The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

background.xhp bm_id3149346 help.text
English kEZBy
Context English Bulgarian Actions
autocorr_url.xhp
par_id3153360
help.text
If you unmark <emph>URL Recognition</emph>, words will no longer be automatically replaced with hyperlinks. Ако премахнете отметката пред <emph>Разпознаване на URL</emph>, думите няма повече да бъдат автоматично заменяни с хипервръзки.
autocorr_url.xhp
par_id3156423
help.text
In $[officename] Writer there are two check boxes in front of <emph>URL Recognition</emph>. The box in the first column is for later post-editing and the box in the second column is for AutoCorrect as you type. В $[officename] Writer има две полета за отметка пред <emph>Разпознаване на URL</emph>. Полето в първата колона е за по-късно редактиране, а във втората – за автокоригирането по време на въвеждане.
autohide.xhp
tit
help.text
Showing, Docking and Hiding Windows Показване, закачване и скриване на прозорци
autohide.xhp
bm_id3150713
help.text
<bookmark_value>Gallery; hiding/showing</bookmark_value><bookmark_value>data source view; showing</bookmark_value><bookmark_value>Navigator; docking</bookmark_value><bookmark_value>Styles window; docking</bookmark_value><bookmark_value>windows; hiding/showing/docking</bookmark_value><bookmark_value>docking; windows</bookmark_value><bookmark_value>undocking windows</bookmark_value><bookmark_value>showing;docked windows</bookmark_value><bookmark_value>hiding;docked windows</bookmark_value> <bookmark_value>галерия; скриване/показване</bookmark_value><bookmark_value>източници на данни; показване</bookmark_value><bookmark_value>навигатор; закачване</bookmark_value><bookmark_value>Стилове, прозорец; закачване</bookmark_value><bookmark_value>прозорци; скриване/показване/закачване</bookmark_value><bookmark_value>закачване; прозорци</bookmark_value><bookmark_value>откачване на прозорци</bookmark_value><bookmark_value>показване;закачени прозорци</bookmark_value><bookmark_value>скриване;закачени прозорци</bookmark_value>
autohide.xhp
hd_id3145346
help.text
<variable id="autohide"><link href="text/shared/guide/autohide.xhp" name="Showing, Docking and Hiding Windows">Showing, Docking and Hiding Windows</link></variable> <variable id="autohide"><link href="text/shared/guide/autohide.xhp" name="Показване, закачване и скриване на прозорци">Показване, закачване и скриване на прозорци</link></variable>
autohide.xhp
par_id3147242
help.text
Some windows in $[officename] are dockable, such as the Navigator window. You can move these windows, re-size them or dock them to an edge. Някои прозорци в $[officename], например „Навигатор“, могат да се закачват. Можете да ги местите, преоразмерявате и да ги закачвате към ръб.
autohide.xhp
hd_id3154750
help.text
Docking and Undocking Windows Закачване и откачване на прозорци
autohide.xhp
par_id3166460
help.text
To dock a window, do one of the following: За да закачите прозорец, направете едно от следните неща:
autohide.xhp
par_id3150503
help.text
Drag the window by its title bar to the side, or Плъзнете настрани прозореца за заглавната му лента, или...
autohide.xhp
par_id3150275
help.text
Double-click inside a vacant area of the window while holding down the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> key. In the Styles window, double-click a gray part of the window next to the icons while holding down the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> key. Alternatively, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+F10</item>. Щракнете двукратно в празна област от прозореца, задържайки <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>. В прозореца „Стилове“ щракнете двукратно върху сивата област до иконите, задържайки <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>. Също така може да натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+F10</item>.
autohide.xhp
par_id3147335
help.text
These methods can also be used to undock a currently docked window. Чрез същите похвати можете да откачите прозорец, който в момента е закачен.
autohide.xhp
hd_id3149796
help.text
Showing and Hiding Docked Windows Показване и скриване на закачени прозорци
autohide.xhp
par_id3149045
help.text
<image id="img_id3149655" src="media/helpimg/ein.png" width="0.1043inch" height="0.4272inch"><alt id="alt_id3149655">Icon</alt></image> <image id="img_id3149655" src="media/helpimg/ein.png" width="0.1043inch" height="0.4272inch"><alt id="alt_id3149655">Икона</alt></image>
autohide.xhp
par_id3152921
help.text
Click the button on the edge of the docked window to show or hide the docked window. The AutoHide function allows you to temporarily show a hidden window by clicking on its edge. When you click in the document, the docked window hides again. Щракнете върху бутона на ръба на закачения прозорец, за да покажете или скриете прозореца. Функцията „автоскриване“ ви позволява да видите скрит прозорец временно, като щракнете върху ръба му. Когато щракнете в документа, закаченият прозорец се скрива отново.
