk</emph>: Definer eit regulært uttrykk som skal brukast for å søkja i dokumentet. Alle treff vert merkte for sladding.
auto_redact.xhp
par_id391626028994653
help.text
<emph>Predefined</emph>: Choose predefined regular expressions to automatically redact contents, such as credit card numbers, email addresses and so on. <emph>Førehandsdefinert</emph>: Vel førehandsdefinerte regulære uttrykk for å sladda innhald automatisk, for eksempel kredittkortnumer, e-postadresser og så vidare.
auto_redact.xhp
par_id181626029575406
help.text
Add all targets that you want to apply to your document and click <emph>OK</emph>. This opens the document as a drawing in %PRODUCTNAME Draw with all targets automatically redacted with the <emph>Rectangle Redaction</emph> tool. Legg til alle måla du vil bruka i dokumentet og trykk <emph>OK</emph>. Dette opnar dokumentet som ei teikning i %PRODUCTNAME Draw med alle mål automatisk sladda med verktøyet <emph>Rektangelsladding</emph>.
auto_redact.xhp
par_id611626029791762
help.text
Continue redacting other portions of the generated document and then print or export it to PDF. Hald fram med å gøyma andre delar av det genererte dokumentet og skriv det så ut eller eksporter det til PDF.
auto_redact.xhp
par_id581626101004089
help.text
Refer to the help page <link href="text/shared/01/02100001.xhp" name="regex_link">List of Regular Expressions</link> to learn more about how to use regular expressions in %PRODUCTNAME. Sjå hjelpesida <link href="text/shared/01/02100001.xhp" name="regex_link">Liste over regulære uttrykk</link> for å læra meir om korleis du brukar regulære uttrykk i %PRODUCTNAME.
auto_redact.xhp
hd_id951626029985729
help.text
Exporting and Importing Targets Eksportera og importera mål

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/shared/guideNorwegian Nynorsk

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
auto_redact.xhp
hd_id171562795247122
help.text
Source string description
ycDxe
Source string location
auto_redact.xhp
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/shared/guide.po, string 74