Translation

02010100.xhp bm_id3153323 help.text
English Ys2sC
Context English Ukrainian Actions
02000002.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries; missing elements (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>запити; відсутні елементи (Base)</bookmark_value>
02000002.xhp
hd_id3150445
help.text
Missing Element Відсутній елемент
02000002.xhp
par_id3150247
help.text
If a query in which tables or fields no longer exist is opened, the<emph> Missing Element </emph>dialog appears. This dialog names the missing table or the field which cannot be interpreted and allows you to decide how to continue with the procedure. Якщо відкривається запит, у якому більше не існує таблиця або поле, з’являється діалогове вікно <emph>Відсутній елемент</emph>. У ньому зазначається відсутня таблиця або поле, яке неможливо інтерпретувати, і можна вирішити, як продовжити роботу.
02000002.xhp
hd_id3145072
help.text
How to continue? Як продовжити?
02000002.xhp
par_id3149177
help.text
There are three options available for answering this question: Пропонується три варіанти відповіді:
02000002.xhp
hd_id3147576
help.text
Do you really want to open the query in the graphic view? Справді відкрити запит у графічному вигляді?
02000002.xhp
par_id3166461
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query in the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Design View">Design View</link> in spite of missing elements.</ahelp> This option also allows you to specify if other errors need to be ignored. <ahelp hid=".">Дозволяє відкрити запит у <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Конструктор">Конструкторі</link> попри відсутність елементів.</ahelp> Цей варіант також дозволяє вказати, чи потрібно нехтувати інші помилки.
02000002.xhp
par_id3153031
help.text
The query is opened in the Design View (the graphical interface). Missing tables appear blank and invalid fields appear with their (invalid) names in the list of fields. This lets you work with exactly those fields that caused the error. Запит відкривається в Конструкторі (графічний інтерфейс). Пропущені таблиці відображаються порожніми, а недійсні поля - їхніми (недійсними) назвами у списку полів. Це дозволяє працювати саме з тими полями, які спричинили помилку.
02000002.xhp
hd_id3149578
help.text
Open the query in the SQL View Відкрити запит у вигляді SQL
02000002.xhp
par_id3159157
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query design in the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="SQL Mode">SQL Mode</link> and to interpret the query as a <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Native SQL">Native SQL</link>.</ahelp> You can only quit the native SQL mode when the $[officename] statement is completely interpreted (only possible if the used tables or fields in the query really exist). <ahelp hid=".">Дозволяє змінювати запит у <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Режим SQL">режимі SQL</link> і інтерпретувати запит як <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Чистий SQL">чистий SQL</link>.</ahelp> Вийти з режиму чистого SQL можна лише тоді, коли оператор $[officename] повністю інтерпретовано (це можливо, тільки якщо використані в запиті таблиці або поля дійсно існують).
02000002.xhp
hd_id3150984
help.text
Do not open the query Не відкривати запиту
02000002.xhp
par_id3156329
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to cancel the procedure and specify that the query should not be opened.</ahelp> This option corresponds to the function of the <emph>Cancel</emph> dialog button. <ahelp hid=".">Дозволяє скасувати процедуру та вказати, що запит не слід відкривати. </ahelp> Ця опція відповідає натисканню діалогової кнопки <emph>Скасувати</emph>.
02000002.xhp
hd_id3148492
help.text
Also ignore similar errors Нехтувати подібні помилки
02000002.xhp
par_id3154285
help.text
<ahelp hid=".">If you selected the first option, but you still want to open the query in the graphics view in spite of missing elements, you can specify whether other errors are ignored.</ahelp> Therefore, in the current opening process, no error message will be displayed if the query can not be correctly interpreted. <ahelp hid=".">Якщо ви вибрали перший варіант, але все ж хочете відкрити запит у графічному поданні, попри відсутність елементів, ви можете вказати, чи нехтуватимуться інші помилки. </ahelp> Після цього в поточному процесі відкривання, якщо запит неможливо правильно інтерпретувати, не виводитиметься жодне повідомлення про помилку.
