The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

01170000.xhp par_id3149123 help.text
English DJdqY
Context English Bulgarian Actions
01170000.xhp
par_id6403088
help.text
These wizards help you to enter the properties of list boxes, table controls, and other controls. Тези помощници ви улесняват във въвеждането на свойствата на списъчни полета, таблици и други контроли.
01170000.xhp
par_idN10CF7
help.text
Form Design Проектиране на формуляр
01170000.xhp
par_id671646965582973
help.text
<image src="cmd/lc_formdesigntools.svg" id="img_id1001646965582975" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id641646965582976">Icon Form Design Tools</alt></image> <image src="cmd/lc_formdesigntools.svg" id="img_id1001646965582975" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id641646965582976">Икона за инструменти за проектиране на формуляри</alt></image>
01170000.xhp
par_idN10D0D
help.text
<ahelp hid=".">Opens the <link href="text/shared/main0226.xhp"><emph>Form Design</emph></link> toolbar.</ahelp> <ahelp hid=".">Отваря лентата с инструменти <link href="text/shared/main0226.xhp"><emph>Проектиране на формуляр</emph></link>.</ahelp>
01170000.xhp
hd_id3145618
help.text
Label Field Поле за етикет
01170000.xhp
par_id3145295
help.text
<image id="img_id3151017" src="cmd/sc_insertfixedtext.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3151017">Icon Label Field</alt></image> <image id="img_id3151017" src="cmd/sc_insertfixedtext.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3151017">Икона за поле за етикет</alt></image>
01170000.xhp
par_id3148534
help.text
<ahelp hid=".uno:Label">Creates a field for displaying text.</ahelp> These labels are only for displaying predefined text. Entries cannot be made in these fields. <ahelp hid=".uno:Label">Създава поле за показване на текст.</ahelp> Тези полета служат само за показване на предварително зададен текст. В тях не може да се въвежда.
01170000.xhp
hd_id3153794
help.text
Text Box Текстово поле
01170000.xhp
par_id3163665
help.text
<image id="img_id3153266" src="cmd/lc_edit.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153266">Icon Text Box</alt></image> <image id="img_id3153266" src="cmd/lc_edit.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153266">Икона за текстово поле</alt></image>
01170000.xhp
par_id3158444
help.text
<ahelp hid=".uno:Edit">Creates a text box.</ahelp> Text boxes are fields in which the user can enter text. In a form, text boxes display data or allow for new data input. <ahelp hid=".uno:Edit">Създава текстово поле.</ahelp> Текстовите полета представляват клетки, в които потребителят може да въвежда текст. Във формуляр текстовите полета могат да показват данни или да позволяват въвеждането на нови данни.
01170000.xhp
hd_id3146914
help.text
Check Box Поле за отметка
01170000.xhp
par_id3148483
help.text
<image id="img_id3156380" src="cmd/lc_checkbox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3156380">Icon Check Box</alt></image> <image id="img_id3156380" src="cmd/lc_checkbox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3156380">Икона за поле за отметка</alt></image>
01170000.xhp
par_id3153927
help.text
<ahelp hid=".uno:CheckBox">Creates a check box.</ahelp> Check boxes allow you to activate or deactivate a function in a form. <ahelp hid=".uno:CheckBox">Създава поле за отметка.</ahelp> Полетата за отметки ви позволяват да включвате или изключвате дадена функция във формуляр.
01170000.xhp
hd_id3157844
help.text
Option Button Превключвател
01170000.xhp
par_id3152971
help.text
<image id="img_id3152999" src="cmd/lc_radiobutton.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3152999">Icon Option Button</alt></image> <image id="img_id3152999" src="cmd/lc_radiobutton.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3152999">Икона за бутон за избор</alt></image>
01170000.xhp
par_id3149123
help.text
<ahelp hid=".uno:RadioButton">Creates an option button.</ahelp> Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (<link href="text/shared/02/01170101.xhp" name="Name"><emph>Name</emph></link> <emph>property</emph>). Normally, they are given a <link href="text/shared/02/01170000.xhp" name="group box">group box</link>. <ahelp hid=".uno:RadioButton">Създава бутон за избор.</ahelp> Бутоните за избор позволяват на потребителя да избере една измежду няколко възможности. Бутоните за избор с една и съща функционалност имат едно и също име (<emph>свойство</emph> <link href="text/shared/02/01170101.xhp" name="Name"><emph>Име</emph></link>). Обикновено те са групирани чрез <link href="text/shared/02/01170000.xhp" name="group box">групираща рамка</link>.
