Translation

csv_params.xhp par_id371634735705688 help.text
English RN5mh
Context English Basque
csv_params.xhp
tit
help.text
CSV Filter parameters CSV iragazkiaren parametroak
csv_params.xhp
bm_id181634740978601
help.text
<bookmark_value>CSV;filter options</bookmark_value> <bookmark_value>CSV;separator specification line</bookmark_value> <bookmark_value>CSV;import options</bookmark_value> <bookmark_value>CSV;export options</bookmark_value> <bookmark_value>CSV;command line filter options</bookmark_value> <bookmark_value>CSV;iragazki-aukerak</bookmark_value> <bookmark_value>CSV;bereizle-espezifikazioaren marra</bookmark_value> <bookmark_value>CSV;inportazio-aukerak</bookmark_value> <bookmark_value>CSV;esportazio-aukerak</bookmark_value> <bookmark_value>CSV;komando-lerroko iragazki-aukerak</bookmark_value>
csv_params.xhp
hd_id551634734576194
help.text
<variable id="csv_params_h1"><link href="text/shared/guide/csv_params.xhp" name="filter options">CSV Filter Options</link></variable> <variable id="csv_params_h1"><link href="text/shared/guide/csv_params.xhp" name="filter options">CSV iragazkiaren aukerak</link></variable>
csv_params.xhp
par_id401634734576197
help.text
The CSV filter accepts an option string containing five to thirteen tokens, separated by commas. Tokens 6 to 13 are optional. CSV iragazkiak bost eta hamahiru token artean, komaz bananduta, dituen aukera-kate bat onartzen du. 6 eta 13 arteko tokenak aukerakoak dira.
csv_params.xhp
par_id431634743318433
help.text
Import from UTF-8, Language German, Comma separated, Text delimiter ", Quoted field as text. CSV file has columns formatted as date, number, number, number: Inportatu UTF-8 formatutik, aleman hizkuntza, komaz bananduta, testu-mugatzailea ", komatxo arteko eremua testu gisa. CSV fitxategiak data, zenbakia, zenbakia, zenbakia formatua duten zutabeak ditu:
csv_params.xhp
par_id281634743298078
help.text
Export to Windows-1252, Field delimiter : comma, Text delimiter : quote, Save cell contents as shown: Esportatu Windows-1252 formatura, eremu-mugatzailea : koma, testu-mugatzailea: komatxoa, gorde gelaxka-edukiak erakusten den moduan:
csv_params.xhp
par_id511634735255956
help.text
Token Position Tokenaren kokagunea
csv_params.xhp
par_id71634735255956
help.text
Definition Definizioa
csv_params.xhp
par_id581634735255956
help.text
Meaning and Example of Token Tokenen esanahia eta adibidea
csv_params.xhp
par_id691634735255956
help.text
Field Separator Eremu-bereizlea
csv_params.xhp
par_id501634735255956
help.text
Field separator(s) as ASCII values. Multiple values are separated by the slash sign ("/"), that is, if the values are separated by semicolons and horizontal tabulators, the token would be 59/9. To treat several consecutive separators as one, then append '/MRG' to the token. If the file contains fixed width fields, then use 'FIX'. Example: 44 (,) Eremu-bereizlea(k) ASCII balio gisa. Balio anitz barrarekin ("/") bereizten dira, alegia, balioak puntu eta komaz eta tabulazio horizontalez bananduta badaude, tokenak 59/9 izan beharko luke. Elkarren ondoko bereizle anitz bereizle bakar gisa tratatzeko, erantsi '/MRG' tokenari. Fitxategiak zabalera finkoko eremuak baditu, erabili 'FIX'. Adibidea: 44 (,)
csv_params.xhp
par_id661634735416764
help.text
Text Delimiter Testu-mugatzailea
csv_params.xhp
par_id131634735421911
help.text
The text delimiter as ASCII value, that is, 34 for double quotes and 39 for single quotes. Example: 34 ("). Testu-bereizlea ASCII balio gisa, alegia, 34 komatxo bikoitzetarako eta 39 komatxo bakunetarako. Adibidea: 34 (").
csv_params.xhp
par_id901634735627024
help.text
Character Set Karaktere-jokoa
csv_params.xhp
par_id871634735631362
help.text
The character set code used in the file as described in the table below. Example: 0 (System). Fitxategian erabiliko den karaktere-jokoa, beheko taulan deskribatu den moduan. Adibidea: 0 (sistema).
csv_params.xhp
par_id371634735705688
help.text
CSV Import
csv_params.xhp
par_id681634735710417
help.text
<emph>N</emph> Line number to start reading. Example: 3 (start from third line).
csv_params.xhp
par_id741634735821982
help.text
Cell Format Codes for Each Column Gelaxken formatu-kodeak zutabe bakoitzerako
csv_params.xhp
par_id481634735825359
help.text
A sequence of column/formatting code, where the formatting code is given in the table below. Example: "1/5/2/1/3/1/4/1". Zutabeen/formatu-kodeen sekuentzia bat, non formatu-kodea beheko taulan ematen den. Adibidea: "1/5/2/1/3/1/4/1".
csv_params.xhp
par_id831634735631362
help.text