background.xhp
tit
help.text
Defining Background Colors or Background Graphics Задаване на фонови цветове или графики
background.xhp
bm_id3149346
help.text
<bookmark_value>backgrounds; defining colors/pictures</bookmark_value><bookmark_value>colors; backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>pictures; backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>pages; backgrounds in all applications</bookmark_value><bookmark_value>watermarks</bookmark_value><bookmark_value>text, see also text documents, paragraphs and characters</bookmark_value> <bookmark_value>фонове; задаване на цветове/картини</bookmark_value><bookmark_value>цветове; фонове</bookmark_value><bookmark_value>изображения; фонове</bookmark_value><bookmark_value>картини; фонове</bookmark_value><bookmark_value>страници; фонове във всички приложения</bookmark_value><bookmark_value>водни знаци</bookmark_value><bookmark_value>текст, виж също текстови документи, абзаци и знаци</bookmark_value>
background.xhp
hd_id3149346
help.text
<variable id="background"><link href="text/shared/guide/background.xhp" name="Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)">Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)</link></variable> <variable id="background"><link href="text/shared/guide/background.xhp" name="Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)">Задаване на графики или цветове във фона на страници (воден знак)</link></variable>
background.xhp
par_id3153878
help.text
Choose <menuitem>Format - Page Style</menuitem>. Изберете <menuitem>Форматиране - Стил на страница</menuitem>.
background.xhp
par_id3149581
help.text
On the <emph>Area</emph> tab page, select a background color or a background graphic. В раздела <emph>Област</emph> изберете фонов цвят или фонова графика.
background.xhp
par_id3154097
help.text
In spreadsheets this background appears only in the print behind the cells not formatted elsewhere. Фонът се показва само при печатане зад клетките, които не са форматирани по друг начин.
background.xhp
par_id3156180
help.text
<link href="text/shared/01/05210100.xhp" name="Background tab page"><emph>Area</emph> tab page</link> <link href="text/shared/01/05210100.xhp" name="Background tab page">Раздел <emph>Област</emph></link>
background.xhp
par_id2711569
help.text
<link href="text/swriter/guide/background.xhp">Backgrounds in Text</link> <link href="text/swriter/guide/background.xhp">Фонове в текст</link>
background.xhp
par_id8591570
help.text
<link href="text/scalc/guide/background.xhp">Backgrounds in Spreadsheets</link> <link href="text/scalc/guide/background.xhp">фонове в електрониите таблици</link>
border_paragraph.xhp
tit
help.text
Defining Borders for Paragraphs Задаване на кантове за абзаци
border_paragraph.xhp
bm_id3147571
help.text
<bookmark_value>borders, see also frames</bookmark_value><bookmark_value>paragraphs; defining borders</bookmark_value><bookmark_value>borders; for paragraphs</bookmark_value><bookmark_value>frames; around paragraphs</bookmark_value><bookmark_value>inserting;paragraph borders</bookmark_value><bookmark_value>defining;paragraph borders</bookmark_value> <bookmark_value>кантове, виж също рамки</bookmark_value><bookmark_value>абзаци; задаване на кантове</bookmark_value><bookmark_value>кантове; за абзаци</bookmark_value><bookmark_value>рамки; около абзаци</bookmark_value><bookmark_value>вмъкване;кантове на абзаци</bookmark_value><bookmark_value>задаване;кантове на абзаци</bookmark_value>
border_paragraph.xhp
hd_id3147571
help.text
<variable id="border_paragraph"><link href="text/shared/guide/border_paragraph.xhp" name="Defining Borders for Paragraphs">Defining Borders for Paragraphs</link> </variable> <variable id="border_paragraph"><link href="text/shared/guide/border_paragraph.xhp" name="Задаване на кантове за абзаци">Задаване на кантове за абзаци</link> </variable>
border_paragraph.xhp
hd_id3159233
help.text
Setting a Predefined Border Style Използване на готов стил за кантове
border_paragraph.xhp
par_id3156113
help.text
Place the cursor in the paragraph for which you want to define a border. Поставете курсора в абзаца, за който желаете да зададете кантове.
border_paragraph.xhp
par_id3149398
help.text
Choose <emph>Format - Paragraph - Borders</emph>. Изберете <emph>Форматиране - Абзац - Кантове</emph>.
border_paragraph.xhp
par_id3156326
help.text
Select one of the default border styles in the <emph>Default</emph> area. Изберете някой от стандартните стилове за кантове в областта <emph>По подразбиране</emph>.
border_paragraph.xhp
par_id3154285
help.text
Select a line style, width and color for the selected border style in the <emph>Line</emph> area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style. Изберете вид, дебелина и цвят на линията в областта <emph>Линия</emph>. Тези настройки важат за всички кантове, включени в текущия стил за кантове.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
background.xhp
bm_id3149346
help.text
Source string description
kEZBy
Source string location
background.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/guide.po, string 128