01170000.xhp
hd_id3156064
help.text
List Box Списъчно поле
01170000.xhp
par_id3154326
help.text
<image id="img_id3154135" src="cmd/lc_listbox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154135">Icon List Box</alt></image> <image id="img_id3154135" src="cmd/lc_listbox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154135">Икона за списъчно поле</alt></image>
01170000.xhp
par_id3166428
help.text
<ahelp hid=".uno:ListBox">Creates a list box.</ahelp> A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the <link href="text/shared/02/01170900.xhp" name="List Box Wizard"><emph>List Box Wizard</emph></link> will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box. <ahelp hid=".uno:ListBox">Създава списъчно поле.</ahelp> Списъчното поле позволява на потребителите да изберат елемент от списък. Ако формулярът е свързан с база от данни и връзката е активна, след вмъкването на списъчното поле в документа автоматично ще се появи <link href="text/shared/02/01170900.xhp" name="List Box Wizard"><emph>помощникът за списъчно поле</emph></link>. Той ще ви помогне в създаването на списъчното поле.
01170000.xhp
hd_id3147171
help.text
Combo Box Комбинирано поле
01170000.xhp
par_id3149981
help.text
<image id="img_id3148817" src="cmd/lc_combobox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3148817">Icon Combo Box</alt></image> <image id="img_id3148817" src="cmd/lc_combobox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3148817">Икона за комбинирано поле</alt></image>
01170000.xhp
par_id3149407
help.text
<ahelp hid=".uno:ComboBox">Creates a combo box.</ahelp> A combo box is a single-line list box with a drop-down list from which users choose an option. You can assign the "read-only" property to the combo box so that users cannot enter other entries than those found in the list. If the form is bound to a database and the database connection is active, the <link href="text/shared/02/01170900.xhp" name="Combo Box Wizard"><emph>Combo Box Wizard</emph></link> will automatically appear after you insert the combo box in the document. <ahelp hid=".uno:ComboBox">Създава комбинирано поле.</ahelp> Комбинираното поле е едноредово списъчно поле с падащ списък, от който потребителят да избере възможност. Можете да припишете на комбинираното поле свойство „само за четене“, така че потребителят да не може да въвежда други елементи освен тези от списъка. Ако формулярът е свързан с база от данни и връзката е активна, след вмъкването на списъчното поле в документа автоматично ще се появи <link href="text/shared/02/01170900.xhp" name="Помощник за списъчно поле"><emph>помощникът за списъчно поле</emph></link>.
01170000.xhp
hd_id3148774
help.text
Push Button Бутон
01170000.xhp
par_id3145801
help.text
<image id="img_id3151073" src="cmd/sc_pushbutton.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3151073">Icon Push Button</alt></image> <image id="img_id3151073" src="cmd/sc_pushbutton.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3151073">Икона за бутон</alt></image>
01170000.xhp
par_id3147046
help.text
<ahelp hid=".uno:Pushbutton">Creates a push button.</ahelp> This function can be used to execute a command for a defined event, such as a mouse click. <ahelp hid=".uno:Pushbutton">Създава бутон за натискане.</ahelp> Тази функция може да бъде използвана за изпълняване на команда за зададено събитие, например щракване с мишката.
01170000.xhp
par_id3154731
help.text
You can apply text and graphics to these buttons. Върху бутоните можете да поставяте както текст, така и графика.
01170000.xhp
hd_id3153316
help.text
Image Button Бутон с изображение
01170000.xhp
par_id3159622
help.text
<image id="img_id3154378" src="cmd/lc_imagebutton.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154378">Icon image button</alt></image> <image id="img_id3154378" src="cmd/lc_imagebutton.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154378">Икона за бутон с изображение</alt></image>
01170000.xhp
par_id3148601
help.text
<ahelp hid=".uno:Imagebutton">Creates a button displayed as an image.</ahelp> Aside from the graphic representation, an image button has the same properties as a "normal" button. <ahelp hid=".uno:Imagebutton">Създава бутон, показван като изображение.</ahelp> Като изключим графичното представяне, той има същите свойства като „обикновения“ бутон.
01170000.xhp
hd_id3151218
help.text
Formatted Field Форматирано поле
01170000.xhp
par_id3154836
help.text
<image id="img_id3143277" src="cmd/lc_formattedfield.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3143277">Icon Formatted Field</alt></image> <image id="img_id3143277" src="cmd/lc_formattedfield.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3143277">Икона за форматирано поле</alt></image>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01170000.xhp
par_id3149123
help.text
Source string description
DJdqY
Source string location
01170000.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/02.po, string 112