If value separators are used, the form of this token is column/format[/column/format/…] where column is the number of the column, with 1 being the leftmost column. The format code is detailed below. Balio-bereizleak erabiltzen badira, token honen forma zutabea/formatua[/zutabea/formatua/…] da, non 'zutabea' zutabearen zenbakia den, 1 ezkerreko zutabea delarik. Formatu-kodea behean azaltzen da xeheago.
csv_params.xhp
par_id831635735631362
help.text
If the first token is FIX it has the form start/format[/start/format/…], where start is the number of the first character for this field, with 0 being the leftmost character in a line. The format is explained below. Lehen tokean FIX bada, hasiera/formatua[/hasiera/format/…] forma du, non 'hasiera' eremu honetako lehen karakterearen zenbakia den, 0 lerro bateko ezkerreko karakterea delarik. Formatua behean dago azalduta xeheago.
csv_params.xhp
par_id971634736857464
help.text
Language identifier Hizkuntzaren identifikatzailea
csv_params.xhp
par_id951634736861475
help.text
String expressed in decimal notation. This token is the equivalent of the "Language" listbox in the user interface for CSV import. If the value is 0 or omitted, the language identifier of the user interface is used. The language identifier is based on the Microsoft language identifiers. Notazio dezimalean adierazitako katea. Token hau CSV inportazioen erabiltzaile-interfazeko "Hizkuntza" zerrenda-koadroaren parekoa da. Balioa 0 bada edo ez bada eman, erabiltzaile-interfazeko hizkuntza-identifikatzailea erabiliko da. Hizkuntza-identifikatzailea Microsoften hizkuntza-identifikatzaileetan oinarrituta dago.
csv_params.xhp
par_id181634736918511
help.text
CSV Import, CSV Export CSV inportazioa, CSV esportazioa
csv_params.xhp
par_id481634736922278
help.text
String, either <literal>false</literal> or <literal>true</literal>. Default value: <literal>false</literal>. This token is the equivalent of the check box "Quoted field as text". Katea, balio posibleak: <literal>false</literal> edo <literal>true</literal>. Balio lehenetsia: <literal>false</literal>. Token hau "Komatxo arteko eremua testu gisa" kontrol-laukiaren parekoa da.
csv_params.xhp
par_id761634737057161
help.text
CSV Import, CSV Export CSV inportazioa, CSV esportazioa
csv_params.xhp
par_id41634737061097
help.text
<emph>Import:</emph> String, either <literal>false</literal> or <literal>true</literal>. Default value: <literal>false</literal>. This token is the equivalent of the check box "Detect special numbers". <emph>Import:</emph> Katea, balio posibleak: <literal>false</literal> edo <literal>true</literal>. Balio lehenetsia: <literal>false</literal>. Token hau "Detektatu zenbaki bereziak" kontrol-laukiaren baliokidea da.
csv_params.xhp
par_id161634737264744
help.text
<emph>Export:</emph> String, either false or true. Default value: <literal>true</literal>. This token has no UI equivalent. If <literal>true</literal>, the number cells are stored as numbers. If <literal>false</literal>, the numbers are stored as text, with text delimiters. <emph>Export:</emph> Katea, balio posibleak: faltsua edo egia. Balio lehenetsia: <literal>true</literal>. Token honek ez du baliokiderik interfazean. <literal>true</literal> bada, zenbaki-gelaxkak zenbaki gisa gordetzen dira. <literal>false</literal> bada, zenbakiak testu modura biltegiratuko dira, testu-mugatzaileekin.
csv_params.xhp
par_id961634737712752
help.text
CSV Export CSV esportazioa
csv_params.xhp
par_id701634737971414
help.text
String, either <literal>false</literal> or <literal>true</literal>. Default value:<literal>true</literal>. This token is the equivalent of the check box "Save cell contents as shown". Katea, balio posibleak: <literal>false</literal> edo <literal>true</literal>. Balio lehenetsia: <literal>true</literal>. Token hau "Gorde gelaxka-edukiak ageri diren bezala" kontrol-laukiaren baliokidea da.
csv_params.xhp
par_id481634896761359
help.text
CSV Export CSV esportazioa
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice Help - master/text/shared/guide
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/guide CSV inportazioa
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/guide CSV inportazioa

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/shared/guideBasque

 
8 days ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
csv_params.xhp
par_id371634735705688
help.text
Source string description
RN5mh
Source string location
csv_params.xhp
String age
8 days ago
Source string age
8 days ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/shared/guide.po, string 677