02010100.xhp
tit
help.text
Query Design Конструктор запитів
02010100.xhp
bm_id3153323
help.text
<bookmark_value>views; creating database views (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; creating in design view (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>designing; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>design view; queries/views (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>joining;tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>tables in databases; joining for queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; joining tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>tables in databases; relations (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>relations; joining tables (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; deleting table links (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>criteria of query design (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; formulating filter conditions (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>filter conditions;in queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>parameters; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>queries; parameter queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>SQL; queries (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>native SQL (Base)</bookmark_value>
02010100.xhp
hd_id3153394
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Query Design</link>
02010100.xhp
par_id3156411
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Query Design View </emph>allows you to create and edit a database query.</ahelp> <ahelp hid="."><emph>Конструктор запитів </emph>дозволяє створити або змінити запит до бази даних.</ahelp>
02010100.xhp
par_id7024140
help.text
Most databases use queries to filter or to sort database tables to display records on your computer. Views offer the same functionality as queries, but on the server side. If your database is on a server that supports views, you can use views to filter the records on the server to speed up the display time. Більшість баз даних використовують для фільтрування або сортування таблиць баз даних для відображення записів на вашому комп’ютері запити. Подання пропонують ту ж функціональність, що й запити, але на боці сервера. Якщо ваша база даних розташована на сервері, який підтримує подання, ви можете використовувати подання для фільтрування записів на сервері, щоб прискорити показ.
02010100.xhp
par_id3159176
help.text
Selecting the <emph>Create View</emph> command from the <emph>Tables</emph> tab page of a database document, you see the <emph>View Design</emph> window that resembles the <emph>Query Design</emph> window described here. Вибравши команду <emph>Створити подання</emph> на вкладці <emph>Таблиці</emph> документа бази даних, ви побачите вікно <emph>Дизайн подання</emph>, яке нагадує описаний тут <emph>Конструктор запитів</emph>.
02010100.xhp
par_id8307138
help.text
The Query Design window layout is stored with a created query, but cannot be stored with a created view. Макет вікна "Конструктор запитів" зберігається зі створеним запитом, але не може зберігатися зі створеним поданням.
02010100.xhp
hd_id3149233
help.text
The Design View Конструктор
02010100.xhp
par_id3145673
help.text
To create a query, click the <emph>Queries</emph> icon in a database document, then click <emph>Create Query in Design View</emph>. Щоб створити запит, клацніть у документі бази даних піктограму <emph>Запити</emph>, а потім натисніть <emph>Створити запит у конструкторі</emph>.
02010100.xhp
par_id3150255
help.text
The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+arrow key.
02010100.xhp
par_id3152474
help.text
In the top of the query Design View window, the <link href="text/shared/main0214.xhp" name="icons">icons</link> of the <emph>Query Design</emph> Bar and the <emph>Design</emph> bar are displayed. У верхній частині вікна "Конструктор запиту" є <link href="text/shared/main0214.xhp" name="піктограми">піктограми</link> панелей <emph>Конструктор запитів</emph> і <emph>Дизайн</emph>.
02010100.xhp
par_id3147559
help.text
If you want to test a query, double-click the query name in the database document. The query result is displayed in a table similar to the Data Source View. Note: the table displayed is only temporary. Щоб перевірити запит, двічі клацніть його назву в документі бази даних. Результат запиту виводиться у таблиці, подібній до подання джерела даних. Примітка: виведена таблиця є тимчасовою.
02010100.xhp
hd_id8226264
help.text
Keys in Query Design View Клавіші в режимі конструктора
02010100.xhp
par_id2341074
help.text
Key Клавіша
02010100.xhp
par_id4384289
help.text
Function Дія
02010100.xhp
par_id5839106
help.text
F4 F4
02010100.xhp
par_id8554338
help.text
Preview Попередній перегляд

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02010100.xhp
bm_id3153323
help.text
Source string description
Ys2sC
Source string location
02010100.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
uk/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 41