Translation

02000000.xhp tit help.text
English ugSgG
Context English Ukrainian Actions
02000000.xhp
tit
help.text
Queries Запити
02000000.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries;overview (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tables in databases; printing queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>printing; queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>queries; printing (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>запити;огляд (Base)</bookmark_value><bookmark_value>таблиці в базах даних; друк заптів (Base)</bookmark_value><bookmark_value>друк; запити (Base)</bookmark_value><bookmark_value>запити; друк (Base)</bookmark_value>
02000000.xhp
hd_id3150445
help.text
<link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Queries</link> <link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Запити">Запити</link>
02000000.xhp
par_id3150499
help.text
A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields. "Запит" - це особливий вигляд таблиці. Запит може виводити вибрані записи або вибрані поля записів; він також може сортувати ці записи. Запит можна застосувати до однієї таблиці або до декількох таблиць, якщо вони пов'язані спільними полями даних.
02000000.xhp
par_id3147399
help.text
Use queries to find records from data tables based on certain criteria. All queries created for a database are listed under the <emph>Queries</emph> entry. Since this entry contains the database queries, it is also called the "query container". Використовуйте запити для пошуку записів у таблицях даних на основі певних критеріїв. Усі запити, створені для бази даних, зібрані в переліку <emph>Запити</emph>. Оскільки цей перелік містить запити до бази даних, його також називають "контейнером запитів".
02000000.xhp
hd_id3153750
help.text
Printing Queries Друк запитів
02000000.xhp
par_id3149183
help.text
To print a query or table: Щоб надрукувати запит або таблицю:
02000000.xhp
par_id3156426
help.text
Open a text document (or a spreadsheet document if you prefer the specific printing functions of this type of document). Відкрийте текстовий документ (або документ з електронною таблицею, якщо вам потрібні певні функції друку цього типу документів).
02000000.xhp
par_id3149827
help.text
Open the database file and click the Table icon if you want to print a table, or click the Query icon if you want to print a query. Відкрийте файл бази даних та натисніть піктограму «Таблиця», якщо ви хочете роздрукувати таблицю, або натисніть піктограму «Запит», якщо ви хочете роздрукувати запит.
02000000.xhp
par_id3149398
help.text
Drag the name of the table or query into the open text document or spreadsheet. The dialog <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Insert Database Columns</link> opens. Перетягніть назву таблиці або запиту у відкритий текстовий документ або електронну таблицю. З'явиться діалогове вікно <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Вставка стовпців бази даних">Вставка стовпців бази даних</link>
02000000.xhp
par_id3150443
help.text
Decide which columns = data fields you want to include. You can also click the <emph>AutoFormat</emph> button and select a corresponding formatting type. Close the dialog. Вирішіть, які стовпці, тобто поля даних, потрібно включити. Ви також можете натиснути кнопку <emph>Автоформат</emph> і вибрати відповідне форматування. Закрийте діалогове вікно.
02000000.xhp
par_id3153561
help.text
The query or table will be inserted into your document. Запит або таблицю буде вставлено в документ.
02000000.xhp
par_id3150503
help.text
Print the document by choosing <emph>File - Print</emph>. Надрукуйте документ, вибравши <emph>Файл - Друк</emph>.
02000000.xhp
par_id3153146
help.text
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet. Ви також можете відкрити подання джерела даних (Ctrl+Shift+F4), вибрати всю таблицю бази даних у вікні джерела даних (натисніть на верхній лівий кут таблиці), а потім перетягніть виділене до текстового документа чи електронної таблиці.
02000000.xhp
hd_id3148946
help.text
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Sorting and Filtering Data</link> <link href="text/shared/main0212.xhp" name="Сортування та фільтрування даних">Сортування та фільтрування даних</link>
02000000.xhp
par_id3149655
help.text
Allows you to sort and filter the data in a query table. Дозволяє сортувати й фільтрувати дані в таблиці запиту.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following strings have different contexts, but the same source.
Empty LibreOffice Help - master/text/shared/guide
Empty LibreOffice Help - master/text/sdatabase

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02000000.xhp
tit
help.text
Source string description
ugSgG
Source string location
02000000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
uk/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 1