Translation

01110000.xhp par_id721649333208955 help.text
English G5bKW
Context English Ukrainian Actions
01110000.xhp
tit
help.text
Print File Directly Друк
01110000.xhp
bm_id3153539
help.text
<bookmark_value>printing; directly</bookmark_value> <bookmark_value>друк;безпосередньо</bookmark_value>
01110000.xhp
hd_id3153539
help.text
<link href="text/shared/02/01110000.xhp" name="Print File Directly">Print File Directly</link> <link href="text/shared/02/01110000.xhp" name="Безпосередній друк файлу">Безпосередній друк файлу</link>
01110000.xhp
par_id3154398
help.text
<ahelp hid=".uno:PrintDefault">Click the <emph>Print File Directly</emph> icon to print the active document with the current default print settings.</ahelp> These can be found in the <emph>Printer Setup</emph> dialog, which you can call with the <link href="text/shared/01/01140000.xhp" name="Printer Settings"><emph>Printer Settings</emph></link> menu command. <ahelp hid=".uno:PrintDefault">Клацніть піктограму <emph>Друк</emph>, щоб надрукувати активний документ з поточними параметрами друку, встановленими як типові.</ahelp> Їх можна переглянути в діалоговому вікні <emph>Налаштування принтера</emph>, для виклику якого використовується команда меню <link href="text/shared/01/01140000.xhp" name="Параметри принтера"><emph>Параметри принтера</emph></link>.
01110000.xhp
par_id3147275
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">If you select text or a graphic and click the <emph>Print File Direct</emph> icon, you are prompted to print the selection or the document.</caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Якщо вибрати текст або графічний об'єкт і клацнути піктограму <emph>Друк</emph>, то система запропонує надрукувати вибране або документ.</caseinline></switchinline>
01110000.xhp
par_id721649333208955
help.text
<image src="cmd/lc_printdefault.svg" id="img_id561649333208955" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id161649333208955">Print File Directly Icon</alt></image>
01110000.xhp
par_id891649333208955
help.text
Print File Directly
01110000.xhp
par_id9547105
help.text
If the current document uses a printer that is not the default printer for your operating system, the <emph>Print File Direct</emph> icon opens the <link href="text/shared/01/01130000.xhp"><emph>Print</emph></link> dialog. Якщо для поточного документа використовується принтер, який не є основним принтером в операційній системі, піктограма <emph>Безпосередній друк файлу</emph> відкриє діалогове вікно <link href="text/shared/01/01130000.xhp"><emph>Друк</emph></link>.
01140000.xhp
tit
help.text
Show Draw Functions Функції креслення
01140000.xhp
bm_id3150476
help.text
<bookmark_value>Drawing bar</bookmark_value><bookmark_value>lines; draw functions</bookmark_value><bookmark_value>polygon drawing</bookmark_value><bookmark_value>freeform lines; draw functions</bookmark_value><bookmark_value>text boxes; positioning</bookmark_value><bookmark_value>headings; entering as text box</bookmark_value><bookmark_value>text objects; draw functions</bookmark_value><bookmark_value>ticker text</bookmark_value><bookmark_value>text; animating</bookmark_value><bookmark_value>vertical callouts</bookmark_value><bookmark_value>vertical text boxes</bookmark_value><bookmark_value>cube drawing</bookmark_value><bookmark_value>triangle drawing</bookmark_value><bookmark_value>ellipse drawing</bookmark_value><bookmark_value>rectangle drawing</bookmark_value><bookmark_value>shapes</bookmark_value> <bookmark_value>панель малювання</bookmark_value><bookmark_value>рядки; функції малювання</bookmark_value><bookmark_value>малювання багатокутників</bookmark_value> <bookmark_value>полілінії; функції малювання</bookmark_value><bookmark_value>текстові поля; положення</bookmark_value><bookmark_value>заголовки; введення як текстового поля</bookmark_value><bookmark_value>текстові об'єкти; функції малювання</bookmark_value><bookmark_value>текст біжучого рядка</bookmark_value><bookmark_value>текст; анімація</bookmark_value><bookmark_value>вертикальні виноски</bookmark_value><bookmark_value>вертикальні текстові поля</bookmark_value><bookmark_value>малювання куба</bookmark_value><bookmark_value>малювання трикутника</bookmark_value><bookmark_value>малювання еліпса</bookmark_value><bookmark_value>малювання прямокутника</bookmark_value><bookmark_value>фігури</bookmark_value>
01140000.xhp
hd_id3152363
help.text
<link href="text/shared/02/01140000.xhp" name="Show Draw Functions">Show Draw Functions</link> <link href="text/shared/02/01140000.xhp" name="Функції малювання">Функції малювання</link>
01140000.xhp
par_id3150789
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertDraw">Click to open or close the <emph>Drawing</emph> bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertDraw">Натисніть, щоб відкрити або закрити панель <emph>Графіка</emph>, де в поточний документ можна додавати фігури, лінії, текст виноски.</ahelp>
01140000.xhp
par_idN10849
help.text
You can switch on and off the <emph>Drawing</emph> toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the <emph>Standard</emph> toolbar. Панель інструментів <emph>Малювання</emph> в документах Writer та Calc можна вмикати і вимикати за допомогою піктограми на панелі інструментів <emph>Стандартна</emph>.
01140000.xhp
par_id3154288
help.text
<image id="img_id3153683" src="cmd/sc_insertdraw.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3153683">Icon</alt></image> <image id="img_id3153683" src="cmd/sc_insertdraw.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3153683">Піктограма</alt></image>
01140000.xhp
par_id3153032
help.text
Show Draw Functions Показати функції креслення
01140000.xhp
par_idN1089D
help.text
You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the <emph>Visible Buttons</emph> command. Ви можете змінити видимість окремих кнопок на панелі інструментів. Натисніть правою кнопкою миші на панелі інструментів і виберіть команду <emph>Показати кнопки</emph>.
01140000.xhp
hd_id3149398
help.text
Selection Виділення
01140000.xhp
par_id3147573
help.text
<image id="img_id3153824" src="cmd/sc_drawselect.png" width="0.222in" height="0.222in"><alt id="alt_id3153824">Icon</alt></image> <image id="img_id3153824" src="cmd/sc_drawselect.png" width="0.222in" height="0.222in"><alt id="alt_id3153824">Піктограма</alt></image>
01140000.xhp
par_id3150771
help.text
Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press <emph>Shift</emph>, and then click the object. Дозволяє вибирати об'єкти в поточному документі. Щоб вибрати об'єкт, клацніть об'єкт стрілкою. Щоб вибрати кілька об'єктів, розтягніть рамку вибору навколо цих об'єктів. Щоб додати об'єкт до вибраних, натисніть клавішу <emph>Shift</emph> і клацніть об'єкт.
01140000.xhp
hd_id3143270
help.text
<variable id="line_title">Line</variable> <variable id="line_title">Лінія</variable>
01140000.xhp
par_id3154897
help.text
<image id="img_id3147618" src="cmd/sc_line.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3147618">Icon</alt></image> <image id="img_id3147618" src="cmd/sc_line.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3147618">Піктограма</alt></image>

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/shared/02Ukrainian

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01110000.xhp
par_id721649333208955
help.text
Source string description
G5bKW
Source string location
01110000.xhp
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
uk/helpcontent2/source/text/shared/02.po, string 6