Translation

00000001.xhp tit help.text
English 3B8ZN
Context English Swedish Actions
00000001.xhp
tit
help.text
Frequently-Used Buttons Vanliga knappar
00000001.xhp
hd_id3152952
help.text
Frequently-Used Buttons Vanliga knappar
00000001.xhp
hd_id3147617
help.text
Cancel Avbryt
00000001.xhp
par_id3155913
help.text
<ahelp hid=".">Clicking <emph>Cancel</emph> closes a dialog without saving any changes made.</ahelp> <ahelp hid=".">När du klickar på <emph>Avbryt</emph> stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id2341685
help.text
Finish Färdigställ
00000001.xhp
par_id6909390
help.text
<ahelp hid=".">Applies all changes and closes the wizard.</ahelp> <ahelp hid=".">Tillämpar alla ändringar och stänger guiden.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3147477
help.text
Toolbars Verktygsrader
00000001.xhp
par_id3149783
help.text
By clicking the arrow next to some icons you open a toolbar. To move a toolbar, drag the title bar. As soon as you release the mouse button, the toolbar remains at the new position. Drag the title bar to another position, or drag to an edge of the window, where the toolbar will dock. Close a toolbar by clicking the <emph>Close Window</emph> icon. Make the toolbar visible again by choosing <emph>View - Toolbars - (toolbar name)</emph>. Om du klickar på pilen som finns bredvid vissa ikoner öppnas en verktygsrad. Du flyttar en verktygsrad genom att dra titelraden. Så fort du släpper musknappen stannar listen på den nya positionen. Dra titelraden till en annan plats eller dra den till kanten av ett fönster om du vill förankra fältet. Du stänger en verktygsrad genom att klicka på ikonen <emph>Stäng fönster</emph>. Du visar verktygsraden igen genom att välja <emph>Visa - Verktygsrad - (namn på verktygsrad)</emph>.
00000001.xhp
hd_id3152414
help.text
Spin button Rotationsruta
00000001.xhp
par_id1094088
help.text
In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally. I formulärkontroller är rotationsfältet en egenskap av numeriska fält, valutafält, datumfält eller tidsfält. Om egenskapen "Rotationsfält" är aktiverad visar fältet några symboler med pilar som pekar åt motsatt håll, antingen vertikalt eller horisontellt.
00000001.xhp
par_id7493209
help.text
In the <emph>Basic IDE</emph>, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols. I <emph>Basic-IDE</emph> är rotationsfältet namnet som används för ett numeriskt fält tillsammans med två pilsymboler.
00000001.xhp
par_id3155599
help.text
You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the <emph>Up Arrow</emph> or <emph>Down Arrow</emph> symbols on the spin button. On the keyboard you can press the <item type="keycode">Up Arrow</item> and <item type="keycode">Down Arrow</item> keys to increase or reduce the value. You can press the <item type="keycode">Page Up</item> and <item type="keycode">Page Down</item> keys to set the maximum and minimum value.
00000001.xhp
par_id3150264
help.text
If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="measurement unit">measurement unit</link>, for example, <emph>1 cm or 5 mm, 12 pt or 2"</emph>.
00000001.xhp
hd_id3154232
help.text
Convert Konvertera
00000001.xhp
par_id3148983
help.text
<ahelp hid=".">If you click forward through the dialog, this button is called <emph>Next</emph>. On the last page the button has the name <emph>Convert</emph>. The conversion is then performed by clicking the button.</ahelp> <ahelp hid=".">Om du klickar dig framåt genom dialogrutan heter den här knappen <emph>Nästa</emph>. På den sista sidan heter knappen <emph>Konvertera</emph>. Konverteringen utförs när du klickar på knappen.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3145129
help.text
Context Menu Snabbmeny
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/shared/00
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/00

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000001.xhp
tit
help.text
Source string description
3B8ZN
Source string location
00000001.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
sv/helpcontent2/source/text/shared/00.po, string 1